Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Mệnh đề chỉ mục đích

Mệnh đề chỉ mục đích (Clause of purpose)

Trong tiếng Anh, một mệnh đề chỉ mục đích thường được sử dụng để trả lời cho câu hỏi tại sao. Ví dụ như, ai đó hỏi: “Why are you studying IELTS?” (tại sao bạn học IELTS ?) ta có thể trả lời bằng mệnh …

» Bác sĩ trả lời