Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Danh sách 500 từ vựng tiếng Anh thông dụng cần thiết cho phát âm

Để hiểu và giao tiếp tốt hơn trong các tình huống thì các bạn cần có khoảng 500 từ thông dụng. Vậy những từ vựng này là gì? Làm thế nào để học nhanh và hiệu quả nhất? Hôm nay, Bacsiielts sẽ cung cấp cho các bạn trọn bộ 500 từ vựng tiếng Anh thông dụng được phân chia theo chủ đề, giúp bạn tự tin nói tiếng Anh chuyện hàng ngày.

500 từ vựng tiếng Anh thông dụng
Danh sách 500 từ vựng tiếng Anh thông dụng cần thiết cho phát âm

Dưới đây chúng mình phân chia các từ vựng vào từ nhóm chủ đề cụ thể giúp bạn học đầy đủ và dễ dàng hơn.

Nhóm động vật

 1. Bear/bɛr/ (noun): Con gấu
 2. Bird /bɜrd/(noun): Con chim
 3. Cat /kæt/(noun): Con mèo
 4. Chicken/ˈʧɪkən/ (noun): Con gà
 5. Chimpanzee/tʃɪmpənˈzi/: con hắc tinh tinh
 6. Cow/kaʊ/ (noun): Con bò
 7. Dog /dɔg/(noun): Con chó
 8. Dolphin/ˈdɒlfɪn/: cá heo
 9. Donkey /ˈdɑŋki/(noun): Con lừa
 10. Eel/iːl/: lươn
 11. Elephant /ˈɛləfənt/(noun): Con voi
 12. Fish/fɪʃ/ (noun): Con cá
 13. Fox/fɑːks/: con cáo
 14. Giraffe: con hươu cao cổ
 15. Goat/goʊt/ (noun): Con dê
 16. Hippopotamus/ˌhɪpəˈpɑːtəməs/: con hà mã
 17. Horse/hɔrs/ (noun): Con ngựa
 18. Insect /ˈɪnˌsɛkt/ (noun): Côn trùng
 19. Jaguar/ˈdʒæɡjuər/: con báo đốm
 20. Lion/ˈlaɪən/ (noun): Sư tử
 21. Monkey/ˈmʌŋki/ (noun): Con khỉ
 22. Mouse/maʊs/ (noun): Con chuột
 23. Ox/ɑks/ (noun): Con bò đực
 24. Penguin/ˈpeŋɡwɪn/: chim cánh cụt
 25. Pig/pɪg/ (noun): Con lợn/heo
 26. Porcupine/ˈpɔːrkjupaɪn/: con nhím
 27. Rabbit /ˈræbət/(noun): Con thỏ
 1. Raccoon: con gấu mèo
 2. Rhinoceros/raɪˈnɒsərəs/: con tê giác
 3. Shark/ʃɑːk/: cá mập
 4. Sheep ­/ʃip/(noun): Con cừu
 5. Squirrel/ˈskwɜːrəl/: con sóc
 6. Swordfish/ˈsɔːdfɪʃ/: cá kiếm
 7. Tiger/ˈtaɪgər/ (noun): Con hổ
 8. Turtle/ˈtɜːtl/: rùa
 9. Walrus/ˈwɔːlrəs/: hải mã
 10. Whale/weɪl/: cá voi
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Nhóm hoa và cây

500 từ vựng tiếng Anh thông dụng
Nhóm hoa và cây
 1. Alder  /’ɔl:də/: Cây tổng quán sủi
 2. Apple tree – /ˈæpl triː/: Cây táo
 3. Ash  /æ∫/: Cây tần bì
 4. Beech  /bi:t∫/: Cây sồi
 5. Birch  /bə:t∫/: Cây gỗ bu lô
 6. Bloom/blum/ (verb): Nở hoa
 7. Bluebell  /’blu:bel/: Hoa chuông xanh
 8. Bracken /’brækən/: Cây dương xỉ diều hâu
 9. Branch /brænʧ/(noun): Cành cây
 10. Bud /bʌd/ (noun): Chồi, búp cây
 11. The bun of flowers – /bʌn ɒv ˈflaʊəz/: Bó hoa
 12. Bush  /bu∫/: Bụi rậm
 13. Buttercup  /’bʌtəkʌp/: Hoa mao lương vàng
 14. Cactus  /kæktəs/: Cây xương rồng
 15. Carnation  /kɑ:’nei∫n/: Hoa cẩm chướng
 16. Cedar  /’si:də/: Cây tuyết tùng
 17. Cherry tree /ˈʧɛri triː/: Cây anh đào
 18. Chestnut tree  /ˈʧɛsnʌt triː/: Cây dẻ
 19. Chrysanthemum  /Kri’sænθəməm/: Hoa cúc
 20. Coconut tree  ˈkəʊkənʌt triː/: Cây dừa
 21. Corn  /kɔ:n/: Cây ngô
 22. Crocus  /’kroukəs/: Hoa nghệ tây
 23. Daffodil  /’dæfədil/: Hoa thủy tiên vàng
 24. Dahlia  /’deiljə/: Hoa thược dược
 25. Daisy  /’deizi/: Hoa cúc
 26. Dandelion – /’dændilaiən/: Hoa bồ công anh
 27. Elm /elm/: Cây đu
 28. Fern  /fə:n/: Cây dương xỉ
 29. Fig tree  /fɪg triː/: Cây sung
 30. Fir  /fə:/: Cây Linh sam
 31. Flower  /’flauə/: Hoa
 32. Forget-me-not  /fəˈgɛtmɪnɒt/: Hoa lưu ly
 33. Foxglove  /’fɔksglʌv/: Hoa mao địa hoàng
 34. Geranium  /dʒi’reinjəm/: Hoa phong lữ
 35. Grass  /grɑ:s/: trồng cỏ
 36. Grass /græs/ (noun): Cỏ
 37. Grow /groʊ/ (verb): Mọc lên, lớn lên, phát triển
 38. Hawthorn – /’hɔ:θɔ:n/: Cây táo gai
 39. Hazel  /’heizl/: Cây phỉ
 40. Heather  /’heðə/: Cây thạch nam
 41. Herb  /hə:b/: Thảo mộc
 42. Holly  /’hɔli/: Cây nhựa ruồi
 43. Horse chestnut tree – /hɔːs ˈʧɛsnʌt triː/: Cây dẻ ngựa
 44. Ivy  /’aivi/: Cây thường xuân
 45. Leaf /lif/ (noun): Lá cây
 46. Lily  /’lili/: Hoa loa kèn
 47. Lime  /laim/: Cây đoan
 48. Maple  /’meipl/: Cây thích
 49. Moss  /mɔs/: Rêu
 50. Mushroom  /’mʌ∫rum/: Nấm
 51. Nettle  /’netl/: Cây tầm ma
 52. Oak  /əʊk/: Cây sồi
 53. Olive tree  /ˈɒlɪv triː/: Cây ô liu
 54. Orchid  /’ɔ: kid/: Hoa Lan
 55. Pansy  /’pænzi/: Hoa păng xê
 56. Pear tree /peə triː/: Cây lê
 57. Pine  /pain/: Cây thông
 58. Plane  /plein/: Cây tiêu huyền
 59. Plum tree  /plʌm triː/: Cây mận
 60. Poplar  /’pɔplə(r)/: Cây bạch dương
 61.       Poppy  /’pɔpi/: Hoa anh túc
 62. Primrose /’primrouz/: Hoa anh thảo
 63. Root/rut/ (noun): Rễ cây
 64. Rose  /rouz/: Hoa hồng
 65. Seed /sid/ (noun): Hạt giống, hạt
 66. Shrub  /∫rʌb/: Cây bụi
 67. Snowdrop  /’snoudrɔp/: Hoa giọt tuyết
 68. Sycamore /’sikəmɔ:/: Cây sung dâu
 69. Thorn/θɔrn/ (noun): Gai
 70. Tree /tri/ (noun): Cây cối
 71. Trunk /trʌŋk/ (noun): Thân cây
 72. Tulip  /’tju:lip/: Hoa tulip
 73. Waterlily  /’wɔ:təlis]/: Hoa súng
 74. Weeping willow /ˈwiːpɪŋ ˈwɪləʊ/: Cây liễu rủ
 75. Wheat  /wi:t/: Lúa mì
 76. Willow /’wilou/: Cây liễu
 77. Wood /wʊd/ (noun): Gỗ
 78. Yew  /ju:/: Cây thủy tùng

Nhóm trái cây

 1. Ambarella /’æmbə’rælə/ Quả cóc
 2. Apple /ˈæpl/ Táo
 3. Apricot /ˈeɪprɪkɒt/ Mơ
 4. Avocado /ˌævəˈkɑːdəʊ/ Bơ
 5. Banana /bəˈnɑːnə/ Quả chuối
 6. Bell fruit /bel/ /fruːt/ Mận miền nam
 7. Cherry (noun) /ˈʧɛri/: Quả anh đào
 8. Coconut /ˈkoʊkəˌnʌt/(noun): Quả dừa
 9. Cucumber /ˈkjuːkʌmbə(r)/ Dưa leo, dưa chuột
 10. Custard apple /ˈkʌstəd/ /æpl/ Quả na, mãng cầu ta (mãng cầu giống việt nam)
 11. Dragon fruit /ˈdræɡən/ /fruːt/ Thanh long
 12. Durian /ˈdʊəriən/ Sầu riêng
 13. Granadilla /ɡranəˈdɪlə/ Chanh dây
 14. Grape /ɡreɪp/ Nho
 15. Guava /ˈɡwɑːvə/ Ổi
 16. Jackfruit /ˈdʒækfruːt/ Mít
 17. Juice/ʤus/ (noun): Nước quả, nước ép
 18. Juicy /ˈʤusi/(adjective): Mọng nước
 19. Kumquat /ˈkʌmkwɒt/ Tắc
 20. Lemon /ˈlɛmən/(noun): Quả chanh vàng
 21. Lime /laɪm/(noun): Quả chanh xanh
 22. Longan /ˈlɒŋɡ(ə)n/ Quả nhãn
 23. Lychee /ˌlaɪˈtʃiː/ Quả vải
 24. Mandarin /ˈmændərɪn/ Quýt
 25. Mango /ˈmæŋɡəʊ/ Xoài
 26. Mangosteen /ˈmæŋɡəstiːn/ Măng cụt
 27. Orange/ˈɔrənʤ/ (noun): Quả cam
 28. Papaya /pəˈpaɪə/ Đu đủ
 29. Peach /piːtʃ/ Đào
 30. Pear /peə(r)/ Quả lê
 31. Peel /pil/(verb): Bóc vỏ, gọt vỏ – (noun): Vỏ ngoài của trái cây
 32. Persimmon /pəˈsɪmən/ Quả hồng
 33. Pineapple /ˈpaɪnæpl/ Quả thơm, quả dứa, khóm
 34. Plum /plʌm/ Mận Bắc
 35. Pomegranate /ˈpɒmɪɡrænɪt/ Lựu
 36. Pomelo /ˈpɒmələʊ/ Quả bưởi
 37. Rambutan /ræmˈbuːtn/ Chôm chôm
 38. Ripe /raɪp/(adjective): Chín (trái cây)
 39. Sapodilla /ˌsæpəˈdɪlə/ Sa bô chê, hồng xiêm
 40. Soursop /ˈsaʊəsɒp/ Mãng cầu xiêm
 41. Star Apple /stɑː(r)/ /æpl/ Quả vú sữa.
 42. Star fruit /ˈstɑː/ /fruːt/Quả khế
 43. Strawberry /ˈstrɔːbəri/ Dâu tây
 44. Sugar cane: Mía
 45. Tamarind /ˈtæmərɪnd/ Me
 46. Watermelon /ˈwɔːtəmelən/ Dưa hấu
 47. Anh đào: cherry

Nhóm rau củ quả

500 từ vựng tiếng Anh thông dụng
Nhóm rau củ quả
 1. Asparagus /əˈspærəɡəs/ măng tây
 2. Basil/ˈbæzl/: cây húng quế
 3. Bay leaves: lá nguyệt quế
 4. Bean sprouts /ˈbiːn spraʊts/ giá
 5. Bean/bin/ (noun): Đậu (quả)
 6. Beet: /biːt/ củ dền
 7. Bell pepper /bɛl ˈpɛpər/(noun): Ớt chuông
 8. Bitter Herb: /ˌbɪt.ə hɜːb/ Rau Đắng
 9. Bơ: avocado
 10. Broccoli /ˈbrɒkəli/ bông cải xanh
 11. Pomelo/ grapefruit: Bưởi
 12. Cabbage /ˈkæbɪdʒ/: bắp cải
 13. Orange: cam
 14. Carrot /ˈkærət/(noun): Cà rốt
 15. Cauliflower /ˈkɒliflaʊə(r)/ súp lơ
 16. Celery/ˈsɛləri/ (noun): Cần tây
 17. Chanh vàng: lemon
 18. Chanh xanh: lime
 19. Chili /ˈʧɪli/(noun): Ớt
 20. Chôm chôm: rambutan
 21. Banana: chuối
 22. Cilantro/sɪˈlæntroʊ/: ngò rí
 23. Cilantro: /sɪˈlæn.trəʊ/ Ngò Gai
 24. Cilantro: /sɪˈlæn.trəʊ/ Ngò Mùi
 25. Coconut: dừa
 26. Corn/kɔrn/ (noun): Ngô
 27. Cucumber /ˈkjukəmbər/(noun): Dưa chuột
 28. Peach: Đào
 29. red bean: đậu đỏ
 30. soybean: Đậu nành
 31. peanut:Đậu phộng (lạc)
 32. strawberry: Dâu tây
 33. mung bean: Đậu xanh
 34. Dill/dil/: cây thì là
 35. Dứa (thơm): pineapple
 36. Dưa hấu: watermelon
 37. Dưa tây: granadilla
 38. Dưa vàng: cantaloupe
 39. Dưa xanh: honeydew
 40. Dưa: melon
 41. Eggplant/ˈɛgˌplænt/ (noun): Cà tím
 42. Fish Mint: /ˈfɪʃ mɪnt/ Diếp Cá
 43. Garlic /ˈgɑrlɪk/(noun): Tỏi
 44. Ginger/ˈʤɪnʤər/ (noun): Gừng
 45. Green onion: hành lá
 46. Hạnh nhân: almond
 47. Hạt bí: pumpkin seeds
 48. Hạt chia: chia seeds
 49. Hạt dẻ cười (hạt hồ trần): pistachio
 50. Hạt dẻ: chestnut
 51. Hạt điều: cashew
 52. Hạt hồ đào: pecan
 53. Hạt hướng dương: sunflower seeds
 54. Hạt mắc ca: macadamia
 55. Hạt óc chó: walnut
 56. Hạt phỉ: hazelnut hay filbert
 57. Hạt thông: pine nut
 58. Hạt vừng: sesame seeds
 59. Herb /hɜːb/ cây cỏ nói chung
 60. Khế: star apple
 61. Lê: pear
 62. Lemon grass: sả
 63. Lettuce /ˈletɪs/ rau xà lách
 64. Lựu: pomegranate
 65. Mâm xôi đen: blackberries
 66. Mận: plum
 67. Mãng cầu (na): custard apple
 68. Mãng cầu xiêm: soursop
 69. Măng cụt: mangosteen
 70. Marrow: /ˈmærəʊ/ Bí xanh
 71. Me: tamarind
 72. Mint leaves:lá bạc hà
 73. Mít: jackfruit
 74. Mơ: apricot
 75. Mushroom/ˈmʌʃrum/ (noun): Nấm
 76. Mustard Leaves: /ˈmʌstəd liːvz/ Cải Xanh
 77. Nhãn: longan
 78. Nho: Grape
 79. Ổi: guava
 80. Onion /ˈʌnjən/(noun): Hành tây
 81. Papaya: đu đủ
 82. Passion fruit: chanh dây
 83. Pea /pi/(noun): Đậu (hạt)
 84. Pennywort: /ˈpen.i.wɜːt/ Rau Má
 85. Pepper Elder: /ˈpepə ˈeldə(r)/ Rau càng Cua
 86. Pepper: /ˈpepə(r)/ ớt chuông
 87. Peppermint: /ˈpepəmɪnt/ Húng Cây
 88. Potato /pəˈteɪˌtoʊ/(noun): Khoai tây
 89. Pumpkin /ˈpʌmpkɪn/(noun): Bí ngô
 90. Quả hồng: persimmon
 91. Quất (tắc): kumquat
 92. Quýt: mandarin/ tangerine
 93. Radish /ˈrædɪʃ/ củ cải
 94. Rice Paddy: /ˈraɪs ˌpæd.i/ Ngò ôm
 95. Rosemary: /’rouzməri/: cây hương thảo
 96. Sapôchê: sapota
 97. Sầu riêng: durian
 98. Sesame seeds:hạt vừng
 99. Spearmint: /ˈspɪəmɪnt/ Húng Lủi
 100. Spinach /ˈspɪnɪtʃ/ cải bó xôi
 101. Táo: apple
 102. Thai Basil: /taɪ ˈbæz.əl/ Húng Quế
 103. Thanh long: dragon fruit
 104. Tomato /təˈmeɪˌtoʊ/(noun): Cà chua
 105. Trái cóc: ambarella
 106. Turmeric/ˈtɜːrmərɪk/: nghệ
 107. Turnip /ˈtɜːnɪp/ củ cải
 108. Vải: lychee
 109. Vietnamese Balm: /ˌvjet.nəˈmiːz bɑːm/ Kinh Giới
 110. Vietnamese Coriander: /ˌvjet.nəˈmiːz ˌkɒr.iˈæn.dər/ Rau Răm
 111. Water Spinach: /ˈwɔːtə(r) ˈspɪnɪtʃ/ Rau Muống
 112. Watercress: /ˈwɔːtəkres/ Xà Lách Son
 113. Xoài: mango
 114. Yam: /jæm/ khoai mỡ

Nhóm thời tiết

 1. Air /ɛr/(noun): Không khí
 2. Breeze /briːz/ Gió nhẹ
 3. Bright/braɪt/ (adjective): Nắng sáng, tươi sáng
 4. Celsius /ˈselsiəs/ Độ C
 5. Chilly/ˈʧɪli/ (adjective): Lạnh lẽo

Nhóm phong cảnh xung quanh

 1. A village /’vɪl.ɪdʒ/: một ngôi làng
 2.  A winding lane: Đường làng
 3.  Agriculture /’æɡ.rɪ.kʌl.tʃər/: Nông nghiệp
 4.  An isolated area /’aɪ.sə.leɪt/ /’eə.ri.ə/: một khu vực hẻo lánh
 5.  Bay: Vịnh
 6.  Boat /bəʊt/: Con đò
 7.  Buffalo /’bʌf.ə.ləʊ/: Con trâu
 8.  Canal /kə’næl/: Kênh, mương
 9. Cloud /klaʊd/(noun): Mây
 10. Coast/koʊst/ (noun): Bờ biển
 11.  Cottage /’kɒt.ɪdʒ/: Mái nhà tranh
 12. Desert /ˈdɛzɜrt/(noun): Sa mạc
 13. Farming /fɑ:rmɪŋ /: Làm ruộng
 14. Fields /fi:ld/: Cánh đồng
 15.  Fish ponds /pɒnd/:  Ao cá
 16.  Folk games /foʊk/: Trò chơi dân gian
 17. Forest /ˈfɔrəst/(noun): Rừng
 18. Highland/ˈhaɪlənd/ (noun): Cao nguyên
 19. Hill /hɪl/(noun): Đồi
 20. Horizon /həˈraɪzən/(noun): Đường chân trời
 21. Island /ˈaɪlənd/(noun): Hòn đảo
 22. Lake /leɪk/(noun): Hồ
 23. Land/lænd/ (noun): Đất liền
 24. Mountain/ˈmaʊntən/ (noun): Núi
 25. Ocean/ˈoʊʃən/ (noun): Đại dương
 26.  Peace/pi:s/: yên bình
 27. quiet/kwaɪət/: yên tĩnh
 28. Peaceful/ˈpisfəl/ (adjective): Yên bình
 29.  Port: Cảng
 30. River/ˈrɪvər/ (noun): Con sông
 31.  Sand: Cát
 32. Scenery/ˈsinəri/ (noun): Phong cảnh, cảnh vật
 33. Sea/si/ (noun): Biển
 34. Sky /skaɪ/(noun): Bầu trời
 35.  The countryside /’kʌn.trɪ.saɪd/: vùng quê
 36.  The plow /plɑʊ : Cái cày
 37. The relaxed/slower pace of life : nhịp sống thanh thản/chậm
 38. The river /’rɪv.ər/: Con sông
 39. Valley/ˈvæli/ (noun): Thung lũng
 40. Volcano /vɑlˈkeɪnoʊ/(noun): Núi lửa
 41.  Waterfall: thác nước
 42.  Well /wel/: Giếng nước
 43. Wild/waɪld/ (adjective): Hoang dã

Nhóm từ vựng Môi trường

500 từ vựng tiếng Anh thông dụng
Nhóm từ vựng Môi trường
 1. Acid rain /ˈæsɪd reɪn/ mưa axit 
 2. Alternative /ɔːlˈtɜːrnətɪv/: lựa chọn thay thế (danh từ đếm được)
 3.  Alternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ năng lượng thay thế 
 4.  Atmosphere /ˈætməsfɪə/ khí quyển 
 5. Permission /ɪˈmɪʃən/ sự bốc ra 
 6.  Biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ có thể phân hủy
 7.  Biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ sự đa dạng sinh học 
 8. Canyon /ˈkænjən/: hẻm núi.
 9.  Carbon footprint /ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt/ dấu chân các-bon 
 10.  Catastrophe /kəˈtæstrəfi/ thảm họa 
 11.  Clean /klin/ (v) dọn dẹp
 12. Clear /klɪr/(adjective): Trong xanh, không có mây
 13. Cliff /klɪf/: vách đá
 14. Climate /ˈklaɪmət/ Khí hậu
 15.  Climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ hiện tượng biến đổi khí hậu 
 16. Climate/ˈklaɪmət/ (noun): Khí hậu
 17. Cloud /klaʊd/ Mây
 18. Cloudy /ˈklaʊdi/ Nhiều mây
 19. Cold /koʊld/(adjective): Lạnh
 20.  Conserve /kənˈsɜrv/ bảo tồn
 21. Contaminated /kənˈtæmɪneɪt/ làm bẩn 
 22. Cool /kul/(adjective): Mát mẻ, mát trời
 23.  Creature /ˈkriːʧə/ sinh vật 
 24. Deforestation /ˌdiːˌfɑːrɪˈsteɪʃn/: ô nhiễm không khí
 25. Degree /dɪˈɡriː/ Độ
 26.  Desertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ quá trình sa mạc hóa 
 27. Destroy /dɪsˈtrɔɪ/ phá hủy 
 28. Destruction /dɪsˈtrʌkʃən/ sự phá hủy 
 29. Die out /daɪ aʊt/ chết dần 
 30.  Disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ biến mất 
 31.  Disposal /dɪsˈpəʊzəl/ sự vứt bỏ 
 32. Drizzle /ˈdrɪzl/ Mưa phùn
 33. Drought /draʊt/(noun): Khô hạn, hạn hạn
 34. Dry /draɪ/(adjective): Khô ráo, khô hanh
 35. Dry up /draɪ ʌp/ khô cạn 
 36. Dull /dʌl/ Nhiều mây
 37.  Dump /dʌmp/ vứt bỏ 
 38.  Dust /dʌst/ bụi bẩn 
 39. Earthquake /ˈɜːθkweɪk/ cơn động đất 
 40.  Ecology /ɪˈkɒləʤi/ sinh thái học 
 41.  Ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ hệ sinh thái 
 42.  Emit /ɪˈmɪt/ bốc ra 
 43.  Endangered species /ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/ các loài 
 44. Energy /ˈɛnərʤi/(noun): Năng lượng
 45.  Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ môi trường 
 46.  Environment friendly /ɪnˈvaɪrənmənt ˈfrɛndli/ thân thiện với môi trường
 47. Environmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ nhà môi trường học 
 48. Erode /ɪˈrəʊd/ xói mòn 
 49.  Erosion /ɪˈrəʊʒən/ sự xói mòn 
 50.  Exhaust /ɪgˈzɔːst/ khí thải 
 51. Fahrenheit /ˈfærənhaɪt/ Độ F
 52.  Famine /ˈfæmɪn/ nạn đói 
 53.  Fertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ phân bón 
 54. Fine /faɪn/(adjective): Đẹp trời
 55. Flood /flʌd/ Lũ
 56. Fog /fɒɡ/ Sương mù
 57. Foggy /ˈfɒɡi/ Nhiều sương mù
 58. Forecast /ˈfɔrˌkæst/(verb), (noun): Dự báo (thời tiết)
 59. Forest /ˈfɑːrɪst/: rừng.
 60.  Fossil fuel /ˈfɒsl fjʊəl/ nhiên liệu hóa thạch 
 61. Freezing /ˈfrizɪŋ/(adjective): Rét run, lạnh cóng
 62. Frost /frɒst/ Băng giá
 63. Frosty /ˈfrɒsti/ Giá rét
 64.  Global warming /ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ hiện tượng ấm lên toàn cầu 
 65. Greenhouse /ˈgrinˌhaʊs/(noun): Nhà kính
 66.  Greenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ hiệu ứng nhà kính 
 67. Hail /heɪl/ Mưa đá
 68. Hailstone /ˈheɪlstəʊn/ Cục mưa đá
 69. Harmful /ˈhɑːmfʊl/ gây hại 
 70.  Hazardous /ˈhæzərdəs/ nguy hiểm
 71. Heat wave /ˈhiːt/ /weɪv/ Đợt nóng
 72. Hot /hɑt/(adjective): Nóng
 73. Humid /ˈhjuːmɪd/ Ẩm
 74. Humidity /hjuːˈmɪdəti/ Độ ẩm
 75. Hurricane /ˈhʌrɪkən/ Cuồng phong
 76. Hurricane/ˈhɜrəˌkeɪn./ (noun): Bão nhiệt đới – Tên gọi khi xảy ra tại Đại Tây Dương và Đông Bắc Thái Bình Dương
 77. Ice /aɪs/ Băng, đá
 78. Icy /ˈaɪsi/ Đóng băng
 79. Industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ chất thải công nghiệp 
 80.  Leak /liːk/ rò rỉ 
 81. Lightning /ˈlaɪtnɪŋ/ Chớp
 82.  Man-made /mən-meɪd/ nhân tạo
 83.  Natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ tài nguyên thiên nhiên 
 84. Oil spill /ɔɪl spɪl/ sự cố tràn dầu 
 85. Organic /ɔrˈgænɪk/ hữu cơ
 86. Overcast /ˌəʊvəˈkɑːst/ U ám
 87. Ozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ tầng ôzôn 
 88.  Pesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ thuốc trừ sâu 
 89. Plastic /ˈplæstɪk/(noun): Nhựa, chất dẻo
 90.  Pollute /pəˈluːt/ làm ô nhiễm 
 91.  Polluted /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm 
 92. Pollution /pəˈluːʃən/ sự ô nhiễm 
 93.  Preservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ sự bảo tồn 
 94. Preserve/prəˈzɜrv/ (verb): Bảo tồn, giữ gìn
 95. Protect /prəˈtɛkt/ bảo vệ
 96. Purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh lọc 
 97. Rain /reɪn/ Mưa
 98. Rainbow /ˈreɪnbəʊ/ Cầu vồng
 99. Raindrop /ˈreɪndrɒp/ Hạt mưa
 100. Rainfall /ˈreɪnfɔːl/ Lượng mưa
 101.  Rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ rừng nhiệt đới 
 102. Rainy/ˈreɪni/ (adjective): Có mưa
 103.  Recycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái chế 
 104.  Renewable /rɪˈnjuːəbl/ có thể phục hồi 
 105. Resource/ˈrisɔrs/ (noun): Tài nguyên, nguồn lực
 106.  Reusable /riːˈjuːzəbl/ có thể tái sử dụng 
 107.  Reuse /riːˈjuːz/ tái sử dụng
 108. Sea level /siː ˈlɛvl/ mực nước biển 
 109.  Sewage /ˈsjuːɪʤ/ nước thải 
 110. Sleet /sliːt/ Mưa tuyết
 111. Snow /snəʊ/ Tuyết
 112. Snowflake /ˈsnəʊfleɪk/ Bông tuyết
 113. Snowy/ˈsnoʊi/ (adjective): Có tuyết
 114. Soil /sɔɪl/ đất 
 115.  Solar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ pin mặt trời 
 116. Solar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ năng lượng mặt trời 
 117. Storm /stɔːm/ Bão
 118. Stormy /ˈstɔːmi/ Có bão
 119. Strong winds /strɒŋ/ /wɪnd/ Cơn gió mạnh
 120. Sun /sʌn/ Mặt trời
 121. Sunny /ˈsʌni/(adjective): Trời có nắng
 122. Sunshine /ˈsʌnʃaɪn/ Ánh nắng
 123.  Sustainable /səˈsteɪnəbəl/ bền vững
 124. Temperature /ˈtemprətʃə(r)/ Nhiệt độ
 125. Thermometer /θəˈmɒmɪtə(r)/ Nhiệt kế
 126. Threaten /ˈθrɛtn/ đe dọa 
 127. Thunder /ˈθʌndə(r)/ Sấm
 128. Thunderstorm /ˈθʌndəstɔːm/ Bão có sấm sét
 129. Tidal wave/ˈtaɪdəl weɪv/ (noun): Sóng thần
 130. To freeze /tə/ /friːz/ Đóng băng
 131. To melt /tə/ /melt/ Tan
 132. To rain /tə/ /reɪn/ Mưa
 133. To snow /tə/ /snəʊ/ Tuyết rơi
 134. To thaw /tə/ /θɔː/ Tan
 135. Tornado /tɔːˈneɪdəʊ/ Lốc xoáy
 136.  Toxic /ˈtɒksɪk/ độc hại 
 137. Typhoon /taɪˈfun/(noun): Bão nhiệt đới – Tên gọi khi xảy ra tại Tây Bắc Thái Bình Dương
 138. Urbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ quá trình đô thị hóa
 139. Warm /wɔrm/(adjective): Ấm áp
 140. Waste/weɪst/ (noun): Rác thải
 141. Weather forecast /ˈweðə/ /fɔːkɑːst/ Dự báo thời tiết
 142. Wet /wet/ Ướt
 143. Wind /wɪnd/ Gió
 144. Windy /ˈwɪndi/ Có gió

Nhóm sắc màu

 1. Black /blæk/(noun): Màu đen
 2. Blue/blu/ (noun): Màu xanh dương
 3. Bright blue /braɪt bluː/ màu xanh nước biển tươi.
 4. Bright green /braɪt griːn/: màu xanh lá cây tươi
 5. Bright red /braɪt red /: màu đỏ sáng
 6. Brown/braʊn/ (noun): Màu nâu
 7. Color /ˈkʌlər/(noun): Màu sắc
 8. Colorful /ˈkʌlərfəl/(adjective): Rực rỡ, nhiều màu sắc
 9. Dark /dɑrk/(adjective): Tối (màu)
 10. Dark blue /dɑːrk bluː/ màu xanh da trời đậm
 11. Dark brown /dɑːrk braʊn/ :màu nâu đậm
 12. Dark green /dɑːrk griːn/ : màu xanh lá cây đậm
 13. Gold/ gold/ (noun): Màu vàng óng
 14. Green /grin/(noun): Màu xanh lá
 15. Grey/greɪ/ (noun): Màu xám
 16. Light blue /lait bluː/: màu xanh da trời nhạt
 17. Light brown /lait braʊn /: màu nâu nhạt
 18. Light green /lait griːn /: màu xanh lá cây nhạt
 19. Light/laɪt/ (adjective): Sáng (màu)
 20. Orange ˈ/ɔrənʤ/ (noun): Màu cam
 21. Paint /peɪnt/(noun): Sơn, màu vẽ
 22. Pink /pɪŋk/(noun): Màu hồng
 23. Purple /ˈpɜrpəl/(noun): Màu tím
 24. Red/rɛd/ (noun): Màu đỏ
 25. Shade/ʃeɪd/ (noun): Sắc độ
 26. White /waɪt/(noun): Màu trắng
 27. Yellow ˈ/jɛloʊ/ (noun): Màu vàng

Nhóm từ Ngoại hình

 1. A fringe: tóc cắt ngang trán
 2. A short-haired person: người có mái tóc ngắn
 3. Angular: mặt xương xương
 4. Attractive/əˈtræktɪv/ (adjective) quyến rũ, hấp dẫn
 5.  baby /’beibi/:  em bé, trẻ con

Với việc nắm vững 500 từ vựng tiếng Anh thông dụng này, bạn có thể thoải mái giao tiếp tiếng Anh kể cả với người bản xứ họ cũng chỉ sử dụng số lượng từ như thế trong cuộc sống đời thường. Hãy dành thời gian mỗi ngày khoảng 10 đến 15 phút để học từ 5 đến 10 từ, làm như thế đều đặn thì chỉ trong khoảng 1 năm là bạn làm chủ được tiếng Anh giao tiếp rồi đấy. Các bạn có thể tham khảo nhiều hơn tại thư viện IELTS Speaking để nâng cao trình độ nhé!

Bình luận

Bình luận