Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Câu phức trong tiếng Anh là gì? Phân biệt câu ghép và câu phức

Câu phức trong tiếng Anh thường được sử dụng để nối hai ý tưởng hoặc thông tin lại với nhau trong một câu. Đây là điểm ngữ pháp quan trọng được dùng trong giao tiếp và cũng thường thấy trong các bài kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng vẫn có nhiều bạn nhầm câu ghép và câu phức. Vì vậy bài viết này, Bác sĩ IELTS sẽ giúp bạn phân biệt để sử dụng chính xác hơn nhé!

Câu phức trong tiếng Anh là gì?
Câu phức trong tiếng Anh là gì?

1. Câu phức trong tiếng Anh là gì? 

Câu phức trong tiếng Anh (complex sentence) là một loại câu được tạo thành bởi một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ. Mệnh đề chính chứa ý chính của câu, trong khi mệnh đề phụ cung cấp thông tin bổ sung và không thể tồn tại một mình. Câu phức thường được sử dụng để diễn đạt mối quan hệ nguyên nhân – kết quả, điều kiện, thời gian, ý kiến, hoặc mối quan hệ tương tự giữa các ý trong câu.

Ví dụ:

 • Although it was raining, He still went for a run. (Mặc dù trời đang mưa, tôi vẫn đi chạy.)
 • John studied hard because he wanted to pass the exam. (John học chăm chỉ vì muốn đỗ kỳ thi.)
 • I will call you as soon as I finish work. (Tôi sẽ gọi bạn ngay khi tôi hoàn thành công việc.)

Trong các ví dụ trên, mệnh đề “Although it was raining”, “because he wanted to pass the exam”, và “as soon as I finish work” là mệnh đề phụ, phụ thuộc vào mệnh đề chính để có ý nghĩa hoàn chỉnh. Câu phức giúp diễn đạt ý tưởng và thông tin một cách rõ ràng và chính xác hơn.

Ngoài ra, một số liên từ phụ thuộc sau đây sẽ giúp các bạn nhận biết câu phức dễ dàng hơn rất nhiều, cụ thể như sau:

Ví dụ:

 • Although I was tired, I decided to go for a run. (Dù tôi mệt mỏi, nhưng tôi quyết định đi chạy bộ.)
 • Since it was raining, we stayed indoors. (Vì trời đang mưa, chúng tôi ở trong nhà.)
 • Even if you don’t like spicy food, you should try this dish. (Dù bạn không thích đồ ăn cay, bạn nên thử món này.)
 • In order to improve her English, she joined a language exchange program. (Để cải thiện tiếng Anh, cô ấy tham gia một chương trình trao đổi ngôn ngữ.)
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Câu phức tổng hợp 

Câu phức tổng hợp 
Câu phức tổng hợp 

Câu phức tổng hợp trong tiếng Anh là một câu bao gồm ít nhất một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ. Mệnh đề chính có thể tồn tại một mình là một câu hoàn chỉnh, trong khi mệnh đề phụ phụ thuộc vào mệnh đề chính và không thể tồn tại một mình. Câu phức tổng hợp được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa phức tạp và các mối quan hệ giữa các ý trong câu.

Ví dụ: 

Although it was raining heavily, they decided to go for a walk in the park because they wanted to get some fresh air. ( Mặc dù mưa rất to, nhưng họ quyết định đi dạo trong công viên vì muốn hít thở không khí trong lành.)

Xem thêm:

Câu bị động

Câu tường thuật

Câu phức trong tiếng Anh

Câu đề nghị trong tiếng Anh

3. Phân biệt câu ghép và câu phức trong tiếng Anh 

Phân biệt câu ghép và câu phức trong tiếng Anh 
Phân biệt câu ghép và câu phức trong tiếng Anh 

Câu ghép (Compound sentence) gồm hai hoặc nhiều mệnh đề độc lập được kết nối bởi các liên từ như “and”, “but”, “or”, “so”, “for”, “yet” hoặc “nor”. Mỗi mệnh đề trong câu ghép có thể tồn tại một mình và không phụ thuộc vào nhau.

Ví dụ: 

 • I like to play soccer, but my sister prefers basketball. (Tôi thích chơi bóng đá, nhưng em gái tôi thích bóng rổ hơn.)
 • He studied hard for the exam, so he got a good grade. (Anh ấy đã học hành chăm chỉ cho kỳ thi, vì vậy anh ấy đã đạt điểm cao.)

Câu phức (Complex sentence) bao gồm một mệnh đề chính (main clause) và một hoặc nhiều mệnh đề phụ (subordinate clause). Mệnh đề phụ không thể tồn tại một mình và phụ thuộc vào mệnh đề chính để hiểu nghĩa.

Ví dụ:  

 • Although it was raining, they still went for a walk. (Mặc dù trời mưa nhưng họ vẫn đi dạo.)

→ (Mệnh đề chính: They still went for a walk, Mệnh đề phụ: Although it was raining) 

 • I will call you when I arrive. (Tôi sẽ gọi cho bạn khi tôi đến.)

→ (Mệnh đề chính: I will call you, Mệnh đề phụ: when I arrive)

4. Lưu ý khi vị trí đặt dấu phẩy trong câu phức 

Trong tiếng Anh, vẫn có những trường hợp câu phức không sử dụng liên từ, thay vào đó là dùng dấu phẩy “,”. Trong câu phức, thường có hai mệnh đề bổ trợ nghĩa cho nhau. Trong đó có ít nhất một vế câu độc lập và một vế phụ thuộc. 

Đối với câu phức ta vẫn có thể đặt dấu phẩy trước từ nối khi nối hai mệnh đề ngang hàng trong câu phức hoặc đặt sau mệnh đề phụ khi nó đứng trước mệnh đề chính trong câu phức .Đặt dấu phẩy để phân cách các thành phần trong câu phức có cấu trúc phức tạp, như danh từ quan hệ hoặc mệnh đề quan hệ. Không đặt dấu phẩy nếu mệnh đề phụ đứng sau mệnh đề chính trong câu phức không quan trọng hoặc cần thiết.

5. Bài tập về câu phức trong tiếng Anh có đáp án

Bài tập 1: Viết lại các câu dưới đây

 1. Lan was born in Dac So craft village. She knows the process of making pottery. (Because)
 2. The artisan molded the crooper to make a bronze drum. (So that)
 3. I was cleaning out my room. I found these letters. (While) 
 4. Julia told the absolute truth. No one would believe her (But) 
 5. John attended a knitting workshop last week. He doesn’t know how to knit a scarf. (Although)
 6. She was not enjoying the party. She wanted to leave early. (As)
 7. I’m learning Chinese. I like learning Chinese (and)
 8. You want to knit a scarf for your child. You should watch tutorials on Youtube. (Before) 

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng nhất

 1. We almost missed my flight ________ there was a long queue in the duty-free shop.
 1. although
 2. since
 3. despite
 4. because of 
 1. We decided not to go out for a meal________ we were too tired
 1. so 
 2. because
 3. but
 4. if
 5. They were driving to Saland________ they caught an accident.
 1. when 
 2. while 
 3. before 
 4. as soon as
 5. I want to be well-groomed________ other people think nice things about me.
 1. in order to 
 2. so as not to
 3. so that
 4. as soon as
 5. ________ I met the Hana. I had been gardening for nearly five years.
 1. As soon as
 2. Although
 3. After
 4. Before
 5. In spite of her hard work, she could not finish the job.
 1. As hard as she work
 2. Though she worked hard
 3. Despite she worked hard
 4. Although hard work 
 5. ________ she was asleep, thieves broke in and stole her phone
 1. In order that
 2. Although
 3. Because of
 4. While
 5. All people should join hand in protecting the environment ________ we can gain better health 
 1. in order that
 2. when
 3. because 
 4. even though
 5. ________ his poverty, he feels happy
 1. Although
 2. Because 
 3. If
 4. In spite of 
 5. Jenny went to work although she didn’t feel very well.
 1. That she did not feel very well 
 2. despite of the fact not feeling well
 3. because she did not feel very well
 4. despite not feel very well

Đáp án

Bài tập 1: 

 1. Because Lan was born in Sac So craft village. She knows the process of making pottery.
 2. The artisan molded the crooper so that I could make a bronze drum. 
 3. While I was cleaning out my room. I found these letters.
 4. Julia told the absolute truth. But no one would believe her
 5. Although John attended a knitting workshop last week. He doesn’t know how to knit a scarf.
 6. She wanted to leave early as she was not enjoying the party.
 7. I’m learning Chinese and I like learning Chinese.
 8. Before you want to knit a scarf for your child, you should watch tutorials on Youtube. 

Bài tập 2: 

 1. C
 2. D
 3. A
 4. B
 5. D
 6. B
 7. A
 8. B
 9. D
 10. B

Xem thêm:

Cấu trúc hope

Cấu trúc the more

Qua bài viết về câu phức trong tiếng Anh mà Bác sĩ IELTS vừa chia sẽ bên trên. Hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích, hỗ trợ cho quá trình học tiếng Anh của mình. Đừng quên ôn luyện thường xuyên các định nghĩa và làm nhiều bài tập để nhớ lâu và sử dụng chính xác hơn bạn nhé. Chúc bạn thành công!