Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

If loại 0 – Câu điều kiện loại 0: Hiểu đúng và áp dụng hiệu quả trong tích tắc

If loại 0 là một trong số ba loại câu điều kiện thông dụng nhất trong Tiếng Anh, thường được sử dụng nhiều trong văn viết. Vậy câu if loại 0 là gì? Khi nào thì sử dụng câu điều kiện loại 0? Bác sĩ IELTS sẽ giúp bạn nắm trọn trong tay tất cả các kiến thức câu điều kiện loại 0. 

If loại 0
If loại 0

Câu điều kiện loại 0 là gì? 

Câu điều kiện loại 0 (hay còn gọi là If loại 0) là mẫu câu gồm 2 vế bao gồm: điều kiện và hệ quả. Câu if loại 0 thường được dùng để diễn tả một sự thật, chân lý hay thói quen sẽ xảy ra trong trường hợp điều kiện được nhắc đến xảy ra trước. 

Ví dụ: If you work late, you will get tired.

Trong trường hợp này, “if you work late” là vế câu điều kiện và “you will get tired” là hệ quả. Câu điều kiện loại 0 sử dụng để nói lên việc nếu bạn làm việc khuya, bạn có thể bị mệt mỏi.

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Công thức câu điều kiện loại 0 chi tiết nhất

Câu điều kiện loại 0 bao gồm hai mệnh đề: mệnh đề điều kiện và mệnh đề chính, được chia ở thì hiện tại đơn

Công thức câu điều kiện loại 0
Công thức câu điều kiện loại 0

Công thức cụ thể: 

Mệnh đề điều kiện Mệnh đề chính (hệ quả của mệnh đề điều kiện)
If + Subject + V (s,es)S + V (s,es)
If + thì hiện tại đơn S + thì hiện tại đơn 

Lưu ý như sau: Hai mệnh đề của câu có thể đổi vị trí cho nhau, tức mệnh đề if có thể đứng trước mệnh đề chính và ngược lại.

Ví dụ về câu điều kiện loại 0:

Mệnh đề If đứng trước mệnh đề chính: 

 1. If you continue to study, you will get a good score. 

Dịch: Nếu như bạn tiếp tục học, bạn sẽ được điểm cao. 

 1. If it rains, we will change our plan. 

Dịch: Nếu như trời mưa, chúng ta sẽ phải thay đổi kế hoạch.

Mệnh đề If đứng sau mệnh đề chính: 

 1. He will help you on this assignment if he is free. 

Dịch: Anh ấy sẽ giúp bạn làm bài tiểu luận nếu anh ấy đang rảnh.

 1. The situation will get better if Mai says sorry to Lan. 

Tình hình sẽ trở nên tốt hơn nếu Mai đồng ý xin lỗi Lan.

Bài viết xem thêm:

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện loại 0 được dùng khi nào? 

Câu if loại 0 thường được dùng trong hai trường hợp chính, bao gồm dùng để nhờ vả, nhắn nhủ hoặc diễn tả một thói quen, hành động, sự việc diễn ra thường xuyên. 

If loại 0
If loại 0

Dùng để yêu cầu, tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc nhắn nhủ điều gì tới ai đó 

Ví dụ câu điều kiện loại 0 trong trường hợp này: If you know how to use this computer, please show me how to turn it on. 

Dịch: Nếu như bạn biết cách sử dụng máy tính này, hãy hướng dẫn tôi cách mở nó.

Dùng để diễn tả một thói quen, hành động hoặc sự việc thường xuyên xảy ra 

Ví dụ: If I do not have any meetings, I always hang out with friends in the weekends. 

Dịch: Nếu như tôi không có bất kỳ cuộc họp nào, tôi luôn ra ngoài cùng bạn bè vào cuối tuần.

Dùng để diễn tả mệnh lệnh trong một số trường hợp nhất định 

Ví dụ: You must meet the deadline if you do not want your boss fire you.

Bạn phải hoàn thành công việc đúng tiến độ nếu như bạn không muốn sếp sa thải bạn.

Đảo ngữ câu điều kiện loại 0 

Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 0
Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 0

Đảo ngữ câu điều kiện loại 0 dùng “Should” 

Đảo ngữ câu điều kiện loại 0 với should thường được dùng để đưa ra lời yêu cầu ,nhờ vả theo cách lịch sự hoặc trong các tình huống trang trọng.

Câu điều kiện Đảo ngữ sử dụng “Should”
If + S1 + Vs/es, S2 + will + V0 Should + S1 + (not) + Vs/es, S2 + will + V0

Ví dụ: 

If you know her phone number, please call her immediately. 

=> Should you know her phone number, please call her immediately.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các từ ngữ sau để diễn tả câu điều kiện loại 0. Tất cả những từ này có tác dụng thay thế cho từ “If”: 

When/whenever 

Ví dụ câu điều kiện loại 0: 

 1. When you see someone is getting in trouble, do not hesitate to give them a help.

Dịch: Khi bạn thấy ai đó đang gặp khó khăn, đừng ngần ngại giúp họ.

 1. He always has a video chat with his mother whenever he has free time.

Dịch: Anh ấy luôn luôn gọi video với mẹ mình bất cứ khi nào anh ấy có thời gian rảnh. 

Unless: Mệnh đề phủ định của If

Unless” là cụm từ mang nghĩa phủ định, được dùng để diễn tả trong các tình huống “Nếu không… thì…”.

Ví dụ: 

 1. Please do not call me at midnight unless you are in an emergency situation. 

Làm ơn đừng gọi cho tôi vào nửa đêm trừ khi bạn đang ở trong tình huống khẩn cấp. 

Xem thêm:

So sánh hơn

Mệnh đề quan hệ

Bài tập câu điều kiện loại 0 có đáp án chi tiết nhất 

Sau khi đã nắm trọn trong tay toàn bộ lý thuyết, bạn hãy làm thêm các dạng bài tập sau đây để củng cố vốn kiến thức nhé! Bài tập câu điều kiện loại 0 được Bác sĩ IELTS chia ra thành nhiều dạng bao gồm: Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 0, Bài tập chia thì của động từ và Bài tập viết lại câu ở thể khẳng định – phủ định – nghi vấn – đảo ngữ

Exercise 1: Choose the correct answer

1. If Mai tries her best, she (achieve) ……… what she deserves. 

A. achieves B. will achieve C. is going to achieve D.achieve 

2. You will never know how to use this device unless you (read) ……….. the instruction book. A

A. read B. reads C. will read D. are going to read 

3. If I choose this dress, ……………………….

A. I get a 10% discount in total. 

B. I am getting a 10% discount in total.

C. I will get a 10% discount in total.

D. I got a 10% discount in total. 

4. If you (help)…… her to solve the problems, she (buy) …. you a drink.

A. will help/buy B. helped/bought C. will help/will buy D. help/will buy 

5. If you (heat) …….. the ice, it (melt) …….. 

A. heat/melts B. heat/will melt C. heats/melts D. will heat/will melt 

6. Lan usually spends time with her mother whenever she (have) ……. free time. 

A. has B. having C. had D. will have

7. Remember (show) …… you respect to your boss if you do not want to be fired. 

A.show B. to show C. shown D. will show 

8. If you want (ensure) …… that everything is on track, you need to check the working progress regularly. 

A. ensures B. to ensure C. should ensure D. will ensure 

9. Hurry up or you will be late for school.

A. If you hurry up, you will not be late for school.

B. If you do not hurry up, you will not be late for school. 

C. If you hurry up, you are not being so lately for school.

D. If you are hurrying up, you will be late for school.

10. If you (continue) ……. to use alcohol regularly, your voice will get worse day by day.

A. continue B. continues C. will continue D. continued 

11. Please change your behavior or you will be isolated. 

A. If you changes your behavior, you will not be isolated. 

B. If you changed your behavior, you will be isolated. 

C. You will not be isolated if you changing your behavior.

D. You will be isolated unless you change your behavior.

12. If you have to go out at midnight, it is necessary (have) …… at least one emergency contact in your phone. 

A. to have B. have C. had D. having 

13. What will you do if Lan (want) …….. you to lend her money? 

A. want B. wanted C. wants D. is going to want 

14. You can improve your health by doing exercises. 

A. If you do exercises, you can not improve your health. 

B. Unless you do exercises, you can improve your health.

C. If you do not do exercises, you will improve your health. 

D. Unless you do not do exercises, you can improve your health.

15. If she (have) ……… such a bad idea, please (give) ………. her an advice.

A. have/give B. has/giving C. have/to give D. has/give 

Exercise 2: Rewrite these sentences using conditional sentences 

 1. I always have a cup of coffee in the morning, so that I will never feel sleepy.

………………………………………………………………………………….

 1. I revise carefully for the final exam to get a good score. 

………………………………………………………………………………..

 1. I stop smoking to avoid lung cancer.

………………………………………………………………………………..

 1. Teach your children how to protect themself or they may get into trouble. 

…………………………………………………………………………………………

 1. You should drive carefully to avoid sudden accidents. 

…………………………………………………………………………………………..

 1. Paid by credit card to get a 10% cashback when you purchase this device.

………………………………………………………………………………………….

 1. You must stop your laziness to improve working efficiency.

……………………………………………………………………………………………..

 1. Lan has to manage her time so that she will not be overloaded. 

………………………………………………………………………………………………

 1. In case the boss can not come on time, we have to postpone the meeting.

…………………………………………………………………………………..

 1. The weather is too bad so we can not go sightseeing.

………………………………………………………………………………………

 1. Stop drinking too much milk tea or you will become overweight.

……………………………………………………………………………………

Exercise 3: Choose the correct form of verb 

 1. If Lan (not drink) ……….. too much coke, she (maintain) …….. the normal BMI. 
 2. If your father (not stop) ……. smoking, he (get) ………. lung cancer. 
 3. Stop being so lazy or you (not pass) ………. the final exam. 
 4. You must (be) ……. on time unless you (leave) ….. a bad impression to the Board of Directors. 
 5. If you study English, you (meet) ……. the requirements to apply for this job. 
 6. Why (do) ………. you call your mother when you (are) ………. free?.
 7. If you (treat) ………. someone badly, there (have) ………. other people treat you in the same way.
 8. You can not be better unless you (stop) ……… being so conservative. 
 9. Switch your phone into silence when you (be) …….. in the meeting.
 10. If you (want) ……….. to understand more about the lesson, you can (revise) ……… it once again with friends. 
 11. Stop judging people unless you may (get) ……….. into trouble.

Đáp án 

Exercise 1: 

1. B – will achieve

2. A – read

3. C – I will get a 10% discount in total

4. D – help/will buy

5. A – heat/melts

6. A – has

7. B – to show 

8. B – to ensure 

9. A – If you hurry up, you will not be late for school 

10. A – continue 

11. D – You will be isolated unless you change your behavior

12. A – to have 

13. C- wants 

14. B – Unless you do exercises, you can improve your health

15. D – has/give 

Exercise 2: 

1. Cách 1: If I have a cup of coffee in the morning, I will never feel sleepy.

Cách 2: If I do not have a cup of coffee in the morning, I will feel sleepy.

2. Cách 1: If I revise carefully for the final exam, I will get a good score. 

Cách 2: If I do not revise carefully for the final exam, I will not get a good score. 

3. Cách 1: If I stop smoking, I can avoid lung cancer.

Cách 2: If I do not stop smoking, I can not avoid lung cancer. 

4. Cách 1: If you teach your children how to protect themself, they may not get into trouble. 

Cách 2: If you do not teach your children how to protect themself, they may get into trouble. 

5. Cách 1: If you drive carefully, you can avoid sudden accidents. 

Cách 2: If you do not drive carefully, you can not avoid sudden accidents. 

6. If you pay by credit card, you will get a 10% cashback when you purchase this device.

7. Cách 1: If you stop being so lazy/stop your laziness, you will improve your working efficiency. 

Cách 2: If you do not stop being so lazy/stop your laziness, you will not improve your working efficiency. 

8. Cách 1: If Lan manages her time, she will not be overloaded.

Cách 2 : If Lan does not manage her time, she will be overloaded.

9. If the boss can not come on time, we have to postpone the meeting. 

10. If the weather is not too bad, we can go sightseeing.

11. Cách 1: If you drink too much milk tea, you will become overweight. 

Cách 2: If you do not drink too much milk tea, you will not become overweight.

 Exercise 3: 

1. does not drink – will maintain 

2. does not stop – will get 

3. will not pass 

4. be – will leave 

5. will meet 

6. don’t – are 

7. treat – will have

8. stop 

9. are 

10. want – revise 

11. get 

Lời kết 

Câu if loại 0 là một trong số mẫu câu thông dụng nhất trong Tiếng Anh, thường được sử dụng nhiều trong văn viết, đặc biệt là trong IELTS Writing. Hy vọng rằng sau bài viết này, bạn đã có thể nắm trọn vẹn tất tần tật các kiến thức về câu điều kiện loại 0 và đừng ngần ngại hỏi Bác sĩ IELTS các vấn đề bạn còn đang thắc mắc nhé!

If loại 0 là một phần trong ngữ pháp căn bản trong tiếng anh, vì thế bạn cần nắm rõ. Và nếu bạn đang học ngữ pháp tiếng Anh căn bản thì mình gợi ý bạn trang web học tiếng Anh miễn phí chất lượng là Khoaquocte.vn – Website chuyên chia sẻ những mẹo học tiếng anh hiệu quả và bổ trợ cho bạn các kiến thức để từ đó có nguồn kiến thức vô tận giúp bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.