Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Bài tập câu hỏi đuôi (Tag Question) từ đơn giản đến nâng cao kèm đáp án

Trong tiếng Anh, câu hỏi đuôi (Tag Question) là một cấu trúc vô cùng quan trọng, được dùng trong văn phong giao tiếp hàng ngày và cả trong các bài kiểm tra tiếng Anh. Đây là dạng ngữ pháp cơ bản, bạn cần nắm rõ để nâng cao kỹ năng của mình để tranh mắc lỗi khi dùng. Qua bài viết này Bác sĩ IELTS sẽ tổng hợp những bài tập câu hỏi đuôi để bạn ôn luyện ngày một thành thạo hơn vốn ngữ pháp này nhé!

Lý thuyết về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh
Lý thuyết về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

1. Lý thuyết về câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi (tag question): được hiểu là một dạng câu hỏi ngắn, được đính kèm sau mỗi câu tường thuật để ta có thể hỏi lại thông tin. Đây là dạng câu hỏi trả lời Yes/No Question.

Ví dụ: 

A: They are actors, aren’t they? (Họ là diễn viên phải không?)

B: Yes, they are. (Đúng vậy)

Hoặc He isn’t a doctor, is he?

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Bài tập về câu hỏi đuôi

Sau đây Bác sĩ IELTS sẽ tổng hợp bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao kèm đáp án. Để góp phần củng cố kiến thức về câu hỏi đuôi và sử dụng không bị sai ngữ pháp thì hãy luyện tập thường xuyên các dạng bài tập khác nhau ngay dưới đây:

Bài tập 1: Điền câu hỏi đuôi thích hợp và các câu sau

 1. He’s from a small town in China, …. ?
 2. She’s still sleeping, …. ?
 3. We’re late again, …. ?
 4. We are not the person with the tickets, …. ?
 5. You do go to school, …. ?
 6. The weather is really nice today, …. ?
 7. Let’s go for a walk, …. ?
 8. They aren’t in Thailand at the moment, …. ?
 9. We won’t be late, …. ?
 10. Jack’s a very good student, …. ?

Bài tập 2: Tìm và sửa lỗi sai trong những câu bên dưới.

 1. Julia isn’t listening to music, isn’t she?
 2. She couldn’t do her a favor, couldn’t she?
 3. I’m late to this meeting, am not I?
 4. Let’s go out for a walk, will we?
 5. Turn off the lights before going out, will you?
 6. Don’t forget to repair this computer, won’t you?
 7. That is her cat, is it?
 8. Min should pass her test tomorrow, should she?
 9. Read my story, will you?
 10. After it gets dark, they should leave soon, should they?

Bài tập 3: Điền câu hỏi đuôi thích hợp vào ô trống

 1. Nobody called, …. ?
 2. He doesn’t work in a hotel, …. ?
 3. I will wash the car, …. ?
 4. We live in a tiny flat, …. ?
 5. We must turn off the lights, …. ?
 6. Maika and John don’t take Japanese classes, …. ?
 7. She often comes home late, …. ?
 8. I’m right, …. ?
 9. He doesn’t cook very often, …. ?
 10. So you bought a laptop, …. ?

Bài tập 4: Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1: 

A. You’re collecting the watches, are you?.

B.  You’re collecting the watches, aren’t you?

C. You’re collecting the watches, don’t you?

Câu 2: 

A. This house is very big. It’s very expensive, isn’t it?

B. This house is very big. It’s very expensive, does it?

C. This house is very big. It’s very expensive, is it?

Câu 3:

A. You couldn’t lend her friends any money, could you?

B. You couldn’t lend her friends some money, could you?

C. You couldn’t lend her friends any money, couldn’t you?

Câu 4:

A. Let’s play volleyball with my family on Weekend, shall you?

B. Let’s play volleyball  with my family on Weekend, shall I?

C. Let’s play volleyball with my family on Weekend shall we?

Câu 5: 

A. Don’t stay at home alone, do you?

B. Don’t stay at home alone, will you?

C.Don’t stay at home alone, won’t you?

Câu 6: 

A. I seldom go to bed before 10 a.m, do I?

B. I seldom go to bed before 10 a.m, don’t I?

C. I seldom go to bed before 10 a.m, do you?

Câu 7:

 A. Everything is OK, is it?

B. Everything is OK, isn’t it?

C. Everything is OK, doesn’t it?

Bài tập về câu hỏi đuôi
Bài tập về câu hỏi đuôi

Bài tập 5: chọn đáp án đúng nhất

1. I am right, _____?

A. am not I  B. don’t I                      C. aren’t I                      D. am I

2. The picture cost 5,000 USD, __________ ?

A. does it              B.  did it                    C.  doesn’t it             D.  didn’t it      

3. Let’s go to the seaside, __________ ?

A. do you               B.  shall we              C.  do we                      D.  will you 

4. Everything was expensive then, __________?

A. wasn’t it      B. weren’t they            C. isn’t it                       D. aren’t they

5. You have bread for breakfast, __________ you?

A. haven’t               B. don’t                     C. won’t                     D have

6. She seldom goes fishing, __________?

A. doesn’t she     B. is she                          C. does she                 D. isn’t she

7. She used to sell traditional handicrafts, __________?

A. hasn’t she            B. didn’t she                   C. doesn’t she                 D. wasn’t she

8. He had to do the shopping for her neighbor, __________ she?

A. didn’t                  B. hadn’t                       C. does                          D. isn’t 

9. Mika never goes to school late, __________ she ?

A. does                    B.  doesn’t                   C.  will                       D. won’t

10. Everyone has equal rights under the law, __________ ?

A. have they            B.  haven’t they            C.  do they                    D.  don’t they

11. She isn’t going to like this, ______?    

A. didn’t she      B. did she                       C. won’t she                    D. is she

Bài tập 6: Điền câu hỏi đuôi thích hợp vào chỗ trống.

 1. You must communicate with her by means of e-mail or chatting, _________ ?
 2. Nobody liked the game, _________ ?
 3. He’d save money if he bought fresh food, _________ ?
 4. The residents were evacuated at once, _________ ?
 5. He’s very funny. He’s got a great sense of humor, _________ ?
 6. It never works very well, __________ ?
 7. Ms. Julia usually remembered her husband’s birthdays, _________ ?
 8. Neither of them offered to help him, _________ ?
 9. She ought to have made a note of it, _________ ?
 10. There’ll be plenty for everyone, _________ ?

Bài tập 7: Điền từ thích hợp vào ô trống

 1. Let’s go out for dinner tonight, ___________ ?
 2. That isn’t Petter driving, ___________ ?
 3. Nothing went wrong, ___________ ?
 4. There used to be a house here, ___________ ?
 5. This won’t take short, ___________ ?
 6. Don’t touch that switch ___________ ?
 7. I’m not too late, ___________ ?
 8. Not a very good song, ___________ ?
 9. Somebody wanted to eat, ___________ ?
 10. They think she’s funny, ___________ ?
 11. The fire wasn’t started deliberately ___________ ?

Xem thêm:

Cấu trúc should

Cấu trúc this is the first time

Bài tập 8: Chọn đáp án đúng nhất 

1. Your sister’s here, ____?

A. is she

B. are she

C. isn’t she

D. aren’t she

2. Julia wasn’t angry, ____?

A. was she

B. is she

C. wasn’t she

D. was Julia

3. Lisa doesn’t like oysters, ____?

A. did she

B. does she

C. doesn’t she

D. she does

4.Nothing serious will happen during the construction of our smart home,____?

A. will it

B. won’t it

C. will they

D. won’t they

5. That was John on the phone, ____?

A. was it

B. was that

C. wasn’t that

D. wasn’t it

6. Jim didn’t see her, ____?

A. did Jim

B. did he

C. do Jim

D. does Jim

7. Study after study has shown that nature improves human health and well-being, ______?

A. has it

B. hasn’t it

C. doesn’t it

D. does it

8. Nothing serious will happen during the construction of our smart home,____?

A. will it

B. won’t it

C. will they

D. won’t they

9. I’m not old enough to understand the master plan of our city by 2040, __________?

A. am I

B. am not I

C. aren’t I

D. are you

10. Nobody likes the game, ____?

A. do they

B. don’t they

C. didn’t they

D. did they

Đáp án:

Đáp án bài tập câu hỏi đuôi
Đáp án bài tập câu hỏi đuôi

Đáp án bài tập 1:

 1. isn’t she
 2. isn’t he
 3. aren’t we
 4. am I
 5. don’t you?
 6. isn’t it
 7. shall we
 8. are they
 9. will we
 10. isn’t he

Đáp án bài tập 2:

 1. isn’t →  is (câu phía trước ở dạng phủ định nên câu hỏi đuôi phải dùng dạng khẳng định)
 2. couldn’t →  could (câu phía trước ở dạng phủ định nên câu hỏi đuôi phải dùng dạng khẳng định)
 3. am not I →  aren’t you (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 4. will we → shall we (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 5. will →  won’t (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 6. won’t → will (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 7. is →  isn’t (câu ở trước dùng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi dùng dạng phủ định)
 8. should → shouldn’t (câu trước dùng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi dùng dạng phủ định)
 9. will → won’t (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 10. should → shouldn’t (câu trước dùng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi dùng dạng phủ định)

Đáp án bài tập 3:

 1. did they
 2. does she
 3. won’t they
 4. don’t we
 5. mustn’t we
 6. do they
 7. don’t I
 8. aren’t I?
 9. does she
 10. didn’t you

Đáp án bài tập 4:

 1. C (Let’s + Vinf, shall we? – trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 2. B (Don’t + Vinf, will you? – trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)
 3. B (Everything + Vs/es, doesn’t/isn’t it? – trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)

Đáp án bài tập 5:

 1. C
 2. C
 3. C
 4. A
 5. A
 6. A
 7. B
 8. A
 9. A
 10. B
 11. D

Đáp án bài tập 6:

 1. mustn’t you
 2. did they
 3. couldn’t she
 4. weren’t it
 5. hasn’t he
 6. does it
 7. didn’t she
 8. did they
 9. shouldn’t she
 10. won’t there

Đáp án bài tập 7:

 1. shall we
 2. is it
 3. did it
 4. didn’t there
 5. will it
 6. will you
 7. aren’t I
 8. is it
 9. didn’t they
 10. don’t they
 11. was it

Đáp án bài tập 8:

 1. C
 2. A
 3. B
 4. A
 5. D
 6. B
 7. A
 8. C
 9. C
 10. A

3. Tổng hợp 100 bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh [PDF]

Sau đây Bác sĩ IELTS sẽ mang đến cho bạn “100 bài tập trắc nghiệm về câu hỏi đuôi (tag question) trong tiếng Anh kèm đáp án chi tiết” Trong tài liệu này có đầy đủ kiến thức về các dạng đặc biệt của câu hỏi đuôi dùng với must, may, need, have to, should,.. sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn ôn luyện để nắm chắc phần cấu trúc ngữ pháp này hơn. 

Xem và tải tài liệu miễn phí TẠI ĐÂY

Xem thêm:

Bài tập câu tường thuật dạng câu hỏi


Qua bài viết Bác sĩ IELTS đã chia sẻ về kiến thức chung của câu hỏi đuôi và tổng hợp bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh, mong bạn sẽ tự tin giao tiếp và tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho việc học tập. Nhớ luyện nhiều bài tập để trở nên thành thạo ngữ pháp này hơn bạn nhé!