Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Câu điều kiện hỗn hợp: Tất tần tật lý thuyết – bài tập và đáp án chi tiết nhất

Câu điều kiện hỗn hợp là loại câu dễ bị nhầm lẫn nhất trong tất cả các loại câu điều kiện, thậm chí, hầu hết người dùng vẫn còn băn khoăn khi sử dụng câu điều kiện loại hỗn hợp trong văn viết. Vậy làm thế nào để áp dụng câu điều kiện hỗn hợp đúng lúc, đúng hoàn cảnh và đúng đối tượng? Bác sĩ IELTS sẽ cùng bạn giải đáp qua bài viết dưới đây.

Câu điều kiện hỗn hợp
Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp là gì? (hay câu đk hỗn hợp là gì?) 

Trong Tiếng Anh, câu điều kiện hỗn hợp (Mixed conditional sentences hay còn được gọi là câu điều kiện mix) là loại câu kết hợp giữa các loại câu điều kiện với nhau, được áp dụng dựa trên những quy tắc nhất định, sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt. Có hai loại câu điều kiện hỗn hợp: câu điều kiện hỗn hợp loại 1 và câu điều kiện hỗn hợp loại 2. 

Công thức câu điều kiện hỗn hợp
Công thức câu điều kiện hỗn hợp
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Câu điều kiện hỗn hợp loại 1

Câu điều kiện hỗn hợp loại 1 là sự kết hợp giữa công thức câu điều kiện loại 3 được đặt ở mệnh đề điều kiện và câu điều kiện loại 2 đặt ở mệnh đề chính, từ đó cho ra công thức câu điều kiện hỗn hợp loại 1 hoàn chỉnh  như sau:

Mệnh đề điều kiện Mệnh đề chính
If + S + had + V3/V-edS + would + V – bare

Câu đk hỗn hợp loại 1 được dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ xảy ra ở thời điểm hiện tại nếu điều kiện được nhắc đến trong quá khứ là có thật. 

Ví dụ: If I had revised all the lessons, I would get an A in the final exam. 

Dịch: Nếu như tôi ôn tập tất cả bài giảng thì bây giờ tôi đã được điểm A trong bài kiểm tra cuối kỳ. 

Trong trường hợp này, việc “được điểm A trong bài kiểm tra cuối kỳ” không xảy ra vì ở thời điểm quá khứ, chủ thể trong câu đã không “ôn tập tất cả bài giảng”.

Câu điều kiện hỗn hợp loại 2

Câu đk hỗn hợp loại 2
Câu đk hỗn hợp loại 2

Ngược lại với câu điều kiện hỗn hợp loại 1, câu đk hỗn hợp loại 2 áp dụng cấu trúc if loại 2 vào mệnh đề điều kiện và if loại 3 vào mệnh đề chính. Công thức câu điều kiện hỗn hợp loại 2: 

Mệnh đề điều kiệnMệnh đề chính
If + S + V-edS + would/could/might + have + V3/V-ed

Câu điều kiện mix loại 2 dùng trong các trường hợp người viết muốn đưa ra giả thiết về một hành động, sự việc sẽ xảy ra trong quá khứ nếu điều kiện được nhắc đến có thật. 

Ví dụ: If I were you, I would have chosen another dress. 

Dịch: Nếu như tôi là bạn, tôi đã lựa chọn một chiếc váy khác. 

Đối với tình huống này, “việc lựa chọn chiếc váy khác” trong quá khứ chắc chắn đã không xảy ra bởi điều kiện được đưa ra: “tôi là bạn” không có thật. 

Có thể bạn quan tâm

If loại 0

Câu điều kiện loại 2: Khái niệm, cách dùng và ví dụ

Dấu hiệu nhận biết câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp thường không có dấu hiệu nhận biết nào cụ thể. Tuy nhiên, trong quá trình làm bài, người học có thể nhìn vào 2 mệnh đề được cho trong câu để đưa ra phán đoán đó có phải là câu điều kiện hỗn hợp hay không. 

Nếu điều kiện được đưa ra ở mệnh đề điều kiện là có thật trong quá khứ và vế câu còn lại diễn tả sự kiện, hành động có thể xảy ra dựa trên điều kiện đó thì rất có thể đây là câu điều kiện mix. Bên cạnh đó, để nhận biết cụ thể đâu là câu loại 1 và loại 2, bạn cần nhìn vào thời điểm xảy ra hành động ở mệnh đề chính. 

Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp

Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp chi tiết
Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp chi tiết

Hình thức đảo ngữ của câu điều kiện hỗn hợp kết hợp giữa đảo ngữ của câu điều kiện loại 3 và câu điều kiện loại 2. Công thức chi tiết như sau: 

Câu điều kiệnHình thức đảo ngữ 
If + S1 + had + V3/V-ed, S2 + would/could/might…… + V-bareHad + S1 + (not) + V3/V-ed + O, S2 

Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp được dùng để diễn tả sự tiếc nuối về một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại. 

Ví dụ: 

If I had tried my best on losing weight, I would not be overweight at present.

=> Had I tried my best on losing weight, I would not be overweight at present. 

Bài tập câu điều kiện hỗn hợp kèm lời giải chi tiết nhất 

Exercise 1: Fill in the blanks with the correct form of verbs

 1. Image you (purchase) ____ a new album , will you invite me to enjoy it with you?
 2. She (get) ____ mad if you had not told her what happened.
 3. If you (have) ____ coffee in the morning, you would not feel sleepy right now.
 4. The cake isn’t very delicious. It (taste) ____ better if you had put some sweet on it.
 5. I won’t go to the birthday party unless Lan (invite) ____ me.
 6. I wouldn’t kick her out of the group if I (be) ____ you.
 7. How would you explain the meaning of this word if you (not know) ____ it?
 8.  What would you do if you (be) ____ her?
 9. If the sun (shine) ____ I will go out and take some photos.
 10.  Had he not let me know, I (not help) ____ to conduct a survey for his project.
 11. If I (win) ____ the lottery I would enjoy the most expensive trip in the world.
 12. She won’t meet the deadline if she (not start) ____ right now.

Exercise 2: Rewrite the sentences using mixed conditional sentences

1. She is living in China because she had a business trip in Beijing.

………………………………………………………………

2. She revised all the lessons carefully last night so she gets an A in the final exam today.

………………………………………………………………

3. I missed his call last night so I do not know what he wanted to inform me.

………………………………………………………………

4. As he is an only child, his parents have forced him to be the best student at school. 

………………………………………………………………

5. I am not rich. I didn’t register for that service last week.

………………………………………………………………

6. I am tired now because I went to bed late yesterday.

………………………………………………………………

7. We reach Tung’s house now because we had some troubles earlier on the way.

………………………………………………………………

8. Bob didn’t learn English in high school, so he doesn’t have many job opportunities.

………………………………………………………………

9. We can’t reach Tony’s house now because we forgot to ask for directions.

………………………………………………………………

10. My dad got a bad cough because he started smoking cigarettes.

……………………………………………………………………………….

11. I do not have much free time. I did not finish my project last year

…………………………………………………………………………………

Exercise 3: Choose the correct answers 

 1. If the kids had gone to the museum last Thursday, they (finish) ……………. the report right now.
 2. finished B. finish C. would finish A. will finish

2. If you had done all your homework last night, you (hang)…… out with him right now. 

 1. will hang B. can hang C. are going to hang D. could hang

3. She wouldn’t have used this medical service if we (advise) …………………… her to.

 1. would not advise B. will not advise C. had not advise C. were not advise

4.  I am very thin. I hope that if I continue (eat) ………………………… fastfood , I might get fat.

 1. eat B. had eaten C. will eat D. ate 

5. If she (done) …………………….. as I instructed her, she would have not got into trouble.

 1. she has done B. she will have done C. she did D. she had done 

6. If it had snowed three hour ago, the weather (be) ………… cold now.

 1. would have be B. will be C. be D. would be 

7. If Mai had not gone to school last week, she (be) ………………punish now.

 1. will be B. could be C.would be D. B & C are correct 

8. If he (win) …………………….. the lottery last year, he (become)……………………..rich now.

 1. have won/would become B. had won/would become

C.  won/would become D. wins/will become

9. If you …………………. (arrive) ten minutes earlier, you would have got a seat.

 1. had arrived B. arrived C. have arrived D. arrive 

10. If someone (give) …………….you an airplane, what you (do) …………… ?

 1. gives/ would you do B. give/do 

C. gave/will you do D. gives/will you do

11. The children………..(be) happy if he………..(give) them a good score.

 1. would be/gave B. will be/given C. are/will give D. was/gave

Đáp án chi tiết 

Exercise 1: 

1. purchase 

2. would have got 

3. had had 

4. would taste 

5. invite 

6. were 

7. did not know 

8. were 

9. shines 

10. would not help 

11. won 

12. does not start 

Exercise 2: 

1. If she had not had a business trip in Beijing, she would not be living in China. 

2. If she had not revised all the lessons carefully last night, she would not get an A in the final exam today. 

3. If I had not missed his call last night, I would know what he wanted to inform me. 

4. If he were not an only child, his parents would not force him to be the best student at school.

5. If I were rich, I would have registed for that service last week. 

6. If I had not gone to be late yesterday, I would not be tired now. 

7. If we had not have some troubles earlier on the way, we would reach Tung’s house now.

8. If Bob had learned English in high school, he would have many job opportunities. 

9. If we had asked for the directions, we could reach Tony’s House now. 

10. If my dad had not started smoking cigarettes, he would have got a bad cough. 

11. If I had much free time, I would have finished my project last year. 

Exercise 3: 

1. C – would finish 

2. D – could hang 

3. C – had not advise 

4. A  – eat 

5. D – she had done 

6. D – would be 

7. D – B & C are correct 

8. B – had won/would become

9. A – had arrived 

10. D – gives/will you do

Lời kết 

Câu điều kiện hỗn hợp trong Tiếng Anh sẽ là “trợ thủ đắc lực” giúp bạn nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình, đặc biệt là đối với các bài viết học thuật nếu bạn biết áp dụng đúng cách. Hy vọng bài viết đã giúp bạn “bỏ túi” được những thông tin bổ ích nhất và đừng ngần ngại liên hệ Bác Sĩ IELTS để được giải đáp mọi thắc mắc.