Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Danh sách 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề dễ học nhất

Để hiểu và giao tiếp tốt đến 90% các mẫu hội thoại tiếng Anh hàng ngày thì bạn cần khoảng 3000 từ thông dụng. Vậy những từ vựng này là gì? Làm thế nào để học nhanh và hiệu quả nhất? Hôm nay, Bacsiielts sẽ cung cấp cho các bạn trọn bộ 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng được phân chia theo chủ đề, giúp bạn tự tin nói tiếng Anh chuyện hàng ngày.

Dưới đây chúng mình phân chia các từ vựng vào từ nhóm chủ đề cụ thể giúp bạn học đầy đủ và dễ dàng hơn.

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
Danh sách 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề dễ học nhất

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng với chủ đề về Tự nhiên

Đây là các từ vựng thuộc chủ đề Tự nhiên trong 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng: 

Nhóm động vật

 1. Bear/bɛr/ (noun): Con gấu
 2. Bird /bɜrd/(noun): Con chim
 3. Cat /kæt/(noun): Con mèo
 4. Chicken/ˈʧɪkən/ (noun): Con gà
 5. Chimpanzee/tʃɪmpənˈzi/: con hắc tinh tinh
 6. Cow/kaʊ/ (noun): Con bò
 7. Dog /dɔg/(noun): Con chó
 8. Dolphin/ˈdɒlfɪn/: cá heo
 9. Donkey /ˈdɑŋki/(noun): Con lừa
 10. Eel/iːl/: lươn
 11. Elephant /ˈɛləfənt/(noun): Con voi
 12. Fish/fɪʃ/ (noun): Con cá
 13. Fox/fɑːks/: con cáo
 14. Giraffe: con hươu cao cổ
 15. Goat/goʊt/ (noun): Con dê
 16. Hippopotamus/ˌhɪpəˈpɑːtəməs/: con hà mã
 17. Horse/hɔrs/ (noun): Con ngựa
 18. Insect /ˈɪnˌsɛkt/ (noun): Côn trùng
 19. Jaguar/ˈdʒæɡjuər/: con báo đốm
 20. Lion/ˈlaɪən/ (noun): Sư tử
 21. Monkey/ˈmʌŋki/ (noun): Con khỉ
 22. Mouse/maʊs/ (noun): Con chuột
 23. Ox/ɑks/ (noun): Con bò đực
 24. Penguin/ˈpeŋɡwɪn/: chim cánh cụt
 25. Pig/pɪg/ (noun): Con lợn/heo
 26. Porcupine/ˈpɔːrkjupaɪn/: con nhím
 27. Rabbit /ˈræbət/(noun): Con thỏ

Có thể bạn quan tâm:

Tổng hợp câu hỏi giúp bạn thành thạo IELTS Speaking Part 1 Work And Study

Tổng hợp kiến thức cần biết về IELTS Speaking Home Accommodation

Nhóm động vật của 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng 

 1. Raccoon: con gấu mèo
 2. Rhinoceros/raɪˈnɒsərəs/: con tê giác
 3. Shark/ʃɑːk/: cá mập
 4. Sheep ­/ʃip/(noun): Con cừu
 5. Squirrel/ˈskwɜːrəl/: con sóc
 6. Swordfish/ˈsɔːdfɪʃ/: cá kiếm
 7. Tiger/ˈtaɪgər/ (noun): Con hổ
 8. Turtle/ˈtɜːtl/: rùa
 9. Walrus/ˈwɔːlrəs/: hải mã
 10. Whale/weɪl/: cá voi
 1. Alder  /’ɔl:də/: Cây tổng quán sủi
 2. Apple tree – /ˈæpl triː/: Cây táo
 3. Ash  /æ∫/: Cây tần bì
 4. Beech  /bi:t∫/: Cây sồi
 5. Birch  /bə:t∫/: Cây gỗ bu lô
 6. Bloom/blum/ (verb): Nở hoa
 7. Bluebell  /’blu:bel/: Hoa chuông xanh
 8. Bracken /’brækən/: Cây dương xỉ diều hâu
 9. Branch /brænʧ/(noun): Cành cây
 10. Bud /bʌd/ (noun): Chồi, búp cây
 11. The bun of flowers – /bʌn ɒv ˈflaʊəz/: Bó hoa
 12. Bush  /bu∫/: Bụi rậm
 13. Buttercup  /’bʌtəkʌp/: Hoa mao lương vàng
 14. Cactus  /kæktəs/: Cây xương rồng
 15. Carnation  /kɑ:’nei∫n/: Hoa cẩm chướng
 16. Cedar  /’si:də/: Cây tuyết tùng
 17. Cherry tree /ˈʧɛri triː/: Cây anh đào
 18. Chestnut tree  /ˈʧɛsnʌt triː/: Cây dẻ
 19. Chrysanthemum  /Kri’sænθəməm/: Hoa cúc
 20. Coconut tree  ˈkəʊkənʌt triː/: Cây dừa
 21. Corn  /kɔ:n/: Cây ngô
 22. Crocus  /’kroukəs/: Hoa nghệ tây
 23. Daffodil  /’dæfədil/: Hoa thủy tiên vàng
 24. Dahlia  /’deiljə/: Hoa thược dược
 25. Daisy  /’deizi/: Hoa cúc
 26. Dandelion – /’dændilaiən/: Hoa bồ công anh
 27. Elm /elm/: Cây đu
 28. Fern  /fə:n/: Cây dương xỉ
 29. Fig tree  /fɪg triː/: Cây sung
 30. Fir  /fə:/: Cây Linh sam
 31. Flower  /’flauə/: Hoa
 32. Forget-me-not  /fəˈgɛtmɪnɒt/: Hoa lưu ly
 33. Foxglove  /’fɔksglʌv/: Hoa mao địa hoàng
 34. Geranium  /dʒi’reinjəm/: Hoa phong lữ
 35. Grass  /grɑ:s/: trồng cỏ
 36. Grass /græs/ (noun): Cỏ
 37. Grow /groʊ/ (verb): Mọc lên, lớn lên, phát triển
 38. Hawthorn – /’hɔ:θɔ:n/: Cây táo gai
 39. Hazel  /’heizl/: Cây phỉ
 40. Heather  /’heðə/: Cây thạch nam
 41. Herb  /hə:b/: Thảo mộc
 42. Holly  /’hɔli/: Cây nhựa ruồi
 43. Horse chestnut tree – /hɔːs ˈʧɛsnʌt triː/: Cây dẻ ngựa
 44. Ivy  /’aivi/: Cây thường xuân
 45. Leaf /lif/ (noun): Lá cây
 46. Lily  /’lili/: Hoa loa kèn
 47. Lime  /laim/: Cây đoan
 48. Maple  /’meipl/: Cây thích
 49. Moss  /mɔs/: Rêu
 50. Mushroom  /’mʌ∫rum/: Nấm
 51. Nettle  /’netl/: Cây tầm ma
 52. Oak  /əʊk/: Cây sồi
 53. Olive tree  /ˈɒlɪv triː/: Cây ô liu
 54. Orchid  /’ɔ: kid/: Hoa Lan
 55. Pansy  /’pænzi/: Hoa păng xê
 56. Pear tree /peə triː/: Cây lê
 57. Pine  /pain/: Cây thông
 58. Plane  /plein/: Cây tiêu huyền
 59. Plum tree  /plʌm triː/: Cây mận
 60. Poplar  /’pɔplə(r)/: Cây bạch dương
 61.       Poppy  /’pɔpi/: Hoa anh túc
 62. Primrose /’primrouz/: Hoa anh thảo
 63. Root/rut/ (noun): Rễ cây
 64. Rose  /rouz/: Hoa hồng
 65. Seed /sid/ (noun): Hạt giống, hạt
 66. Shrub  /∫rʌb/: Cây bụi
 67. Snowdrop  /’snoudrɔp/: Hoa giọt tuyết
 68. Sycamore /’sikəmɔ:/: Cây sung dâu
 69. Thorn/θɔrn/ (noun): Gai
 70. Tree /tri/ (noun): Cây cối
 71. Trunk /trʌŋk/ (noun): Thân cây
 72. Tulip  /’tju:lip/: Hoa tulip
 73. Waterlily  /’wɔ:təlis]/: Hoa súng
 74. Weeping willow /ˈwiːpɪŋ ˈwɪləʊ/: Cây liễu rủ
 75. Wheat  /wi:t/: Lúa mì
 76. Willow /’wilou/: Cây liễu
 77. Wood /wʊd/ (noun): Gỗ
 78. Yew  /ju:/: Cây thủy tùng

Nhóm trái cây  

 1. Ambarella /’æmbə’rælə/ Quả cóc
 2. Apple /ˈæpl/ Táo
 3. Apricot /ˈeɪprɪkɒt/ Mơ
 4. Avocado /ˌævəˈkɑːdəʊ/ Bơ
 5. Banana /bəˈnɑːnə/ Quả chuối
 6. Bell fruit /bel/ /fruːt/ Mận miền nam
 7. Cherry (noun) /ˈʧɛri/: Quả anh đào
 8. Coconut /ˈkoʊkəˌnʌt/(noun): Quả dừa
 9. Cucumber /ˈkjuːkʌmbə(r)/ Dưa leo, dưa chuột
 10. Custard apple /ˈkʌstəd/ /æpl/ Quả na, mãng cầu ta (mãng cầu giống việt nam)
 11. Dragon fruit /ˈdræɡən/ /fruːt/ Thanh long
 12. Durian /ˈdʊəriən/ Sầu riêng
 13. Granadilla /ɡranəˈdɪlə/ Chanh dây
 14. Grape /ɡreɪp/ Nho
 15. Guava /ˈɡwɑːvə/ Ổi
 16. Jackfruit /ˈdʒækfruːt/ Mít
 17. Juice/ʤus/ (noun): Nước quả, nước ép
 18. Juicy /ˈʤusi/(adjective): Mọng nước
 19. Kumquat /ˈkʌmkwɒt/ Tắc
 20. Lemon /ˈlɛmən/(noun): Quả chanh vàng
 21. Lime /laɪm/(noun): Quả chanh xanh
 22. Longan /ˈlɒŋɡ(ə)n/ Quả nhãn
 23. Lychee /ˌlaɪˈtʃiː/ Quả vải
 24. Mandarin /ˈmændərɪn/ Quýt
 25. Mango /ˈmæŋɡəʊ/ Xoài
 26. Mangosteen /ˈmæŋɡəstiːn/ Măng cụt
 27. Orange/ˈɔrənʤ/ (noun): Quả cam
 28. Papaya /pəˈpaɪə/ Đu đủ
 29. Peach /piːtʃ/ Đào
 30. Pear /peə(r)/ Quả lê
 31. Peel /pil/(verb): Bóc vỏ, gọt vỏ – (noun): Vỏ ngoài của trái cây
 32. Persimmon /pəˈsɪmən/ Quả hồng
 33. Pineapple /ˈpaɪnæpl/ Quả thơm, quả dứa, khóm
 34. Plum /plʌm/ Mận Bắc
 35. Pomegranate /ˈpɒmɪɡrænɪt/ Lựu
 36. Pomelo /ˈpɒmələʊ/ Quả bưởi
 37. Rambutan /ræmˈbuːtn/ Chôm chôm
 38. Ripe /raɪp/(adjective): Chín (trái cây)
 39. Sapodilla /ˌsæpəˈdɪlə/ Sa bô chê, hồng xiêm
 40. Soursop /ˈsaʊəsɒp/ Mãng cầu xiêm
 41. Star Apple /stɑː(r)/ /æpl/ Quả vú sữa.
 42. Star fruit /ˈstɑː/ /fruːt/Quả khế
 43. Strawberry /ˈstrɔːbəri/ Dâu tây
 44. Sugar cane: Mía
 45. Tamarind /ˈtæmərɪnd/ Me
 46. Watermelon /ˈwɔːtəmelən/ Dưa hấu
 47. Anh đào: cherry

Nhóm rau củ quả  

 1. Asparagus /əˈspærəɡəs/ măng tây
 2. Basil/ˈbæzl/: cây húng quế
 3. Bay leaves: lá nguyệt quế
 4. Bean sprouts /ˈbiːn spraʊts/ giá
 5. Bean/bin/ (noun): Đậu (quả)
 6. Beet: /biːt/ củ dền
 7. Bell pepper /bɛl ˈpɛpər/(noun): Ớt chuông
 8. Bitter Herb: /ˌbɪt.ə hɜːb/ Rau Đắng
 9. Bơ: avocado
 10. Broccoli /ˈbrɒkəli/ bông cải xanh
 11. Pomelo/ grapefruit: Bưởi
 12. Cabbage /ˈkæbɪdʒ/: bắp cải
 13. Orange: cam
 14. Carrot /ˈkærət/(noun): Cà rốt
 15. Cauliflower /ˈkɒliflaʊə(r)/ súp lơ
 16. Celery/ˈsɛləri/ (noun): Cần tây
 17. Chanh vàng: lemon
 18. Chanh xanh: lime
 19. Chili /ˈʧɪli/(noun): Ớt
 20. Chôm chôm: rambutan
 21. Banana: chuối
 22. Cilantro/sɪˈlæntroʊ/: ngò rí
 23. Cilantro: /sɪˈlæn.trəʊ/ Ngò Gai
 24. Cilantro: /sɪˈlæn.trəʊ/ Ngò Mùi
 25. Coconut: dừa
 26. Corn/kɔrn/ (noun): Ngô
 27. Cucumber /ˈkjukəmbər/(noun): Dưa chuột
 28. Peach: Đào
 29. red bean: đậu đỏ
 30. soybean: Đậu nành
 31. peanut:Đậu phộng (lạc)
 32. strawberry: Dâu tây
 33. mung bean: Đậu xanh
 34. Dill/dil/: cây thì là
 35. Dứa (thơm): pineapple
 36. Dưa hấu: watermelon
 37. Dưa tây: granadilla
 38. Dưa vàng: cantaloupe
 39. Dưa xanh: honeydew
 40. Dưa: melon
 41. Eggplant/ˈɛgˌplænt/ (noun): Cà tím
 42. Fish Mint: /ˈfɪʃ mɪnt/ Diếp Cá
 43. Garlic /ˈgɑrlɪk/(noun): Tỏi
 44. Ginger/ˈʤɪnʤər/ (noun): Gừng
 45. Green onion: hành lá
 46. Hạnh nhân: almond
 47. Hạt bí: pumpkin seeds
 48. Hạt chia: chia seeds
 49. Hạt dẻ cười (hạt hồ trần): pistachio
 50. Hạt dẻ: chestnut
 51. Hạt điều: cashew
 52. Hạt hồ đào: pecan
 53. Hạt hướng dương: sunflower seeds
 54. Hạt mắc ca: macadamia
 55. Hạt óc chó: walnut
 56. Hạt phỉ: hazelnut hay filbert
 57. Hạt thông: pine nut
 58. Hạt vừng: sesame seeds
 59. Herb /hɜːb/ cây cỏ nói chung
 60. Khế: star apple
 61. Lê: pear
 62. Lemon grass: sả
 63. Lettuce /ˈletɪs/ rau xà lách
 64. Lựu: pomegranate
 65. Mâm xôi đen: blackberries
 66. Mận: plum
 67. Mãng cầu (na): custard apple
 68. Mãng cầu xiêm: soursop
 69. Măng cụt: mangosteen
 70. Marrow: /ˈmærəʊ/ Bí xanh
 71. Me: tamarind
 72. Mint leaves:lá bạc hà
 73. Mít: jackfruit
 74. Mơ: apricot
 75. Mushroom/ˈmʌʃrum/ (noun): Nấm
 76. Mustard Leaves: /ˈmʌstəd liːvz/ Cải Xanh
 77. Nhãn: longan
 78. Nho: Grape
 79. Ổi: guava
 80. Onion /ˈʌnjən/(noun): Hành tây
 81. Papaya: đu đủ
 82. Passion fruit: chanh dây
 83. Pea /pi/(noun): Đậu (hạt)
 84. Pennywort: /ˈpen.i.wɜːt/ Rau Má
 85. Pepper Elder: /ˈpepə ˈeldə(r)/ Rau càng Cua
 86. Pepper: /ˈpepə(r)/ ớt chuông
 87. Peppermint: /ˈpepəmɪnt/ Húng Cây
 88. Potato /pəˈteɪˌtoʊ/(noun): Khoai tây
 89. Pumpkin /ˈpʌmpkɪn/(noun): Bí ngô
 90. Quả hồng: persimmon
 91. Quất (tắc): kumquat
 92. Quýt: mandarin/ tangerine
 93. Radish /ˈrædɪʃ/ củ cải
 94. Rice Paddy: /ˈraɪs ˌpæd.i/ Ngò ôm
 95. Rosemary: /’rouzməri/: cây hương thảo
 96. Sapôchê: sapota
 97. Sầu riêng: durian
 98. Sesame seeds:hạt vừng
 99. Spearmint: /ˈspɪəmɪnt/ Húng Lủi
 100. Spinach /ˈspɪnɪtʃ/ cải bó xôi
 101. Táo: apple
 102. Thai Basil: /taɪ ˈbæz.əl/ Húng Quế
 103. Thanh long: dragon fruit
 104. Tomato /təˈmeɪˌtoʊ/(noun): Cà chua
 105. Trái cóc: ambarella
 106. Turmeric/ˈtɜːrmərɪk/: nghệ
 107. Turnip /ˈtɜːnɪp/ củ cải
 108. Vải: lychee
 109. Vietnamese Balm: /ˌvjet.nəˈmiːz bɑːm/ Kinh Giới
 110. Vietnamese Coriander: /ˌvjet.nəˈmiːz ˌkɒr.iˈæn.dər/ Rau Răm
 111. Water Spinach: /ˈwɔːtə(r) ˈspɪnɪtʃ/ Rau Muống
 112. Watercress: /ˈwɔːtəkres/ Xà Lách Son
 113. Xoài: mango
 114. Yam: /jæm/ khoai mỡ

Nhóm thời tiết

 1. Air /ɛr/(noun): Không khí
 2. Breeze /briːz/ Gió nhẹ
 3. Bright/braɪt/ (adjective): Nắng sáng, tươi sáng
 4. Celsius /ˈselsiəs/ Độ C
 5. Chilly/ˈʧɪli/ (adjective): Lạnh lẽo

Nhóm phong cảnh xung quanh

 1. A village /’vɪl.ɪdʒ/: một ngôi làng
 2.  A winding lane: Đường làng
 3.  Agriculture /’æɡ.rɪ.kʌl.tʃər/: Nông nghiệp
 4.  An isolated area /’aɪ.sə.leɪt/ /’eə.ri.ə/: một khu vực hẻo lánh
 5.  Bay: Vịnh
 6.  Boat /bəʊt/: Con đò
 7.  Buffalo /’bʌf.ə.ləʊ/: Con trâu
 8.  Canal /kə’næl/: Kênh, mương
 9. Cloud /klaʊd/(noun): Mây
 10. Coast/koʊst/ (noun): Bờ biển
 11.  Cottage /’kɒt.ɪdʒ/: Mái nhà tranh
 12. Desert /ˈdɛzɜrt/(noun): Sa mạc
 13. Farming /fɑ:rmɪŋ /: Làm ruộng
 14. Fields /fi:ld/: Cánh đồng
 15.  Fish ponds /pɒnd/:  Ao cá
 16.  Folk games /foʊk/: Trò chơi dân gian
 17. Forest /ˈfɔrəst/(noun): Rừng
 18. Highland/ˈhaɪlənd/ (noun): Cao nguyên
 19. Hill /hɪl/(noun): Đồi
 20. Horizon /həˈraɪzən/(noun): Đường chân trời
 21. Island /ˈaɪlənd/(noun): Hòn đảo
 22. Lake /leɪk/(noun): Hồ
 23. Land/lænd/ (noun): Đất liền
 24. Mountain/ˈmaʊntən/ (noun): Núi
 25. Ocean/ˈoʊʃən/ (noun): Đại dương
 26.  Peace/pi:s/: yên bình
 27. quiet/kwaɪət/: yên tĩnh
 28. Peaceful/ˈpisfəl/ (adjective): Yên bình
 29.  Port: Cảng
 30. River/ˈrɪvər/ (noun): Con sông
 31.  Sand: Cát
 32. Scenery/ˈsinəri/ (noun): Phong cảnh, cảnh vật
 33. Sea/si/ (noun): Biển
 34. Sky /skaɪ/(noun): Bầu trời
 35.  The countryside /’kʌn.trɪ.saɪd/: vùng quê
 36.  The plow /plɑʊ : Cái cày
 37. The relaxed/slower pace of life : nhịp sống thanh thản/chậm
 38. The river /’rɪv.ər/: Con sông
 39. Valley/ˈvæli/ (noun): Thung lũng
 40. Volcano /vɑlˈkeɪnoʊ/(noun): Núi lửa
 41.  Waterfall: thác nước
 42.  Well /wel/: Giếng nước
 43. Wild/waɪld/ (adjective): Hoang dã

Nhóm từ vựng Môi trường

 1. Acid rain /ˈæsɪd reɪn/ mưa axit 
 2. Alternative /ɔːlˈtɜːrnətɪv/: lựa chọn thay thế (danh từ đếm được)
 3.  Alternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ năng lượng thay thế 
 4.  Atmosphere /ˈætməsfɪə/ khí quyển 
 5. Permission /ɪˈmɪʃən/ sự bốc ra 
 6.  Biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ có thể phân hủy
 7.  Biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ sự đa dạng sinh học 
 8. Canyon /ˈkænjən/: hẻm núi.
 9.  Carbon footprint /ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt/ dấu chân các-bon 
 10.  Catastrophe /kəˈtæstrəfi/ thảm họa 
 11.  Clean /klin/ (v) dọn dẹp
 12. Clear /klɪr/(adjective): Trong xanh, không có mây
 13. Cliff /klɪf/: vách đá
 14. Climate /ˈklaɪmət/ Khí hậu
 15.  Climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ hiện tượng biến đổi khí hậu 
 16. Climate/ˈklaɪmət/ (noun): Khí hậu
 17. Cloud /klaʊd/ Mây
 18. Cloudy /ˈklaʊdi/ Nhiều mây
 19. Cold /koʊld/(adjective): Lạnh
 20.  Conserve /kənˈsɜrv/ bảo tồn
 21. Contaminated /kənˈtæmɪneɪt/ làm bẩn 
 22. Cool /kul/(adjective): Mát mẻ, mát trời
 23.  Creature /ˈkriːʧə/ sinh vật 
 24. Deforestation /ˌdiːˌfɑːrɪˈsteɪʃn/: ô nhiễm không khí
 25. Degree /dɪˈɡriː/ Độ
 26.  Desertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ quá trình sa mạc hóa 
 27. Destroy /dɪsˈtrɔɪ/ phá hủy 
 28. Destruction /dɪsˈtrʌkʃən/ sự phá hủy 
 29. Die out /daɪ aʊt/ chết dần 
 30.  Disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ biến mất 
 31.  Disposal /dɪsˈpəʊzəl/ sự vứt bỏ 
 32. Drizzle /ˈdrɪzl/ Mưa phùn
 33. Drought /draʊt/(noun): Khô hạn, hạn hạn
 34. Dry /draɪ/(adjective): Khô ráo, khô hanh
 35. Dry up /draɪ ʌp/ khô cạn 
 36. Dull /dʌl/ Nhiều mây
 37.  Dump /dʌmp/ vứt bỏ 
 38.  Dust /dʌst/ bụi bẩn 
 39. Earthquake /ˈɜːθkweɪk/ cơn động đất 
 40.  Ecology /ɪˈkɒləʤi/ sinh thái học 
 41.  Ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ hệ sinh thái 
 42.  Emit /ɪˈmɪt/ bốc ra 
 43.  Endangered species /ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/ các loài 
 44. Energy /ˈɛnərʤi/(noun): Năng lượng
 45.  Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ môi trường 
 46.  Environment friendly /ɪnˈvaɪrənmənt ˈfrɛndli/ thân thiện với môi trường
 47. Environmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ nhà môi trường học 
 48. Erode /ɪˈrəʊd/ xói mòn 
 49.  Erosion /ɪˈrəʊʒən/ sự xói mòn 
 50.  Exhaust /ɪgˈzɔːst/ khí thải 
 51. Fahrenheit /ˈfærənhaɪt/ Độ F
 52.  Famine /ˈfæmɪn/ nạn đói 
 53.  Fertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ phân bón 
 54. Fine /faɪn/(adjective): Đẹp trời
 55. Flood /flʌd/ Lũ
 56. Fog /fɒɡ/ Sương mù
 57. Foggy /ˈfɒɡi/ Nhiều sương mù
 58. Forecast /ˈfɔrˌkæst/(verb), (noun): Dự báo (thời tiết)
 59. Forest /ˈfɑːrɪst/: rừng.
 60.  Fossil fuel /ˈfɒsl fjʊəl/ nhiên liệu hóa thạch 
 61. Freezing /ˈfrizɪŋ/(adjective): Rét run, lạnh cóng
 62. Frost /frɒst/ Băng giá
 63. Frosty /ˈfrɒsti/ Giá rét
 64.  Global warming /ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ hiện tượng ấm lên toàn cầu 
 65. Greenhouse /ˈgrinˌhaʊs/(noun): Nhà kính
 66.  Greenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ hiệu ứng nhà kính 
 67. Hail /heɪl/ Mưa đá
 68. Hailstone /ˈheɪlstəʊn/ Cục mưa đá
 69. Harmful /ˈhɑːmfʊl/ gây hại 
 70.  Hazardous /ˈhæzərdəs/ nguy hiểm
 71. Heat wave /ˈhiːt/ /weɪv/ Đợt nóng
 72. Hot /hɑt/(adjective): Nóng
 73. Humid /ˈhjuːmɪd/ Ẩm
 74. Humidity /hjuːˈmɪdəti/ Độ ẩm
 75. Hurricane /ˈhʌrɪkən/ Cuồng phong
 76. Hurricane/ˈhɜrəˌkeɪn./ (noun): Bão nhiệt đới – Tên gọi khi xảy ra tại Đại Tây Dương và Đông Bắc Thái Bình Dương
 77. Ice /aɪs/ Băng, đá
 78. Icy /ˈaɪsi/ Đóng băng
 79. Industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ chất thải công nghiệp 
 80.  Leak /liːk/ rò rỉ 
 81. Lightning /ˈlaɪtnɪŋ/ Chớp
 82.  Man-made /mən-meɪd/ nhân tạo
 83.  Natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ tài nguyên thiên nhiên 
 84. Oil spill /ɔɪl spɪl/ sự cố tràn dầu 
 85. Organic /ɔrˈgænɪk/ hữu cơ
 86. Overcast /ˌəʊvəˈkɑːst/ U ám
 87. Ozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ tầng ôzôn 
 88.  Pesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ thuốc trừ sâu 
 89. Plastic /ˈplæstɪk/(noun): Nhựa, chất dẻo
 90.  Pollute /pəˈluːt/ làm ô nhiễm 
 91.  Polluted /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm 
 92. Pollution /pəˈluːʃən/ sự ô nhiễm 
 93.  Preservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ sự bảo tồn 
 94. Preserve/prəˈzɜrv/ (verb): Bảo tồn, giữ gìn
 95. Protect /prəˈtɛkt/ bảo vệ
 96. Purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh lọc 
 97. Rain /reɪn/ Mưa
 98. Rainbow /ˈreɪnbəʊ/ Cầu vồng
 99. Raindrop /ˈreɪndrɒp/ Hạt mưa
 100. Rainfall /ˈreɪnfɔːl/ Lượng mưa
 101.  Rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ rừng nhiệt đới 
 102. Rainy/ˈreɪni/ (adjective): Có mưa
 103.  Recycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái chế 
 104.  Renewable /rɪˈnjuːəbl/ có thể phục hồi 
 105. Resource/ˈrisɔrs/ (noun): Tài nguyên, nguồn lực
 106.  Reusable /riːˈjuːzəbl/ có thể tái sử dụng 
 107.  Reuse /riːˈjuːz/ tái sử dụng
 108. Sea level /siː ˈlɛvl/ mực nước biển 
 109.  Sewage /ˈsjuːɪʤ/ nước thải 
 110. Sleet /sliːt/ Mưa tuyết
 111. Snow /snəʊ/ Tuyết
 112. Snowflake /ˈsnəʊfleɪk/ Bông tuyết
 113. Snowy/ˈsnoʊi/ (adjective): Có tuyết
 114. Soil /sɔɪl/ đất 
 115.  Solar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ pin mặt trời 
 116. Solar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ năng lượng mặt trời 
 117. Storm /stɔːm/ Bão
 118. Stormy /ˈstɔːmi/ Có bão
 119. Strong winds /strɒŋ/ /wɪnd/ Cơn gió mạnh
 120. Sun /sʌn/ Mặt trời
 121. Sunny /ˈsʌni/(adjective): Trời có nắng
 122. Sunshine /ˈsʌnʃaɪn/ Ánh nắng
 123.  Sustainable /səˈsteɪnəbəl/ bền vững
 124. Temperature /ˈtemprətʃə(r)/ Nhiệt độ
 125. Thermometer /θəˈmɒmɪtə(r)/ Nhiệt kế
 126. Threaten /ˈθrɛtn/ đe dọa 
 127. Thunder /ˈθʌndə(r)/ Sấm
 128. Thunderstorm /ˈθʌndəstɔːm/ Bão có sấm sét
 129. Tidal wave/ˈtaɪdəl weɪv/ (noun): Sóng thần
 130. To freeze /tə/ /friːz/ Đóng băng
 131. To melt /tə/ /melt/ Tan
 132. To rain /tə/ /reɪn/ Mưa
 133. To snow /tə/ /snəʊ/ Tuyết rơi
 134. To thaw /tə/ /θɔː/ Tan
 135. Tornado /tɔːˈneɪdəʊ/ Lốc xoáy
 136.  Toxic /ˈtɒksɪk/ độc hại 
 137. Typhoon /taɪˈfun/(noun): Bão nhiệt đới – Tên gọi khi xảy ra tại Tây Bắc Thái Bình Dương
 138. Urbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ quá trình đô thị hóa
 139. Warm /wɔrm/(adjective): Ấm áp
 140. Waste/weɪst/ (noun): Rác thải
 141. Weather forecast /ˈweðə/ /fɔːkɑːst/ Dự báo thời tiết
 142. Wet /wet/ Ướt
 143. Wind /wɪnd/ Gió
 144. Windy /ˈwɪndi/ Có gió

Xem thêm:

Talk About Your Favorite Singer trong vài phút với những bài mẫu dưới đây
Talk about your favorite restaurant thành thạo trong vài phút

Nhóm sắc màu

 1. Black /blæk/(noun): Màu đen
 2. Blue/blu/ (noun): Màu xanh dương
 3. Bright blue /braɪt bluː/ màu xanh nước biển tươi.
 4. Bright green /braɪt griːn/: màu xanh lá cây tươi
 5. Bright red /braɪt red /: màu đỏ sáng
 6. Brown/braʊn/ (noun): Màu nâu
 7. Color /ˈkʌlər/(noun): Màu sắc
 8. Colorful /ˈkʌlərfəl/(adjective): Rực rỡ, nhiều màu sắc
 9. Dark /dɑrk/(adjective): Tối (màu)
 10. Dark blue /dɑːrk bluː/ màu xanh da trời đậm
 11. Dark brown /dɑːrk braʊn/ :màu nâu đậm
 12. Dark green /dɑːrk griːn/ : màu xanh lá cây đậm
 13. Gold/ gold/ (noun): Màu vàng óng
 14. Green /grin/(noun): Màu xanh lá
 15. Grey/greɪ/ (noun): Màu xám
 16. Light blue /lait bluː/: màu xanh da trời nhạt
 17. Light brown /lait braʊn /: màu nâu nhạt
 18. Light green /lait griːn /: màu xanh lá cây nhạt
 19. Light/laɪt/ (adjective): Sáng (màu)
 20. Orange ˈ/ɔrənʤ/ (noun): Màu cam
 21. Paint /peɪnt/(noun): Sơn, màu vẽ
 22. Pink /pɪŋk/(noun): Màu hồng
 23. Purple /ˈpɜrpəl/(noun): Màu tím
 24. Red/rɛd/ (noun): Màu đỏ
 25. Shade/ʃeɪd/ (noun): Sắc độ
 26. White /waɪt/(noun): Màu trắng
 27. Yellow ˈ/jɛloʊ/ (noun): Màu vàng
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng với chủ đề về con người

Danh sách các từ thuộc chủ đề Con người trong 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng:

Nhóm từ Ngoại hình

 1. A fringe: tóc cắt ngang trán
 2. A short-haired person: người có mái tóc ngắn
 3. Angular: mặt xương xương
 4. Attractive/əˈtræktɪv/ (adjective) quyến rũ, hấp dẫn
 5.  baby /’beibi/:  em bé, trẻ con
 6. Bald: hói
 7. Beard: râu
 8. Beautiful /ˈbjutəfəl/(adjective): đẹp, xinh đẹp
 9. Birthmark: vết bớt
 10. Blonde: tóc vàng
 11. Bloodshot: mắt đỏ ngầu
 12. Body shape /ˈbɑdi ʃeɪp/(noun): thân hình, vóc dáng cơ thể
 13. Broad: mũi rộng
 14. Charming/ˈʧɑrmɪŋ/ (adjective): thu hút, quyến rũ
 15. Chubby: phúng phính
 16. Curly: tóc xoăn
 17. Cute /kjut/(adjective): dễ thương, đáng yêu
 18. Dark: da đen
 19. Dreamy eyes: đôi mắt mộng mơ
 20. Dull: mắt lờ đờ
 21. Dyed: tóc nhuộm
 22. Fat/fæt/ (adjective): béo, thừa cân
 23. Feature /ˈfiʧər/(noun): đặc điểm
 24. Fit/fɪt/ (adjective): cân đối, gọn gàng
 25. Flashing/ brilliant/bright: mắt sáng
 26. Flat: mũi tẹt
 27. Frail: yếu đuối, mỏng manh
 28. Fresh: khuôn mặt tươi tắn
 29. Frizzy: tóc uốn thành búp
 30. Frown: nhăn mặt
 31. Ginger: đỏ hoe
 32. Good-looking /gʊd-ˈlʊkɪŋ/(adjective): sáng sủa, ưa nhìn
 33. Greasy skin: da nhờn
 34. Grimace: nhăn nhó
 35. Grin: cười nhăn răng
 36. Handsome /ˈhænsəm/(adjective): đẹp trai
 37. Heart-shaped: khuôn mặt hình trái tim
 38. Height /haɪt/(noun): chiều cao
 39. High cheekbones: gò má cao
 40. High forehead: trán cao
 41. Hooked: mũi khoằm
 42. Inquisitive: ánh mắt tò mò
 43. Lank: tóc thẳng và rủ xuống
 44. Laugh: cười to
 45. Long: khuôn mặt dài
 46. Look /lʊk/(noun): vẻ bề ngoài
 47. Lovely/ˈlʌvli/ (adjective): đáng yêu
 48. Medium-height /ˈmiːdi.əm haɪt/: chiều cao trung bình
 49. Middle-aged /ˌmɪd.l̩ˈeɪdʒd/: trung niên
 50. Mole: nốt ruồi
 51. Moustache: ria mép
 52. Mousy: màu xám lông chuột
 53. Muscular /ˈlʌvli/(adjective): cơ bắp, lực lưỡng
 54. Muscular: nhiều cơ bắp
 55. Neat: tóc chải chuốt cẩn thận
 56. Obese: béo phì
 57. Of medium/ average height: chiều cao trung bình
 58. Of medium/average built: hình thể trung bình
 59. Old /əʊld/: già
 60. Old age pensioner / əʊld eidʒ ‘pen∫ənə[r]/: tuổi nghỉ hư
 61. Olive-skinned: da nâu, vàng nhạt
 62. Oriental: da vàng châu á
 63. Oval face: khuôn mặt hình trái xoan
 64. Overweight: quá cân
 65. Pale: xanh xao, nhợt nhạt
 66. Pasty: xanh xao
 67. Plump: tròn trĩnh
 68. Pony-tail: cột tóc đuôi ngựa
 69. Pout: bĩu môi
 70. Pretty /ˈprɪti/(adjective): xinh xắn
 71. Rosy: hồng hào
 72. Round: khuôn mặt tròn
 73. Sallow: vàng vọt
 74. Scar: sẹo
 75. Scowl: cau có
 76.  senior citizen /’si:niə[r] ‘sitizn/: người cao tuổi
 77. Short /ʃɔːt/: lùn
 78. Shortish: hơi lùn
 79. Skinny: ốm, gầy
 80. Slender: mảnh khảnh
 81. Slim: gầy, mảnh khảnh
 82. Smile: cười mỉm
 83. Snub: mũi hếch
 84. Sparkling/twinkling: mắt lấp lánh
 85. Square: mặt vuông
 86. Stocky: chắc nịch
 87. Stout: hơi béo
 88. Straight: mũi thẳng
 89. Straight: tóc thẳng
 90. Sulk: phiền muộn
 91. Tall /tɔl/(adjective): cao
 92. Tallish: cao dong dỏng
 93. Thin /θɪn/(adjective): gầy
 94. Thin: khuôn mặt gầy
 95.  toddler /’tɒdlə[r]/: trẻ em ở độ tuổi mới biết đi
 96. Turned up: mũi cao
 97. Ugly/ˈʌgli/ (adjective): xấu xí
 98. Untidy: không chải chuốt, rối xù
 99. Wavy: tóc lượn sóng
 100. Weight /weɪt/(noun): cân nặng
 101. Well-built: hình thể đẹp
 102. Well-proportioned figure: cân đối
 103. With plaits: tóc được tết, bện
 104. Young /jʌŋ/: trẻ, trẻ tuổi

Nhóm từ Cơ thể

 1. Ankle /ˈæŋ.kļ/ Mắt cá chân
 2. Arch /ɑːtʃ/ Lòng bàn chân
 3. Arm/ɑrm/ (noun): Cánh tay
 4. Back /bæk/(noun): Lưng
 5. Belly/ˈbɛli/ (noun): Bụng
 6. Big toe /bɪg təʊ/ Ngón chân cái
 7. Blood /blʌd/ Máu
 8. Body part/ˈbɑdi pɑrt/ (noun): Bộ phận cơ thể
 9. Bone /boʊn/(noun): Xương
 10. Bottom/ˈbɑtəm/ (noun): Mông
 11. Brain/breɪn/ (noun): Não
 12. Breast /brest/ Ngực (phụ nữ)
 13. Calf /kɑːf/ Bắp chân
 14. Cheek /tʃiːk/ Má
 15. Chest /ʧɛst/(noun): Ngực, lồng ngực
 16. Chin /tʃɪn/ Cằm
 17. Ear /Ir/(noun): Tai
 18. Elbow /ˈelbəʊ/ Khuỷu tay
 19. Eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ Lông mày
 20. Eyelash /ˈaɪlæʃ/ Lông mi
 21. Eyes /aɪs/(noun): Mắt
 22. Face /feɪs/(noun): Khuôn mặt
 23. Finger/ˈfɪŋgər/ (noun): Ngón tay
 24. Foot /fʊt/ Bàn chân
 25. Hair /hɛr/(noun): Tóc, mái tóc
 26. Hand /hænd/ Bàn tay
 27. Head /hɛd/(noun): Đầu
 28. Heart /hɑrt/(noun): Trái tim
 29. Heel /hɪəl/ Gót chân
 30. Hip /hɪp/(noun): Hông
 31. Index finger /ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/ Ngón trỏ
 32. Jaw /dʒɔː/ Quai hàm
 33. Kidney/ˈkɪdni/ (noun): Thận
 34. Knee /niː/ Đầu gối
 35. Knuckle /ˈnʌk.ļ/ Khớp, đốt ngón tay
 36. Leg/lɛg/ (noun): Chân
 37. Lip /lɪp/(noun): Môi
 38. Little finger /ˌlɪtl ˈfɪŋɡə(r)/ Ngón út
 39. Liver/ˈlɪvər/ (noun): Gan
 40. Lung /lʌŋ/(noun): Phổi
 41. Middle finger /ˈmɪd.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/ Ngón giữa
 42. Mouth /maʊθ/(noun): Miệng
 43. Muscle /ˈmʌsl/ Cơ bắp
 44. Neck /nek/ Cổ
 45. Nose /noʊz/(noun): Mũi
 46. Palm /pɑːm/ Lòng bàn tay
 47. Ring finger /rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/ Ngón đeo nhẫn
 48. Shoulder /ˈʃəʊldə(r)/ Vai
 49. Skin /skɪn/(noun): Làn da
 50. Stomach/ˈstʌmək/ (noun): Dạ dày
 51. Sweat /swet/ Mồ hôi
 52. Thigh /θaɪ/ Bắp đùi
 53. Throat /θrəʊt/ Cổ họng
 54. Thumb /θʌm/ Ngón tay cái
 55. Toe /təʊ/ Ngón chân
 56. Toenail /ˈtəʊneɪl/ Móng chân
 57. Tongue /tʌŋ/ lưỡi
 58. Tooth /tuθ/(noun): Răng
 59. Waist /weɪst/(noun): Eo, vòng eo
 60. Wrist /rɪst/ Cổ tay

Nhóm từ Hành động

 1. Bend /bend/: uốn cong, cúi, gập
 2. Carry /ˈkær.i/: cầm, mang, vác
 3. Catch /kætʃ/: đỡ lấy, bắt lấy
 4. Climb /klaɪm/: leo, trèo
 5. Comb /koʊm/: chải tóc
 6. Crawl /krɔːl/: bò, lê bước
 7. Crouch /kraʊtʃ/: khúm núm, luồn cúi
 8. Cry /krɑɪ/: khóc
 9. Dance /dæns/: nhảy múa, khiêu vũ
 10. Dive /daɪv/: lặn
 11. Drag /dræɡ/: kéo
 12. Drink /drɪŋk/: uống
 13. Drop /drɒp/: đánh rơi
 14. Eat /it/: ăn
 15. Fall /fɔːl/: ngã
 16. Flip /flɪp/: búng
 17. Grab /ɡræb/: bắt lấy, túm lấy
 18. Hang /hæŋ/: treo
 19. Hit /hɪt/: đánh
 20. Hold /həʊld/: cầm, nắm
 21. Hop /hɒp/: nhảy lò cò
 22. Hug /hʌɡ/: ôm
 23. Jog /dʒɒɡ/: chạy bộ
 24. Jump /dʒʌmp/: nhảy
 25. Kick /kɪk/: đá
 26. Lean /liːn/: dựa, tựa
 27. Lick /lɪk/: liếm
 28. Lie /laɪ/: nằm
 29. Lift /lɪft/: nâng lên
 30. Pack /pæk/: bó, gói
 31. Paint /peint/: sơn, quét sơn
 32. Pick /pik/: hái, nhổ, cuốc, xỉa, mở, cạy
 33. Pick up /pɪk ʌp/: nhặt lên
 34. Plant /plænt, plɑnt/: gieo, trồng
 35. Play /plei/: chơi, nô đùa, đùa giỡn
 36. Point /pɔint/: chỉ, trỏ, nhắm, chĩa
 37. Pour /pɔ:/: rót, đổ, giội, trút
 38. Pull /pul/: lôi, kéo, giật
 39. Punch /pʌntʃ/: đấ
 40. Push /puʃ/: xô, đẩy
 41. Put on /ˈpʊt ɔn/: mặc, đeo, đội
 42. Rake /reik/: cào
 43. Read /ri:d/: đọc
 44. Ride /raid/: cưỡi, lái
 45. Row /rou/: chèo thuyền
 46. Run /rʌn/: chạy
 47. Sail /seil/: điều khiển, lái (thuyền)
 48. Scrub /skrʌb/: lau chùi, cọ rửa
 49. See /si:/: thấy, trông thấy, nhìn thấy; xem, quan sát, xem xét
 50. Set /set/: bố trí, để, đặt, bày (bàn ăn)
 51. Sew /soʊ/: may, khâu
 52. Shake /ʃeɪk/: rung, lắc, run rẩy
 53. Shout /ʃaʊt/: la hét, hò hét, reo hò
 54. Show /ʃou/: cho xem, cho thấy, trưng bày, đưa cho xem; tỏ ra
 55. Sing /siɳ/: hát
 56. Sit /sit/: ngồi
 57. Skate /skeit/: trượt (băng, ván)
 58. Slap /slæp/: tát
 59. Sleep /sli:p/: ngủ
 60. Slice /slaɪs/: cắt, thái
 61. Slip /slɪp/: trượt ngã
 62. Smile /smɑɪl/: cười
 63. Sneeze /sni:z/: hắt hơi
 64. Spin /spɪn/: quay
 65. Squat /skwɑːt/: ngồi xổm
 66. Stand /stænd/: đứng
 67. Step /step/: bước đi
 68. Stop /stɔp/: ngừng, nghỉ, thôi
 69. Stretch /stretʃ/: duỗi ra, căng ra
 70. Stroke /strəʊk/: vuốt ve
 71. Sweep /swi:p/: quét
 72. Swim /swim/: bơi
 73. Swing /swɪŋ/: đung đưa, lúc lắc
 74. Take /teik/: cầm, nắm, lấy
 75. Talk /tɔ:k/: nói chuyện, chuyện trò
 76. Throw /θrəʊ/: ném
 77. Walk /wɔːk/: đi bộ
 78. Wash /wɑʃ/: gội, rửa
 79. Wave /weɪv/: vẫy tay
 80. Yawn /jɔn/: ngáp

Nhóm từ tính cách

 1. Aggressive /əˈɡrɛsɪv/ Hung hăng, năng nổ
 2. Ambitious /æmˈbɪʃəs/ Tham vọng
 3. Artful /ˈɑrtfl/ Xảo quyệt, tinh ranh
 4. Bad-tempered /ˌbæd ˈtempərd/ Nóng tính
 5. Boastful /ˈboʊstfl/ Khoe khoang, khoác lác
 6. Boring /ˈbɔrɪŋ/ Nhàm chán, chán nản
 7. Bossy /ˈbɔsi/ Hống hách, hách dịch
 8. Brave /breɪv/ Dũng cảm, gan dạ
 9. Calm /kɑm/ Điềm tĩnh
 10. Careful /ˈkɛrfl/ Cẩn thận, kỹ lưỡng
 11. Careless /ˈkɛrləs/ Bất cẩn, cẩu thả
 12. Cautious /ˈkɔʃəs/ Thận trọng, cẩn thận
 13. Cheerful/ˈʧɪrfəl/ (adjective): Vui tươi, sôi nổi
 14. Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/ Ngây ngô, trẻ con
 15. Clever /ˈklɛvər/ Khéo léo, thông minh, lanh lợi
 16. Cold /koʊld/ Lạnh lùng
 17. Competitive /kəmˈpɛt̮ət̮ɪv/ Ganh đua, thích cạnh tranh
 18. Confident /ˈkɑnfədənt/ Tự tin
 19. Considerate /kənˈsɪdərət/ Chu đáo, ân cần
 20. Courage /ˈkərɪdʒ/ Can đảm, dũng cảm
 21. Courteous /ˈkərt̮iəs/ Lịch thiệp, nhã nhặn
 22. Cowardly /ˈkaʊərdli/ Nhát gan, hèn nhát
 23. Creative /kriˈeɪt̮ɪv/ Sáng tạo
 24. Cruel /ˈkruəl/ Độc ác, dữ tợn, tàn bạo, tàn nhẫn
 25. Curious /ˈkyʊriəs/ Tò mò, hiếu kỳ
 26. Decisive /dɪˈsaɪsɪv/ Quyết đoán, kiên quyết
 27. Dependable /dɪˈpɛndəbl/ Đáng tin cậy
 28. Diligent /ˈdɪlədʒənt/ Siêng năng, cần cù
 29. Dynamic /daɪˈnæmɪk/ Năng động, năng nổ, sôi nổi
 30. Easy-going /ˈizi-ˈgoʊɪŋ/ (adjective): Thoải mái
 31. Emotional /ɪˈmoʊʃənl/ Nhạy cảm, dễ xúc động
 32. Energetic ˌ/ɛnərˈʤɛtɪk/(adjective): Tràn đầy năng lượng
 33. Enthusiastic /ɪnˌθuziˈæstɪk/ Hăng hái, nhiệt tình
 34. Envious /ˈɛnviəs/ Ganh tị, đố kỵ
 35. Faithful /ˈfeɪθfl/ Chung thủy, trung thành, trung thực
 36. Fawning /ˈfɔnɪŋ/ Nịnh hót, xu nịnh
 37. Frank /fræŋk/ Thẳng thắng, ngay thẳng, bộc trực
 38. Friendly /ˈfrɛndli/ Thân thiện
 39. Funny/ˈfʌni/ (adjective): Vui tính, hài hước
 40. Generous /ˈʤɛnərəs/(adjective): Hào phóng
 41. Gentle /ˈdʒɛntl/ Dịu dàng, hòa nhã, hiền lành
 42. Gracious /ˈɡreɪʃəs/ Tử tế, hào hiệp, lịch thiệp
 43. Greedy /ˈɡridi/ Tham lam
 44. Gruff /ɡrʌf/ Thô lỗ, cộc cằn
 45. Grumpy/ˈgrʌmpi/ (adjective): Cáu kỉnh, khó chịu
 46. Hardworking /ˌhɑrdˈwərkɪŋ/ Chăm chỉ
 47. Haughty /ˈhɔt̮i/ Kiêu căng, kiêu kỳ, ngạo mạn
 48. Headstrong /ˈhɛdstrɔŋ/ Cứng đầu, bướng bỉnh
 49. Honest /ˈɑnəst/ Trung thực, chân thật, lương thiện
 50. Humble /ˈhʌmbl/ Khiêm tốn, nhún nhường
 51. Humorous /ˈhyumərəs/ Hài hước, hóm hỉnh, khôi hài
 52. Impolite /ˌɪmpəˈlaɪt/ Vô lễ, bất lịch sự
 53. Industrious /ɪnˈdʌstriəs/ Cần cù, chăm chỉ
 54. Insolent /ˈɪnsələnt/ Láo xược, xấc láo
 55. Intelligent /ɪnˈtɛlədʒənt/ Thông minh, sáng dạ
 56. Jealous /ˈdʒɛləs/ Ghen ghét, ghen tị
 57. Kind /kaɪnd/ Tốt bụng, tử tế
 58. Lazy /ˈleɪzi/ Lười biếng
 59. Liberal /ˈlɪbərəl/ Rộng rãi, bao dung, hào phóng
 60. Lovely /ˈlʌvli/ Đáng yêu, yêu kiều, thú vị
 61. Love/lʌv/: yêu
 62. Loyal /ˈlɔɪəl/ Trung thành, trung nghĩa, trung kiên
 63. Malicious /məˈlɪʃəs/ Hiểm độc, hiểm ác
 64. Mature /məˈtʃʊr/ Chín chắn, trưởng thành
 65. Mean /min/ Keo kiệt, bủn xỉn
 66. Merciful /ˈmərsɪfl/ Nhân từ, khoan dung
 67. Mischievous /ˈmɪstʃəvəs/ Tinh nghịch, láu lỉnh
 68. Naive /naɪˈiv/ Ngây thơ, chất phác, thật thà
 69. Naughty /ˈnɔt̮i/ Nghịch ngợm, hư đốn
 70. Nice/naɪs/ (adjective): Tốt, tử tế
 71. Obedient /oʊˈbidiənt/ Ngoan ngoãn, vâng lời
 72. Observant /əbˈzərvənt/ Tinh ý, hay quan sát
 73. Open-minded /ˌoʊpən’maɪndəd/ Phóng khoáng, cởi mở
 74. Optimistic /ˌɑptəˈmɪstɪk/ Lạc quan, yêu đời
 75. Outgoing /ˈaʊtˌɡoʊɪŋ/ Thân mật, dễ gần, thoải mái
 76. Passionate /ˈpæʃənət/ Nồng nàn, nồng nhiệt, sôi nổi
 77. Patient /ˈpeɪʃnt/ Kiên nhẫn, nhẫn nại, bền chí
 78. Pessimistic /ˌpɛsəˈmɪstɪk/ Bi quan, chán đời
 79. Polite /pəˈlaɪt/ Lịch sự, lễ phép, lịch thiệp
 80. Quiet /ˈkwaɪət/ Trầm lặng, ít nói
 81. Rational /ˈræʃənl/ Minh mẫn, sáng suốt
 82. Reckless /ˈrɛkləs/ Hấp tấp, liều lĩnh, táo bạo
 83. Responsible /rɪˈspɑnsəbl/ Có trách nhiệm
 84. Romantic /roʊˈmæntɪk/ Lãng mạn, mơ mộng
 85. Rude /ru:d/ Thô lỗ, hỗn láo, vô lễ, khiếm nhã, bất lịch sự
 86. Secretive /ˈsikrət̮ɪv/ Kín đáo
 87. Selfish /ˈsɛlfɪʃ/ Ích kỷ
 88. Sensitive /ˈsɛnsət̮ɪv/ Nhạy cảm
 89. Serious /ˈsɪriəs/ Nghiêm túc, nghiêm nghị
 90. Shy /ʃaɪ/ Nhút nhát, rụt rè, bẽn lẽn
 91. Silly /ˈsɪli/ Ngớ ngẩn, khờ khạo
 92. Sincere /sɪnˈsɪr/ Thành thật, chân thành, chân thật, thẳng thắng
 93. Sociable /ˈsoʊʃəbl/ Hòa đồng, gần gũi
 94. Strict /strɪkt/ Nghiêm khắc, khắt khe
 95. Stubborn /ˈstʌbərn/ Bướng bỉnh, ngoan cố, ương ngạnh
 96. Stupid /ˈstupəd/ Ngốc nghếch, đần độn
 97. Tactful /ˈtæktfl/ Lịch thiệp, tế nhị
 98. Talkative /ˈtɔkət̮ɪv/ Hoạt ngôn, ba hoa, nhiều chuyện
 99. Tricky /ˈtrɪki/ Gian xảo, thủ đoạn, quỷ quyệt
 100. Truthful /ˈtruθfl/ Trung thực, thật thà, chân thật
 101. Unpleasant /ʌnˈplɛznt/ Khó chịu, khó ưa
 102. Vain /veɪn/ Kiêu ngạo, tự phụ, tự đắc
 103. Wise /waɪz/ Thông thái, khôn ngoan, sáng suốt
 104. Witty /ˈwɪt̮i/ Hóm hỉnh, dí dỏm
 105. Zealous /ˈzɛləs/ Hăng hái, sốt sắng, có nhiệt huyết

Nhóm từ cảm giác, cảm xúc

 1. Adorable /ə’dɔ:rəbl/: đáng yêu, đáng quý mến
 2. Affectionate /ə’fek∫nit/: thân mật, trìu mến
 3. Afraid /əˈfreɪd/(adjective): Lo sợ
 4. Aggressive /ə’gresiv/: + hay gây sự, hung hăng, hùng hổ
 5. Agreeable /ə’gri:əbl/: dễ chịu, dễ thương, vui lòng, sẵn sàng, tán thành
 6. Alert /ə’lə:t/: cảnh giác, lanh lợi, tỉnh táo
 7. Alluring /ə’lujəriη/: quyến rũ, lôi cuốn, cám dỗ; có duyên, làm say mê, làm xiêu lòng
 8. Ambitious /æm’bi∫əs/: tham vọng
 9. Amused /əˈmjuːzd/: thích thú, vui, buồn cười
 10. Angry /’æηgri/: giận dữ, tức giận, cáu
 11. Angry/ˈæŋgri/ (adjective): Tức giận, giận dữ
 12. Arrogant /’ærəgənt/: kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn
 13. Artful /’ɑ:tful/: xảo quyệt, tinh ranh, ma mãnh, lắm mưu mẹo
 14. Ashamed /ə’∫eimd/: xấu hổ, hổ thẹn, ngượng
 15. Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tham lam
 16. Awful /’ɔ:ful/: rất khó chịu, khó chịu vô cùng
 17. Bored /bɔrd/(adjective): Chán nản
 18. Confused/kənˈfjuzd/ (adjective): Bối rối
 19. Disappointed/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ (adjective): Thất vọng
 20. Disgusted /dɪsˈgʌstɪd/(adjective): Kinh tởm
 21. Easy-going /ˌiːziˈgoʊ.ɪŋ/: dễ tính
 22. Embarrassed/ɪmˈbɛrəst/ (adjective): Xấu hổ, ngại ngùng
 23. Energetic /,enə’dʒetik/: đầy nghị lực, mạnh mẽ, mãnh liệt, đầy năng lượng
 24. Entertaining /,entə’teiniη/: thú vị, làm vui lòng và vừa ý.
 25. Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: hăng hái, say mê, nhiệt tình
 26. Envious /’enviəs/ (of someone/something): thèm muốn, ghen tị, đố kỵ
 27. Erratic /i’rætik/: thất thường, được chăng hay chớ
 28. Excitable /ik’saitəbl/: dễ bị kích thích, dễ bị xúc động
 29. Excited (adjective) /ɪkˈsaɪtəd/: Hào hứng, hứng thú
 30. Excited /ik’saitid/: sôi nổi, hào hứng, bị kích thích, bị kích động
 31. Explosive /iks’pensiv/: dễ bị bùng nổ, dễ bị kích động
 32. Extroverted /’ekstrəvə:tid/: hướng ngoại
 33. Exuberant /ig’zju:bərənt/: cởi mở, hồ hởi, đầy sức sống, đầy năng lượng
 34. Fabulous /’fæbjuləs/: tuyệt vời
 35. Fair /feə/: công bằng, ngay thẳng, không gian lận, hợp ý, đúng, phải
 36. Faithful /’feiθful/: trung thành, chung thủy, có lương tâm, trung thực
 37. Fantastic /fæn’tæstik/: tuyệt vời
 38. Fawning /’fɔ:niη/: xu nịnh, bợ đỡ, nịnh hót
 39. Fear (noun) /fɪr/: Nỗi sợ
 40. Fearless /’fiəlis/: chẳng sợ điều gì, can đảm
 41. Fickle /’finkl/: hay thay đổi, không kiên định, không chung thủy
 42. Fine /fain/: tốt, khỏe, giỏi
 43. Frank /fræηk/: ngay thẳng, thẳng thắn, bộc trực
 44. Freakish /’fri:ki∫/: đồng bóng, hay thay đổi, quái đản, kỳ cục
 45. Friendly /’frend.li/: thân thiện, thân mật, thân thiết, giao hữu
 46. Funny /’fʌni/: buồn cười, khôi hài, ngồ ngộ
 47. Furious /’fjuəriəs/: giận dữ, điên tiết
 48. Fussy /’fʌsi/: hay om sòm, hay quan trong hóa, hay nhắng nhít
 49. Guilty/ˈgɪlti/ (adjective): Thấy tội lỗi
 50. Happy/ˈhæpi/ (adjective): Vui vẻ
 51. Huffish /’hʌfi∫/ or huffy /huffy/: cáu kỉnh, dễ phát khùng, hay giận dỗi, dễ nổi cáu
 52. Hungry /ˈhʌŋgri/(adjective): Đói
 53. Lonely /ˈloʊnli/(adjective): Cô đơn
 54. Nervous/ˈnɜrvəs/ (adjective): Lo lắng
 55. Sad/sæd/ (adjective): Buồn bã
 56. Sick /sɪk/(adjective): Ốm yếu
 57. Surprised/sərˈpraɪzd/ (adjective): Ngạc nhiên
 58. Thirsty /ˈθɜrsti/(adjective): Khát
 59. Tired /ˈtaɪərd/(adjective): Mệt mỏi
 60. Worried/ˈwɜrid/ (adjective): Lo lắng

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng về Các mối quan hệ giữa con người

Các từ thuộc chủ đề về Các mối quan hệ của 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng là:

Nhóm từ gia đình

 1. Aunt/Ænt/ (noun): Người dì
 2. Birth/bɜrθ/ (noun): Sự sinh ra, sự chào đời
 3. Brother /ˈbrʌðər/(noun): Anh/em trai
 4. Brother-in-law: anh/em rể
 5. Close/kloʊs/ (adjective): Gần gũi, gắn bó
 6. Cousin /ˈkʌzən/(noun): Anh chị em họ
 7. Daughter/ˈdɔtər/ (noun): Con gái
 8. Daughter-in-law: con dâu
 9. Divorce/dɪˈvɔrs/ (verb) – (noun): Li hôn, li dị
 10. Ex-wife /ɛks-waɪf/(noun): Vợ cũ
 11. Father/ˈfɑðər/ (noun): Cha/Bố
 12. Father-in-law: bố chồng/bố vợ
 13. Goddaughter: con gái đỡ đầu
 14. Godfather: bố đỡ đầu
 15. Godmother: mẹ đỡ đầu
 16. Godson: con trai đỡ đầu
 17. Grandparents /ˈgrændˌpɛrənts/(noun): Ông bà
 18. Half-brother: anh em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha
 19. Half-sister: chị em cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha
 20. Husband /ˈhʌzbənd/(noun): Người chồng
 21. Kid/Child /kɪd/ – /ʧaɪld/(noun): Con cái
 22. Marry /ˈmɛri/(verb): Cưới
 23. Mother/ˈmʌðər/ (noun): Mẹ
 24. Mother-in-law/ˈmʌðərɪnˌlɔ/ (noun): Mẹ chồng
 25. Mother-in-law: mẹ chồng/mẹ vợ
 26. Niece/Nephew /nis/ – /ˈnɛfju/(noun): Cháu trai/Cháu gái (con của anh/chị/em)
 27. Parents /ˈpɛrənts/(noun): Cha mẹ, phụ huynh
 28. Pregnant /ˈprɛgnənt/(adjective): Mang thai
 29. Relative/ˈrɛlətɪv/ (noun): Họ hàng
 30. Sibling/ˈsɪblɪŋ/ (noun): Anh chị em
 31. Sister/ˈsɪstər/ (noun): Chị em gái
 32. Sister-in-law: chị/em dâu
 33. Son/sʌn/ (noun): Con trai
 34. Son-in-law: con rể
 35. Stepbrother: con trai của bố dượng/mẹ kế
 36. Stepdaughter: con gái riêng của chồng/vợ
 37. Stepfather: bố dượng
 38. Step-mom /stɛp-mɑm/(noun): Mẹ kế, dì ghẻ
 39. Stepmother: mẹ kế
 40. Stepsister: con gái của bố dượng/mẹ kế
 41. Stepson: con trai riêng của chồng/vợ
 42. Uncle /ˈʌŋkəl/(noun): Người chú/cậu/bác
 43. Wife /waɪf/(noun): Người vợ

Nhóm từ các mối quan hệ khác

 1. A circle of friend: một nhóm bạn
 2. Acquaintance /əˈkweɪntəns/ (noun): Người quen
 3. Acquaintance/əˈkweɪn.təns/: người quen
 4. Argue (verb) /ˈɑrgju/ : Tranh cãi, tranh luận
 5. Boss/bɑs/  (noun): Sếp, cấp trên
 6. Boyfriend/Girlfriend/ˈbɔɪˌfrɛnd/ – /ˈgɜrlˌfrɛnd/ (noun): Bạn trai/Bạn gái
 7. Break up /breɪk ʌp/ (phrasal verb): Chia tay
 8. Classmate/ˈklɑːs.meɪt/: bạn cùng lớp
 9. Colleague/Coworker /ˈkɑlig/ – /ˈkoʊˈwɜrkər/(noun): Đồng nghiệp
 10. Companion:/kəmˈpæn.jən/: bạn đồng hành
 11. Conflict /ˈkɑnflɪkt/ (noun) – (verb): Bất đồng, xung đột
 12. Couple/ˈkʌpəl/ (noun): Cặp đôi
 13. Customer /ˈkʌstəmər/ (noun): Khách hàng
 14. Date /deɪt/ (noun) – (verb): Cuộc hẹn hò, Hẹn hò
 15. Emulate/ˈem.jə.leɪt/: cạnh tranh với ai đó
 16. Enemy /ˈɛnəmi/ (noun): Kẻ thù
 17. Friend/frɛnd/ (noun): Bạn bè
 18. Friendship /ˈfrɛndʃɪp/ (noun): Tình bạn
 19. Good/close/best friend/mate: bạn tốt
 20. Hate/heɪt/ (verb): Ghét bỏ, căm ghé
 21. Interact/ˌɪn.təˈrækt/: tương tác
 22. Introduce /ˌɪntrəˈdus/ (verb): Giới thiệu
 23. Love /lʌv/ (verb): Yêu – (noun): Tình yêu
 24. Meet/mit/ (verb): Gặp gỡ, gặp mặt
 25. Nemesis/ˈnem.ə.sɪs/: báo ứng
 26. On-off relationship: bạn bình thường
 27. Rival/ˈraɪ.vəl/: đối thủ
 28. Schoolmate /ˈskuːl.meɪt/: bạn cùng trường
 29. Soul mate: bạn tri kỷ

Nhóm từ Mạng xã hội Facebook

 1. Account setting: thiết lập tài khoản
 2. Activity log: lịch sử đăng nhập
 3. Archive: lưu trữ
 4. Cover photo: ảnh bìa
 5. Event: sự kiện
 6. Facebook users: người dùng Facebook
 7. Friend Requests: lời mời kết bạn
 8. Group: hội, nhóm
 9. Hide: ẩn
 10. Information: thông tin
 11. Message: tin nhắn
 12. Notification: thông báo
 13. Offline: ngoại tuyến
 14. Online: trực tuyến
 15. Page: fanpage
 16. Photos: hình ảnh
 17. Privacy setting: thiết lập cá nhân
 18. Profile Picture / Avatar: ảnh đại diện
 19. Profile: hồ sơ người dùng
 20. Rate: đánh giá
 21. React: phản ứng
 22. Recent: gần đây
 23. Review: nhận xét
 24. Social network: mạng xã hội
 25. Status: trạng thái
 26. Timeline: thời gian biểu cho tài khoản Facebook cá nhân
 27. Video: video

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng về các hoạt động trên nền tảng Facebook

Các từ vựng về hoạt động trên mạng xã hội Facebook bạn cần biết thuộc 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng như sau:

 1. Add friends: thêm bạn bè
 2. Block: chặn
 3. Comment: bình luận, lời bình luận
 4. Communicate with: giao tiếp với
 5. Confirm: xác nhận
 6. Create: tạo (fanpage, nhóm, post)
 7. Delete: xóa
 8. Find friends: tìm bạn
 9. Follow: theo dõi
 10. Interact with: tương tác với
 11. Join a group: Tham gia một nhóm
 12. Keep in touch with: giữ liên lạc với
 13. Like: thích
 14. Log in: đăng nhập
 15. Log out: đăng xuất
 16. Post: đăng (v), bài đăng (n)
 17. Reply: trả lời, phản hồi
 18. Report: báo cáo
 19. Search: tìm kiếm
 20. Share: chia sẻ
 21. Spam (Stupid Pointless Annoying Messages): là những nội dung gây phiền toái
 22. Stay in contact with: giữ liên lạc với
 23. Tag: gắn thẻ
 24. Unfriend: hủy kết bạn
 25. Update: cập nhật
 26. Upload a picture: tải lên một hình ảnh
 27. View all: xem tất cả

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng với chủ đề về các sự vật xung quanh chúng ta

Các từ vựng thuộc chủ đề Các sự vật xung quanh ta trong 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng là gì nhỉ?

Trang phục/Trang bị

 1. Helmet /ˈhelmɪt/ mũ bảo hiểm
 2. Cowboy hat /ˈkaʊbɔɪ hæt/ mũ cao bồi
 3. Accessories/ækˈsɛsəriz/ (noun): Phụ kiện
 4. Anorak: áo khoác có mũ
 5.  Balaclava /ˌbæl.əˈklɑː.və/ mũ len trùm đầu và cổ
 6. Baseball cap /ˈbeɪsbɔːl kæp/ mũ lưỡi trai
 7.  Baseball cap /ˈbeɪsbɔːl kæp/ nón lưỡi trai
 8. Belt/bɛlt/ (noun): Thắt lưng
 9. Beret /bəˈreɪ/ mũ nồi
 10. Blouse/blaʊs/ (noun): Áo sơ mi (phụ nữ)
 11. Boot/but/ (noun): Ủng, bốt
 12.  Boots /buːts/ bốt
 13.  Bowler /ˈbəʊlər/ mũ quả dưa
 14.  Boxer shorts: quần đùi
 15. Bucket hat /ˈbʌkɪt hæt/ mũ tai bèo
 16.  Cardigan: áo len cài đằng trước
 17. Chunky heel /’tʃʌnki hi:l/ giày, dép đế thô
 18. Clog /klɔg/ guốc
 19. Coat/koʊt/ (noun): Áo khoác (độ dài qua thắt lưng)
 20.  Deerstalker /ˈdɪəˌstɔː.kər/ mũ thợ săn
 21. Dockside /dɔk said/ giày lười Dockside
 22. Dress/drɛs/ (noun): Váy liền
 23.  Fedora /fəˈdɔː.rə/ mũ phớt mềm
 24. Fit /fɪt/(verb): Vừa vặn, phù hợp
 25. Flat cap /ˌflæt ˈkæp/ mũ lưỡi trai
 26. Glasses/ˈglæsəz/ (noun): Mắt kính, cặp kính
 27. Glove /glʌv/(noun): Găng tay
 28. Handbag /ˈhændˌbæg/(noun): Túi xách
 29.  Hard hat /ˈhɑːd hæt/ mũ bảo hộ
 30.  Hat /hæt/ mũ
 31. Jacket/ˈʤækət/ (noun): Áo khoác (dài tới thắt lưng)
 32. Jeans /ʤinz/(noun): Quần jean
 33.  Jumper: áo len
 34.  Knee high boot /ni: hai bu:t/ bốt cao gót
 35.  Loafer /‘loufə/ giày lười
 36.  Moccasin /’mɔkəsin/ giày Mocca
 37.  Monk /mʌɳk/ giày quai thầy tu
 38.  Mortar board /ˈmɔːrtər bɔːrd/ mũ tốt nghiệp
 39. Pants /Pænts/(noun): Quần dài (Anh Mỹ)
 40. Pullover: áo len chui đầu
 41. Pyjama/pəˈjäməz/ (noun): Quần áo ngủ, pijama
 42.  Sandals /ˈsændl/ dép xăng-đan
 43. Scarf /skɑrf/(noun): Khăn quàng cổ
 44. Shirt/ʃɜrt/ (noun): Áo sơ mi
 45. Shoes/ʃuz/ (noun): Đôi giày
 46. Short/ʃɔrt/ (noun): Quần sooc
 47. Size /saɪz/(noun): Kích cỡ quần áo
 48. Skirt /skɜrt/(noun): Chân váy
 49.  Slip on /slip ɔn/ giày lười thể thao
 50. Snapback /snæp¸bæk / mũ lưỡi trai phẳng
 51. Sneaker /ˈsniːkə(r)/: giày thể thao
 52. Socks/sɑks/ (noun): Tất
 53.  Stilettos /stɪˈletoʊ/ giày gót nhọn
 54. Suit/sut/ (noun): Bộ com lê
 55. Sweater /ˈswɛtər/(noun): Áo Len
 56. Sweater: áo len
 57. Swimsuit /ˈswɪmˌsut/(noun): Đồ bơi
 58. Tie/taɪ/ (noun): Cà vạt
 59. Top hat /tɒp hæt/ mũ chóp cao
 60. Top: áo
 61. Trousers/ˈtraʊzərz/ (noun): Quần dài (Anh Anh)
 62. Wedge boot /uh bu:t/ giầy đế xuồng
 63. Wellingtons /ˈwelɪŋtən/ ủng cao su

Nhóm từ về Vũ khí

 1. Armor /ˌɑːrmər/: áo giáp
 2. Armored vehicle /ˈɑːrmərdˈviːhɪkl/: xe bọc thép
 3. Arrow /ˈærəʊ/: mũi tên
 4. Artillery attack /ɑːrˈtɪləri əˈtæk/: pháo kích
 5. Axe /æks/: rìu
 6. Bayonet /ˈbeɪənət/: lưỡi lê
 7. Biological weapon /ˌbaɪəˈlɑːdʒɪklˈwepən/: vũ khí sinh học
 8. Bomb /bɑːm/: bom
 9. Bow /bəʊ/: cung tên
 10. Bullet /ˈbʊlɪt/: viên đạn
 11. Canon /ˈkænən/: đại bác
 12. Chain /tʃeɪn/: dây xích
 13. Crossbow /ˈkrɔːsbəʊ/: nỏ
 14. Dart /dɑːrt/: phi tiêu
 15. Explosive /ɪkˈspləʊzɪv/: chất nổ
 16. Fighter jet /ˈfaɪtər dʒet/: máy bay chiến đấu
 17. Grenade /ɡrəˈneɪd/: lựu đạn
 18. Guided missile /ˌɡaɪdɪd ˈmɪsl/: tên lửa đạn đạo
 19. Halberd /ˈhælbərd/: kích
 20. Hammer /ˈhæmər/: búa
 21. Handcuffs /ˈhændkʌfs/: còng
 22. Handgun /ˈhændɡʌn/: súng ngắn
 23. Horse chopping saber /hɔːrsˈtʃɑːpɪŋˈseɪbər/: mã tấu
 24. Knife /naɪf/: dao
 25. Lethal weapon /ˈliːθlˈwepən/: vũ khí chết người
 26. Machete /məˈʃeti/: mác
 27. Machine gun /məˈʃiːn ɡʌn/: súng liên thanh
 28. Mass-destruction weapon /mæs dɪˈstrʌkʃnˈwepən/: vũ khí hủy diệt hàng loạt
 29. Mine /maɪn/: mìn
 30. Missile /ˈmɪsl/: tên lửa
 31. Nuclear bomb /ˈnuːkliər bɑːm/: bom hạt nhân
 32. Nunchaku /nʌn tʃɑːku/: côn nhị khúc
 33. Pepper spray /ˈpepər spreɪ/: bình xịt hơi cay
 34. Poison /ˈpɔɪzn/: thuốc độc
 35. Rake /reɪk/: cây đinh ba
 36. Rifle /ˈraɪfl/: súng trường
 37. Rod /rɑːd/: gậy
 38. Saber /ˈseɪbər/: đao
 39. Scissors /ˈsɪzərz/: kéo
 40. Sickle /ˈsɪkl/: lưỡi liềm
 41. Slingshot /ˈslɪŋʃɑːt/: ná
 42. Spear /spɪr/: cây giáo
 43. Surface to air missile /ˈsɜːfɪs tuː erˈmɪsl/: tên lửa đất đối không
 44. Sword /sɔːrd/: cây kiếm
 45. Taser /ˈteɪzər/: súng bắn điện
 46. Torpedo /tɔːrˈpiːdəʊ/: ngư lôi
 47. Whip /wɪp/: roi da

Nhóm từ về Đồ ăn, đồ uống

 1. Bake /beɪk/(verb): Nướng bánh
 2. Beef/bif/ (noun): Thịt bò
 3. Beer/bɪr/ (noun): Bia
 4. Bitte/ˈbɪtər/r (adjective): Đắng
 5. Boil/bɔɪl/ (verb): Luộc, đun sôi
 6. Bread /brɛd/(noun): Bánh mì
 7. Chicken/ˈʧɪkən/ (noun): Thịt gà
 8. Coffee /ˈkɑfi/(noun): Cà phê
 9. Delicious /dɪˈlɪʃəs/(adjective): Ngon lành
 10. Drink (verb): Uống
 11. Eat /it/(verb): Ăn
 12. Fast food /fæst fud/(noun): Đồ ăn nhanh
 13. Fresh/frɛʃ/ (adjective): Tươi sống, tươi ngon
 14. Fruit/frut/ (noun): Trái cây
 15. Fry/fraɪ/ (verb): Chiên rán
 16. Grill /grɪl/(verb): Nướng
 17. Herb/ɜrb/ (noun): Thảo mộc
 18. Juice /ʤus/(noun): Nước ép
 19. Liquor/ˈlɪkə/ (noun): Rượu mạnh
 20. Meat /mit/(noun): Thịt
 21. Milk /mɪlk/(noun): Sữa
 22. Pork/pɔrk/ (noun): Thịt lợn
 23. Rice/raɪs/ (noun): Cơm
 24. Salty/ˈsɔlti/ (adjective): Mặn
 25. Sauce /sɔs/(noun): Nước sốt
 26. Seafood /ˈsiˌfud/(noun): Hải sản
 27. Snack /snæk/(noun): Món ăn nhẹ
 28. Soup/sup/ (noun): Món súp, món canh
 29. Sour /ˈsaʊər/(adjective): Chua
 30. Spice /spaɪs/(noun): Gia vị
 31. Spicy /ˈspaɪsi/(adjective): Cay
 32. Steam/stim/ (verb): Hấp
 33. Stir- fry /stɜr- fraɪ/(verb): Xào
 34. Sweet /swit/(adjective): Ngọt
 35. Tasty/ˈteɪsti/ (adjective): Ngon lành
 36. Tea/ti/ (noun): Trà
 37. Vegetable /ˈvɛʤtəbəl/(noun): Rau củ
 38. Wine/waɪn/ (noun): Rượu vang

Nhóm từ về Nhà cửa

 1. Antique shop – /ænˈtiːk.ʃɑːp/: cửa hàng đồ cổ
 2. Antique shop: Cửa hàng đồ cổ
 3. Apartment/Flat/əˈpɑrtmənt/ – /flæt/ (noun): Căn hộ
 4. Architecture/ˈɑrkəˌtɛkʧər/ (noun): Kiến trúc
 5. Baker: Hiệu bánh
 6. Bakery – /ˈbeɪ.kɚ.i/: cửa hàng bánh ngọt
 7. Barbers: Hiệu cắt tóc
 8. Barbershop – /ˈbɑːr.bɚ.ʃɑːp/: hiệu cắt tóc nam
 9. Beauty salon – /ˈbjuː.t̬i sə ˌlɑːn/: tiệm làm đẹp
 10. Beauty salon: Cửa hàng làm đẹp
 11. Bedroom/ˈbɛˌdrum/ (noun): Phòng ngủ
 12. Big-box store – /ˌbɪɡ.bɑːks ˈstɔːr/: cửa hàng tạp hóa (general store)
 13. Book club – /ˈbʊk ˌklʌb/: câu lạc bộ sách (bán sách cho thành viên với giá rẻ qua email hoặc đặt trước)
 14. Bookshop – /ˈbʊk.ʃɑːp/: hiệu sách
 15. Bookstall – /ˈbʊk.stɑːl/: cửa hàng sách (quy mô rất nhỏ và bán nhiều loại tạp chí)
 16. Booth – /buːθ/: quán cóc, bốt điện thoại
 17. Bottle shop – /ˈbɑː.t̬əl ˌʃɑːp/: cửa hàng bán rượu bia
 18. Boutique – /buːˈtiːk/: cửa hàng nhỏ bán quần áo, giày dép, …
 19. Bucket shop – /ˈbʌk.ɪt ˌʃɑːp/: đại lý vé máy bay giá rẻ, hoặc tổ chức dịch vụ du lịch giá r
 20. Build /bɪld/(verb): Xây dựng
 21. Builders’ merchant – /ˈbɪl.dɚ.ˈmɝː.tʃənt/: cửa hàng vật liệu xây dựng
 22. Building/ˈbɪldɪŋ/ (noun): Tòa nhà cao tầng
 23. Butcher shop – /ˈbʊtʃ.ərˌʃɑːp/: cửa hàng bán thịt
 24.  Butchers: Cửa hàng bán thịt
 25. Café – /kæfˈeɪ/: quán cà phê
 26. Cash-and-carry – /ˌkæʃ.ənˈker.i/: cửa hàng bán buôn
 27. Chain store – /ˈtʃeɪn ˌstɔːr/: chuỗi cửa hàng
 28. Charity shop – /ˈtʃer.ɪ.t̬i ˌʃɑːp/: cửa hàng bán đô từ thiện
 29. Chemists or pharmacy: Cửa hàng thuốc
 30. Chip shop – /ˈtʃɪp ˌʃɑːp/: cửa hàng bán đồ ăn mang đi (thường là khoai tây chiên, cá chiên…)
 31. Clothes shop: Cửa hàng quần áo
 32. Commissary – /ˈkɑː.mə.seri/: cửa hàng của nhà nước phục vụ cho các đối tượng đặc biệt (như quân nhân)
 33. Construct /kənˈstrʌkt/(verb): Thi công, xây dựng
 34. Convenience store – /kənˈviː.ni.əns ˌstɔːr/: cửa hàng tiện ích
 35. Corner shop – /ˈkɔːr.nɚ ˌʃɑːp/: cửa hàng nhỏ bán đồ ăn và những thứ lặt vặt
 36.  Corner shop (uk): Cửa hàng góc phố (tạp hoá)
 37. Deli – /ˈdel.i/ – quầy bán đồ ăn nhanh
 38. Delicatessen – /ˌdel.ə.kəˈtes.ən/: cửa hàng bán đồ ăn ngon (thường nhập khẩu từ nước ngoài)
 39. Department store – /dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/: trung tâm thương mại cao cấp
 40. Dime store – /daɪm.stɔːr/: cửa hàng bán đồ rẻ tiền
 41. Door /dɔr/(noun): Cánh cửa
 42. Dress shop: Cửa hàng quần áo
 43. Dry cleaners: Cửa hàng giặt khô
 44. Duty-free – /ˌduː.t̬iˈfriː/: cửa hàng bán đồ miễn thuế
 45.  Electrical shop: Cửa hàng đồ điện
 46. Elevator/Lift/ˈɛləˌveɪtər/ – /lɪft/ (noun): Thang máy
 47. Filling station – /ˈfɪl.ɪŋ ˌsteɪ.ʃən/: cửa hàng xăng dầu (petrol station)
 48. Flea market:  Chợ trời
 49. Floor/flɔr/ (noun): (1) Tầng; (2) Sàn nhà
 50. Flower shop – /flaʊər ˌʃɑːp/: cửa hàng hoa
 51. Garage – /ɡəˈrɑːʒ/: cửa hàng sửa chữa và bán xe ô t
 52. Garden center – /ˈɡɑːr.dən ˌsen.t̬ɚ/: nơi bán các loại hạt giống, cây trồng
 53. Garden/ˈgɑrdən/ (noun): Khu vườn
 54. Gift shop – /ˈɡɪft ˌʃɑːp/: cửa hàng bán đồ lưu niệm
 55.  Greengrocers: Cửa hàng rau quả
 56. Haberdashery – /ˌhæb.ɚˈdæʃ.ɚ.i/: cửa hàng bán đồ kim chỉ, các dụng cụ may mặc (ở Mỹ: cửa hàng bán đồ lót nam)
 57.  Hairdressers: Cửa hàng uốn tóc
 58. Hardware shop – /ˈhɑːrd.wer.ʃɑːp/: cửa hàng bán các vật dụng kim loại (ironmonger’s)
 59.  Hardware store / ironmonger: Cửa hàng dụng cụ
 60. House /haʊs/(noun): Ngôi nhà
 61. Hypermarket – /ˈhaɪ.pɚˌmɑːr.kɪt/: siêu thị lớn (megastore)
 62. Junk shop – /ˈdʒʌŋk ˌʃɑːp/: cửa hàng bán đồ cũ
 63. Kitchen/ˈkɪʧən/ (noun): Phòng bếp
 64. Laundry – /ˈlɑːn.dri/: cửa hàng giặt ủi
 65. Liquor store – /ˈlɪk.ɚ ˌstɔːr/: quán bán rượu bia mang đi không phục vụ tại quán)
 66. Living room/ˈlɪvɪŋ rum/ (noun): Phòng khách
 67. Market : Chợ
 68.  Newsagents: Quầy bán quần áo
 69. Newsstand – /ˈnuːz.stænd/: sạp báo (paper shop)
 70. Optician: Hiệu kính mắt
 71. Outfitter – /ˈaʊtˌfɪtər/: quầy bán đồ dã ngoại (quần áo, trại…)
 72. Perfumery – /pəˈfjuːm(ə)ri/: cửa hàng bán nước hoa
 73. Petrol station (uk) / gas station (us) => Trạm xăng
 74. Petshop => Hiệu thú nuôi
 75. Pharmacy – /ˈfɑːr.mə.si/: hiệu thuốc
 76. Rapery – /ˈdreɪ.pɚ.i/: cửa hàng đồ may mặc
 77. Real estate/riəl ɪˈsteɪt/ (noun): Bất động sản
 78. Roof /ruf/(noun): Mái nhà
 79. Service center – /ˈsɝː.vɪs.ˈsen.t̬ɚ/: cửa hàng bán đồ phụ tùng
 80. Service station – /ˈsɝː.vɪs ˌsteɪ.ʃən/: cửa hàng bán xăng, dầu
 81. Shoe repair shop: Cửa hàng sửa chữa giầy dép
 82.  Shoe shop: Cửa hàng giầy
 83. Skyscraper/ˈskaɪˌskreɪpər/ (noun): Nhà chọc trời
 84.  Sports shop:  Cửa hàng đồ thể thao
 85. Stair /stɛr/(noun): Cầu thang
 86.  Stationers: Cửa hàng văn phòng phẩm
 87. Stationery shop – /ˈsteɪ.ʃə.ner.i.ʃɑːp/: cửa hàng văn phòng phẩm
 88. Supermarket – /ˈsuː.pɚˌmɑːr.kɪt/: siêu thị
 89. Sweet shop – /ˈswiːt ˌʃɑːp/: cửa hàng bánh kẹo
 90. Tailors: Hàng may
 91. Tattoo parlour = tattoo studio: Hàng xăm
 92.  Tea shop (uk): Quán trà
 93. Tower/ˈtaʊər/ (noun): Tòa tháp
 94.  Toy shop: Cửa hàng đồ chơi
 95. Villa /ˈvɪlə/(noun): Biệt thự
 96. Yard /jɑrd/(noun): Sân

Nhóm từ về Nội thất trong nhà

 1. Air conditional: Điều hòa
 2. Armchair: Ghế có chỗ hai bên để tay
 3. Bariermatting: Thảm chùi chân ở cửa
 4. Bath: Bồn tắm
 5. Bed: Giường thông thường
 6. Bedside table: Bàn bên cạnh giường
 7. Bench: Ghế dài, ghế ngồi ở nghị viện, quan tòa
 8. Bookcase: Tủ sách
 9. Carpet: Thảm thông thường
 10. Chair: Ghế thông thường
 11. Chandelier: Đèn chùm, đèn treo nhiều ngọn
 12. Chest of drawers: Tủ ngăn kéo
 13. Chest: tủ, két
 14. Closet: tủ âm tường
 15. Coat hanger: Móc treo quần áo
 16. Coffee table: Bàn uống nước, bàn cà phê
 17. Couch: Ghế dài giống như giường, ghế trường kỷ
 18. Curtain: Rèm, màn
 19. Cushion: Đệm
 20. Desk / table: Bàn thông thường
 21. Double bed: Giường đôi
 22. Dresser: Tủ thấp có nhiều ngăn kéo (Anh-Anh )
 23. Dressing table: Bàn trang điểm
 24. Drinks cabinet: Tủ đựng giấy tờ công việc
 25. Electric fire: Lò sưởi hoạt động bằng điện
 26. Ensuite bathroom: Buồng tắm trong phòng ngủ
 27. Fireplace: Lò sưởi
 28. Fridge: Cái tủ lạnh
 29. Gas fire: Lò sưởi hoạt động bằng ga
 30. Heater: Bình nóng lạnh
 31. Hoover / Vacuum/ Cleaner: Máy hút bụi
 32. Internet access: Mạng Internet
 33. Locker: tủ nhiều ngăn, có khóa mỗi ngăn
 34. Ottoman: Ghế dài có đệm
 35. Poster: Bức ảnh lớn trong nhà
 36. Radiator: Lò sưởi Cup broad: Tủ đựng bát đũa
 37. Reading lamp: Đèn học
 38. Recliner: Ghế đệm thông minh,để thư giãn,có thể điều chỉnh phần gác chân
 39. Rocking chair: ghế lật đật
 40. Shower: Vòi hoa sen
 41. Side broad:  Tủ ly
 42. Side table: Bàn để sát tường
 43. Single bed: Giường đơn
 44. Sink: bồn rửa
 45. Sofa bed: Giường sofa
 46. Sofa: Ghế tràng kỷ, ghế xô pha
 47. Spin dryer: Máy sấy quần áo
 48. Standing lamp: Đèn để bàn
 49. Stool: Ghế đẩu
 50. Television: Tivi
 51. Wall lamp: Đèn tường
 52. Wardrobe: Tủ đựng quần áo
 53. Window curtain: rèm cửa sổ

Nhóm từ về Thể dục thể thao

 1. Aerobics [eə’roubiks]: thể dục thẩm mỹ/thể dục nhịp điệu
 2. American football: bóng bầu dục
 3. Archery [‘ɑ:t∫əri]: bắn cung
 4. Athlete /ˈæˌθlit/(noun): Vận động viên
 5. Athletics [æθ’letiks]: điền kinh
 6. Badminton [‘bædmintən]: cầu lông
 7. Badminton/ˈbædˌmɪntən/ (noun): Môn cầu lông
 8. Baseball /beɪs bɔl/(noun): Bóng chày
 9. Baseball [‘beisbɔ:l]: bóng chày
 10. Basketball [‘bɑ:skitbɔ:l]: bóng rổ
 11. Basketball/ˈbæskətˌbɔl/: Bóng rổ
 12. Beach volleyball: bóng chuyền bãi biển
 13. Beat /bit/(verb): Đánh bại
 14. Bowls [boul]: trò ném bóng gỗ
 15. Boxing [‘bɔksiη]: đấm bốc
 16. Canoeing [kə’nu:]: chèo thuyền ca-nô
 17. Champion/ˈʧæmpiən/ (noun): Nhà vô địch
 18. Climbing [‘klaimiη]: leo núi
 19. Coach/koʊʧ/ (noun): Huấn luyện viên
 20. Competition /ˌkɑmpəˈtɪʃən/(noun): Cuộc thi
 21. Competition: cuộc thi đấu
 22. Cricket [‘krikit]: crikê
 23. Cycling [‘saikliη]: đua xe đạp
 24. Darts [dɑ:t]: trò ném phi tiêu
 25. Defeat: đánh bại/thua trận
 26. Diving [‘daiviη]: lặn
 27. Fishing [‘fi∫iη]: câu cá
 28.  Fixture: cuộc thi đấu
 29. Football [‘futbɔ:l]: bóng đá
 30. Football/Soccer/ˈfʊtˌbɔl/ – /ˈsɑkər/ (noun): Môn bóng đá
 31. Game/geɪm/ (noun): Trận đấu, ván đấu (thường dùng cho các môn với các cầu thủ không chuyên)
 32. Golf [gɔlf]: đánh gôn
 33. Gymnastics [,dʒim’næstiks]: tập thể hình
 34. Handball [‘hændbɔ:l]: bóng ném
 35. Hiking [haik]: đi bộ đường dài
 36. Hockey [‘hɔki]: khúc côn cầu
 37. Horse racing: đua ngựa
 38. Horse riding: cưỡi ngựa
 39. Hunting [‘hʌntiη]: đi săn
 40. Ice hockey: khúc côn cầu trên sân băng
 41. Ice skating: trượt băng
 42. Inline skating hoặc rollerblading: trượt pa-tanh
 43. Jogging [‘dʒɔgiη]: chạy bộ
 44. Jogging/ˈʤɑgɪŋ/ (noun): Chạy bộ
 45. Judo [‘dʒu:dou]: võ judo
 46. Karate [kə’rɑ:ti]: võ karate
 47. Karting [ka:tiη]: đua xe kart (ô tô nhỏ không mui)
 48. Kickboxing: võ đối kháng
 49. Lacrosse [lə’krɔs]: bóng vợt
 50. Martial arts: võ thuật
 51. Match/mæʧ/ (noun): Trận đấu (dùng cho bóng đá, bóng bầu dục, cầu lông,… có 2 cầu thủ/2 đội đối đầu)
 52. Motor racing: đua ô tô
 53. Mountaineering [,maunti’niəriη: leo núi
 54. Net: lưới
 55. Netball [‘netbɔ:l]: bóng rổ nữ
 56. Offside: việt vị
 57. Opponent /əˈpoʊnənt/(noun): Đối thủ
 58.  Pass: chuyền bóng
 59. Penalty: phạt đền
 60. Player: cầu thủ
 61. Pool [pu:l]: bi-a
 62. Practice/ˈpræktəs/ (verb): Luyện tập
 63. Referee/ˌrɛfəˈri/ (noun): Trọng tài
 64. Rowing [‘rauiη]: chèo thuyền
 65. Rugby [‘rʌgbi]: bóng bầu dục
 66. Running [‘rʌniη]: chạy đua
 67. Running/ˈrʌnɪŋ/ (noun): Chạy bộ
 68. Sailing [‘seiliη]: chèo thuyền
 69. Score/skɔr/ (noun): Điểm số
 70. Scuba diving [‘sku:bə] [‘daiviη]: lặn có bình khí
 71. Shooting [‘∫u:tiη]: bắn súng
 72. Skateboarding [skeit] [‘bɔ:diη]: trượt ván
 73. Skiing [‘ski:iη]: trượt tuyết
 74. Snooker [‘snu:kə]: bi-a
 75. Snowboarding [snou] [‘bɔ:diη]: trượt tuyết ván
 76. Sporty/ˈspɔrti/ (adjective): Có tính chất thể thao
 77. Squash [skwɔ∫]: bóng quần
 78. Stadium /ˈsteɪdiəm/(noun): Sân vận động
 79. Surfing [‘sɜ:fiη]: lướt sóng
 80. Swimming [‘swimiη]: bơi lội
 81. Swimming/ˈswɪmɪŋ/ (noun): Môn bơi lội
 82. Table tennis: bóng bàn
 83. Team /tim/(noun): Đội
 84. Tennis /ˈtɛnəs/(noun): Môn quần vợt
 85. Ten-pin bowling: bowling
 86. Tournament/ˈtʊrnəmənt/ (noun): Giải đấu
 87. Volleyball /ˈvɑliˌbɔl/(noun): Bóng chuyền
 88. Volleyball [‘vɔlibɔ:l]: bóng chuyền
 89. Walking: đi bộ
 90. Water polo [‘poulou]: bóng nước
 91. Water skiing: lướt ván nước do tàu kéo
 92. Weightlifting [‘weit’liftiη]: cử tạ
 93. Windsurfing [‘windsə:fiη]: lướt ván buồm
 94. Wrestling [‘resliη]: môn đấu vật

Nhóm từ về Giao thông, vận chuyển

 1. Airplane/ɛr pleɪn/ (noun): Máy bay
 2. Airport /ˈɛrˌpɔrt/(noun): Sân bay
 3. Arrival /əˈraɪvəl/(noun): Sự tới nơi, sự cập bến
 4. Bike/baɪk/ (noun): Xe đạp
 5. Boat/boʊt/ (noun): Thuyền
 6. Bus stop/bʌs stɑp/ (noun): Trạm dừng xe buýt
 7. Bus/bʌs/ (noun): Xe buýt
 8. Car/kɑr/ (noun): Xe ô tô
 9. Delay /dɪˈleɪ/(verb): Chậm trễ, trì hoãn (chuyến bay)
 10. Departure/dɪˈpɑrʧər/ (noun): Sự rời đi
 11. Drive/draɪv/ (verb): Lái xe
 12. Get on/get off/gɛt ɑn/ – /gɛt ɔf/: Lên xe/Xuống xe
 13. Motorbike/ˈmoʊtərˌbaɪk/ (noun): Xe máy
 14. Passenger/ˈpæsənʤər/ (noun): Hành khách
 15. Public transportation/ˈpʌblɪk ˌtrænspərˈteɪʃən/ (noun): Phương tiện giao thông công cộng
 16. Ride/raɪd/ (noun): Chuyến đi; (verb): Lái xe máy, cưỡi ngựa
 17. Road/roʊd/ (noun): Con đường
 18. Rush hour /rʌʃ ˈaʊər/(noun): Giờ cao điểm
 19. Ship/ʃɪp/ (noun): Tàu thủy
 20. Station/ˈsteɪʃən/ (noun): Ga (tàu)
 21. Subway/ˈsʌˌbweɪ/ (noun): Tàu điện ngầm
 22. Taxi /ˈtæksi/(noun): Xe taxi
 23. Traffic jam /ˈtræfɪk ʤæm/(noun): Tắc đường, ùn tắc giao thông
 24. Traffic/ˈtræfɪk/ (noun): Giao thông
 25. Train/treɪn/ (noun): Tàu hỏa
 26. Transport /ˈtrænspɔrt/(noun): Sự chuyên chở; (verb): Chuyên chở, vận tải

Nhóm từ về Phòng bếp

 1. Blender /ˈblɛndər/(noun): Máy xay sinh tố
 2. Bowl /boʊl/(noun): Bát, tô
 3. Breakfast /ˈbrɛkfəst/(noun): Bữa sáng
 4. Chopstick /ˈʧɑpˌstɪk/(noun): Đũa
 5. Cup/kʌp/ (noun): Tách, chén
 6. Cupboard /ˈkʌbərd/(noun): Tủ bếp, tủ chạn
 7. Cutting board /ˈkʌtɪŋ bɔrd/(noun): Thớt
 8. Dinner /ˈdɪnər/(noun): Bữa tối
 9. Dish/dɪʃ/ (noun): (1) Cái đĩa; (2) Món ăn
 10. Dishwasher/ˈdɪˌʃwɑʃər/ (noun): Máy rửa bát
 11. Fire /ˈfaɪər/(noun): Lửa
 12. Fork /fɔrk/(noun): Cái dĩa
 13. Glass /glæs/(noun): Cái ly
 14. Heat/hit/ (noun): Hơi nóng, sức nóng
 15. Knife/naɪf/ (noun): Con dao
 16. Lunch/lʌnʧ/ (noun): Bữa trưa
 17. Microwave oven /ˈmaɪkrəˌweɪv ˈʌvən/(noun): Lò vi sóng
 18. Napkin/ˈnæpkɪn/ (noun): Khăn ăn, giấy ăn
 19. Oven/ˈʌvən/ (noun): Lò nướng
 20. Pan/pæn/ (noun): Cái chảo
 21. Pot/pɑt/ (noun): Nồi
 22. Sink /sɪŋk/(noun): Chậu rửa
 23. Spoon/spun/ (noun): Cái thìa
 24. Stove/stoʊv/ (noun): Bếp ga, bếp lò

Nhóm từ về Phòng khách

 1. Air conditioner/ɛr kənˈdɪʃənər/ (noun): Máy điều hòa không khí
 2. Armchair/ˈɑrmˌʧɛr/ (noun): Ghế bành
 3. Bookshelf/Bookcase/ˈbʊkˌʃɛlf/ – /ˈbʊkˌkeɪs/ (noun): Giá sách, kệ sách
 4. Carpet /ˈkɑrpət/(noun): Thảm
 5. Chair/ʧɛr/ (noun): Ghế tựa
 6. Clock /klɑk/(noun): Đồng hồ treo tường/để bàn
 7. Curtain/ˈkɜrtən/ (noun): Rèm cửa
 8. Cushion/ˈkʊʃən/ (noun): Gối tựa (trên ghế sofa)
 9. Desk/dɛsk/ (noun): Bàn làm việc
 10. Fan/fæn/ (noun): Cái quạt
 11. Lamp/læmp/ (noun): Đèn bàn
 12. Picture /ˈpɪkʧər/(noun): Bức tranh/ảnh
 13. Remote control /rɪˈmoʊt kənˈtroʊl/(noun): Điều khiển từ xa
 14. Sofa/ˈsoʊfə/ (noun): ghế sofa
 15. Table/ˈteɪbəl/ (noun): Cái bàn
 16. Television/ˈtɛləˌvɪʒən/ (noun): Cái tivi
 17. Vase /vɑz/(noun): Bình hoa, lọ hoa

Nhóm từ về Phòng riêng/ phòng ngủ

 1. Bed/bɛd/ (noun): Cái giường
 2. Blanket /ˈblæŋkɪt/(noun): Cái chăn
 3. Closet/ˈklɑzət/ (noun): Tủ quần áo
 4. Comfortable/ˈkʌmfərtəbəl/ (adjective): Thoải mái, dễ chịu
 5. Drawer (noun): Ngăn kéo
 6. Dressing table/ˈdrɛsɪŋ ˈteɪbəl/ (noun): Bàn trang điểm
 7. Mattress (noun): Cái đệm
 8. Mirror (noun): Cái gương
 9. Pillow /ˈpɪloʊ/(noun): Cái gối
 10. Rest /rɛst/(verb): Nghỉ ngơi
 11. Sleep /slip/(verb): Đi ngủ; (noun): Giấc ngủ
 12. Wardrobe/ˈwɔrˌdroʊb/ (noun): Tủ quần áo

Nhóm từ về Phòng tắm, WC

 1. Bathtub/bæθtəb/ (noun): Bồn tắm
 2. Comb /koʊm/(noun): Cái lược; (verb): chải tóc
 3. Conditioner/kənˈdɪʃənər/ (noun): Dầu xả
 4. Detergent /dɪˈtɜrʤənt/(noun): Chất tẩy rửa, bột giặt
 5. Faucet /ˈfɔsət/(noun): Vòi nước
 6. Hair dryer/ˈdraɪər/ (noun): Máy sấy tóc
 7. Hairbrush/’hɜr,brəʃ / (noun): Lược chải tóc
 8. Hanger/ˈhæŋər/ (noun): Mắc quần áo
 9. Laundry /ˈlɔndri/(noun): Quần áo cần giặt, tiệm giặt là
 10. Mop/mɑp/ (noun): Chổi lau nhà; (verb): Lau nhà
 11. Razor/ˈreɪzər/ (noun): Dao cạo râu
 12. Scissor /ˈsɪzər/(noun): Cái kéo
 13. Shampoo /ʃæmˈpu/(noun): Dầu gội đầu
 14. Shave /ʃeɪv/(verb): Cạo râu, cạo lông
 15. Shower/ˈʃaʊər/ (verb): Tắm; (noun): Buồng tắm đứng
 16. Soap/soʊp/ (noun): Xà phòng
 17. Toilet /ˈtɔɪlət/(noun): Nhà vệ sinh
 18. Toilet paper/ˈtɔɪlət ˈpeɪpər/ (noun): Giấy vệ sinh
 19. Toothbrush /ˈtuθbrəʃ/(noun): Bàn chải đánh răng
 20. Toothpaste/ˈtuθˌpeɪst/ (noun): Kem đánh răng
 21. Towel /ˈtaʊəl/(noun): khăn tắm
 22. Trash can /træʃ kæn/(noun): Thùng rác
 23. Washing machine /ˈwɑʃɪŋ məˈʃin/(noun): Máy giặt

Nhóm từ về Thành phố, đô thị

 1. Bakery /ˈbeɪkəri/(noun): Tiệm bánh
 2. Bank /Bæŋk/(noun): Ngân hàng
 3. Bar /bɑr/(noun): quán bar
 4. Bus stop/bʌs stɑp/ (noun): Trạm dừng xe buýt
 5. Café /kəˈfeɪ/(noun): Quán cà phê
 6. Citizen/ˈsɪtəzən/ (noun): Cư dân thành phố, công dân
 7. City hall /ˈsɪti hɔl/(noun): Tòa thị chính
 8. Court/kɔrt/ (noun): Tòa án
 9. Dwell /dwɛl/(verb): Cư trú, ở tại
 10. Gas station /gæs ˈsteɪʃən/(noun): Trạm xăng
 11. Grocery store/ˈgroʊsəri stɔr/ (noun): Cửa hàng tạp hóa
 12. Hotel/hoʊˈtɛl/ (noun): Khách sạn
 13. Library /ˈlaɪˌbrɛri/(noun): Thư viện
 14. Movie theater/Cinema /ˈmuvi ˈθiətər/ – /ˈsɪnəmə/(noun): Rạp chiếu phim
 15. Museum/mjuˈziəm/ (noun): Bảo tàng
 16. Park /pɑrk/(noun): Công viên; (verb): Đỗ (xe)
 17. Parking lot/ˈpɑrkɪŋ lɑt/ (noun): Bãi đỗ xe
 18. Police station /pəˈlis ˈsteɪʃən/(noun): Đồn cảnh sát
 19. Post office/poʊst ˈɔfəs/ (noun): Bưu điện
 20. Restaurant/ˈrɛstəˌrɑnt/ (noun): Nhà hàng
 21. Road/roʊd/ (noun): Con đường
 22. Shopping mall /ˈʃɑpɪŋ mɔl/(noun): Trung tâm thương mại
 23. Store/stɔr/ (noun): Cửa hàng
 24. Street/strit/ (noun): Phố
 25. Supermarket /ˈsupərˌmɑrkɪt/(noun): Siêu thị

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng về cuộc sống thường nhật

Mời bạn tham khảo danh sách các từ vựng về cuộc sống hằng ngày trong 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng.

Nhóm từ về Giáo dục, giảng dạy

 1. Biology/baɪˈɑləʤi/ (noun): Sinh học
 2. Calculator/ˈkælkjəˌleɪtər/ (noun): Máy tính cầm tay
 3. Chemistry/ˈkɛmɪstri/ (noun): Hóa học
 4. Class/Klæs/ (noun): Lớp học
 5. College /ˈkɑlɪʤ/(noun): Trường cao đẳng
 6. Computer science/kəmˈpjutər ˈsaɪəns/ (noun): Tin học
 7. Computer/kəmˈpjutər/ (noun): Máy tính
 8. Degree /dɪˈgri/(noun): Bằng
 9. Eraser/ɪˈreɪsər/ (noun): Cục tẩy
 10. Exam/ɪgˈzæm/ (noun): Bài thi
 11. Final exam/ˈfaɪnəl ɪgˈzæm/: Bài thi cuối kì
 12. Geography /ʤiˈɑgrəfi/(noun): Địa lý
 13. Graduate /ˈgræʤuɪt/(verb): Tốt nghiệp
 14. High school /haɪ skul/(noun): Trường trung học phổ thông
 15. History /ˈhɪstəri/(noun): Môn lịch sử, lịch sử
 16. Kindergarten/ˈkɪndərˌgɑrtən/ (noun): Trường mầm non, mẫu giáo
 17. Laboratory/Lab/ˈlæbrəˌtɔri/ – /læb/ (noun): Phòng thí nghiệm
 18. Learn/lɜrn/ (verb): Học hỏi
 19. Lecture /ˈlɛkʧər/(noun): Bài giảng
 20. Lecturer /ˈlɛkʧərər/(noun): Giảng viên
 21. Literature /ˈlɪtərəʧər/(noun): Văn học
 22. Mathematics/Maths /ˌmæθəˈmætɪks/ – /mæθ/(noun): Toán học
 23. Mid-term exam/mɪd-tɜrm ɪgˈzæm/: Bài thi giữa kì
 24. Notebook/ˈnoʊtˌbʊk/ (noun): Quyển vở, quyển sổ
 25. Pen/pɛn/ (noun): Bút mực, bút bi 
 26. Pencil/ˈpɛnsəl/ (noun): Bút chì
 27. Period /ˈpɪriəd/(noun): Tiết học
 28. Physical education/ˈfɪzɪkəl ˌɛʤəˈkeɪʃən/: Môn thể dục
 29. Physics /ˈfɪzɪks/(noun): Môn vật lí
 30. Primary school /ˈpraɪˌmɛri skul/(noun): Trường tiểu học
 31. Principal /ˈprɪnsəpəl/(noun): Hiệu trưởng
 32. Professor/prəˈfɛsər/ (noun): Giáo sư
 33. Ruler /ˈrulər/(noun): Thước kẻ
 34. School year /skul jɪr/(noun): Năm học
 35. School/skul/ (noun): Trường học
 36. Secondary school /ˈsɛkənˌdɛri skul/(noun): Trường trung học cơ sở
 37. Semester /səˈmɛstər/(noun): Học kì
 38. Student /ˈstudənt/(noun): Học sinh, sinh viên
 39. Study (verb): Học tập
 40. Subject /ˈsʌbʤɪkt/(noun): Môn học
 41. Teacher/ˈtiʧər/ (noun): Giáo viên
 42. Test/tɛst/ (noun): Bài kiểm tra
 43. Textbook/ˈtɛkstˌbʊk/ (noun): Sách giáo khoa
 44. Uniform /ˈjunəˌfɔrm/(noun): Đồng phục
 45. University/ˌjunəˈvɜrsəti/ (noun): Trường đại học

Nhóm từ về Sức khoẻ, căn bệnh

 1. Ache /eɪk/(noun): Cơn đau; (verb): Đau
 2. Backache/ˈbæˌkeɪk/ (noun): Đau lưng
 3. Bandage/ˈbændɪʤ/ (noun): Băng cá nhân
 4. Bleed/blid/ (verb): Chảy máu
 5. Broken arm/ˈbroʊkən ɑrm/: Gãy tay
 6. Broken leg/ˈbroʊkən lɛg/: Gãy chân
 7. Broken/ˈbroʊkən/ (adjective): Gãy
 8. Bruise /bruz/(noun): Vết bầm tím
 9. Clinic/ˈklɪnɪk/ (noun): Phòng khám
 10. Cold /koʊld/(noun): Cảm lạnh
 11. Cure/kjʊr/ (verb): Chữa trị; (noun): Cách chữa trị
 12. Diet/ˈdaɪət/ (noun): Chế độ ăn uống, ăn kiêng
 13. Disease /dɪˈziz/(noun): Căn bệnh
 14. Disorder/dɪˈsɔrdər/ (noun): Chứng rối loạn
 15. Dizzy/ˈdɪzi/ (adjective): Hoa mắt chóng mặt
 16. Doctor/ˈdɑktər/ (noun): Bác sĩ
 17. Fever/ˈfivər/ (noun): Cơn sốt
 18. Flu/flu/ (noun): Bệnh cảm cúm
 19. Hea/hill/(verb): Chữa lành, lành lại
 20. Headache /ˈhɛˌdeɪk/(noun): Đau đầu
 21. Healthy /ˈhɛlθi/(adjective): Lành mạnh, tốt cho sức khỏe
 22. Hospital/ˈhɑˌspɪtəl/ (noun): Bệnh viện
 23. Ill/ɪl/ (adjective): Bị ốm
 24. Illness/ˈɪlnəs/ (noun): Căn bệnh
 25. Medicine/Drug/ˈmɛdəsən/ – /drʌg/ (noun): Thuốc
 26. Nurse /nɜrs/(noun): Y tá
 27. Obesity /oʊˈbisəti/(noun): Bệnh béo phì
 28. Patient/ˈpeɪʃənt/ (noun): Bệnh nhân
 29. Pharmacy/Drug store/ˈfɑrməsi/ – /drʌg stɔr/: Nhà thuốc
 30. Pill /pɪl/(noun): Viên thuốc
 31. Sick/sɪk/ (adjective): Bị ốm
 32. Stomach Ache/ˈstʌmək–eɪk / (noun): Đau bụng, đau dạ dày
 33. Surgery/ˈsɜrʤəri/ (noun): Ca phẫu thuật
 34. Toothache/tuθ–eɪk / (noun): Đau răng
 35. Wound/wund/ (noun): Vết thương

Nhóm từ về Thói quen, sở thích

 1. Activity/ækˈtɪvɪti/ (noun): Hoạt động
 2. Baking/beɪk/ (noun): Nướng bánh
 3. Ballet/bæˈleɪ/ (noun): Múa ba lê
 4. Chess /ʧɛs/(noun): Cờ vua
 5. Collect/kəˈlɛkt/ (verb): Sưu tầm, thu thập
 6. Cook /kʊk/(verb): Nấu nướng
 7. Dance – /dæns/: Nhảy
 8. Dance /dæns/(verb): Nhảy múa
 9. Fishing /’fɪʃɪŋ/(noun): Câu cá
 10.  Gardening – /ˈɡɑːr.dən/: Làm vườn
 11. Gardening/ˈgɑrdəɪŋ/ (noun): Làm vườn
 12.  Go for a walk – /gəʊ fɔːr ə wɔːk/: Đi dạo
 13. Go partying – /gəʊ ˈpɑːtɪɪŋ/: Đi dự tiệc
 14. Go shopping – /gəʊ ˈʃɒpɪŋ/: Đi mua sắm
 15. Go swimming – /gəʊ ˈswɪmɪŋ/: Đi bơi
 16. Go to gym – /gəʊ tuː ʤɪm/: Đi tập thể hình
 17. Go to the pub – /gəʊ tuː ðə pʌb/: Đến quán bia, rượu
 18. Hang out with friends – /hæŋ/: Đi chơi với bạn
 19. Hobby/ˈhɑbi/ (noun): Sở thích
 20.  Jogging – /ˈdʒɑː.ɡɪŋ/: Chạy bộ
 21. Knitting /’nɪtɪŋ/(noun): Đan len
 22. Leisure/Free time /ˈlɛʒər/ – /fri taɪm/(noun): Thời gian rảnh
 23. Listen to music – /ˈlɪs.ən tə ˈmjuː.zɪk/: Nghe nhạc
 24. Listening + to music/ˈlɪsənɪŋ/ + tu ˈmjuzɪk: Nghe nhạc
 25. Mountaineering – /ˌmaʊn.tənˈɪr.ɪŋ/: Đi leo núi
 26. Musical instrument/ˈmjuzɪkəl ˈɪnstrəmənt/ (noun): Nhạc cụ
 27.  Play sports – /pleɪ spɔːts/: Chơi thể thao
 28. Read books – /ri:d bʊks/: Đọc sách
 29. Reading/ridɪŋ/ (noun): Đọc sách
 30. Relax/rɪˈlæks/ (verb): Thư giãn
 31. Sewing/soʊɪŋ/ (noun): May vá
 32.  Sing – /sɪŋ/: Hát
 33.  Sleep – /slip/: Ngủ
 34.  Surf net – /sɜːf nɛt/: Lướt net
 35. Take photographs – /teɪk ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf/: Chụp ảnh
 36. Travel – /ˈtræv.əl/: Du lịch
 37. Watching + TV/movie/wɑʧɪŋ/ + ˈtiˈvi/ˈmuvi (verb): Xem TV/phim

Nhóm từ về Mua sắm, Shopping

 1. Afford/əˈfɔrd/ (verb): Có khả năng chi trả
 2. Affordable /əˈfɔrdəbəl/(adjective): Giá cả hợp lí, phải chăng
 3. Aisle /aɪl/: lối đi giữa các dãy hàng
 4. Bargain/ˈbɑrgən/ (verb): Trả giá, mặc cả
 5. Basket /ˈbæskɪt/: cái rổ, cái giỏ, cái thúng
 6. Basket/ˈbæskət/ (noun): Giỏ hàng
 7. Bookstore /ˈbʊkˌstɔr/(noun): Hiệu sách
 8. Cart/kɑrt/ (noun): Xe đẩy trong siêu thị
 9. Cash /kæʃ/: tiền mặt
 10. Cashier /kæˈʃɪr/: nhân viên thu ngân
 11. Cashier/kæˈʃɪr/ (noun): Nhân viên thu ngân
 12. Cheap/ʧip/ (adjective): Rẻ
 13. Clerk/klɜrk/ (noun): Nhân viên bán hàng
 14. Clothing shop/Boutique /ˈkloʊðɪŋ ʃɑp/ – /buˈtik/(noun): Cửa hàng quần áo, thời trang
 15. Complain /kəmˈpleɪn/(verb): Phàn nàn
 16. Complaint /kəmˈpleɪnt/: lời phàn nàn
 17. Convenience store/kənˈvinjəns stɔr/ (noun): Cửa hàng tiện lợi
 18. Counter /ˈkaʊntər/: quầy
 19. Credit card /ˈkredɪt kɑːrd/: thẻ tín dụng
 20. Credit card /ˈkrɛdət kɑrd/(noun): Thẻ tín dụng
 21. Customer/ˈkʌstəmər/ (noun): Khách hàng
 22. Discount /dɪˈskaʊnt/(noun): Ưu đãi, giảm giá
 23. Discount /ˈdɪskaʊnt/: chiết khấu
 24. Expensive /ɪkˈspɛnsɪv/(adjective): Đắt đỏ
 25. Fitting room /ˈfɪtɪŋ ruːm/: phòng thay đồ
 26. In stock /ɪn stɑːk/: còn hàng
 27. Mall/Department store/mɔl/ – /dɪˈpɑrtmənt stɔr/ (noun): Trung tâm thương mại
 28. Manager /ˈmænɪdʒər/: quản lí cửa hàng
 29.  Out of stock /aʊt əv stɑːk/: hết hàng
 30. Out of stock/aʊt ʌv stɑk/: Hết hàng, cháy hàng
 31. Price /praɪs/(noun): Giá cả
 32. Price /praɪs/: giá
 33. Purse /pɜːrs/: ví phụ nữ
 34. Queue /kjuː/: xếp hàng
 35. Receipt /rɪˈsiːt/: giấy biên nhận
 36. Receipt /rɪˈsit/(noun): Hóa đơn
 37. Refund /ˈriːfʌnd/: hoàn tiền
 38. Refund /ˈriˌfʌnd/(verb): Hoàn lại tiền; (noun): sự hoàn tiền
 39. Sale /seɪl/: giảm giá
 40. Salon /səˈlɑn/(noun): salon làm đẹp
 41. Shelf /ʃelf/: kệ, ngăn, giá
 42. Shop assistant /ˈʃɑːp əsɪstənt/: nhân viên bán hàng
 43. Shop window /ˌʃɑːp ˈwɪndoʊ/: cửa kính trưng bày hàng
 44. Shop/ʃɑp/ (noun): Cửa hàng
 45. Shopping bag /ˈʃɑːpɪŋ bæɡ/: túi mua hàng
 46. Shopping list /ˈʃɑːpɪŋ lɪst/: danh sách các món đồ cần mua
 47. Special offer /ˈspeʃlˈɔːfər/: ưu đãi đặc biệt
 48. Stock/stɑk/ (noun): Hàng hóa trong kho
 49. Stockroom /ˈstɑːkruːm/: kho chứa hàng
 50. Store/stɔr/ (noun): Cửa hàng
 51.  To buy /tu baɪ/: mua
 52.  To go shopping /tu ɡoʊˈʃɑːpɪŋ/: đi mua sắm
 53. To order /tuˈɔːrdər/: đặt hàng
 54. To sell /tu sel/: bán
 55. Trolley /ˈtrɑːli/: xe đẩy hàng
 56. Wallet /ˈwɑːlɪt/: ví tiền
 57. Wallet/Purse/ˈwɔlət/ – /pɜrs/ (noun): Ví

Nhóm từ về Du lịch, trải nghiệm

 1. Accommodation /əˌkɑməˈdeɪʃən/(noun): Chỗ ở, điều kiện ăn ở
 2. Adventure /ædˈvɛnʧər/(noun): Cuộc khám phá
 3. Attraction/əˈtrækʃən/ (noun): Sự hấp dẫn, thu hút
 4. Backpack /ˈbækˌpæk/(noun): Ba lô
 5. Coach /kəʊtʃ/ hoặc /koʊtʃ/ (n): xe buýt chạy đường dài
 6. Cruise /kruːz/ (n): chuyến đi (bằng tàu thuỷ)
 7. Custom/ˈkʌstəm/ (noun): Phong tục tập quán
 8. Destination /ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/ (n): điểm đến
 9. Destination/ˌdɛstəˈneɪʃən/ (noun): Điểm đến
 10. Explore /ɪkˈsplɔr/(verb): Khám phá
 11. Ferry /ˈfer.i/ (n): phà; bến phà
 12. Flight attendant /əˈtɛndənt/(noun): Tiếp viên hàng không
 13. Flight/flaɪt/ (noun): Chuyến bay
 14. Harbour /ˈhɑː.bər/ hoặc /ˈhɑːr.bɚ/ (n): bến tàu, cảng
 15. Journey (/ˈʤɜrni/noun): Hành trình
 16. Map /mæp/(noun): Bản đồ
 17. Memorable/ˈmɛmərəbəl/ (adjective): Đáng nhớ
 18. Memory/ˈmɛməri/ (noun): Kỉ niệm
 19. Passport /ˈpɑːs.pɔːt/ hoặc /ˈpæs.pɔːrt/ (n): hộ chiếu
 20. Passport/ˈpæˌspɔrt/ (noun): Hộ chiếu
 21. Platform /ˈplæt.fɔːm/ (n): Thềm ga, sân ga (xe lửa), bậc lên xuống (xe búyt)
 22. Public transport (n phr): phương tiện giao thông công cộng
 23. Resort /rɪˈzɔːt/ hoặc /rɪˈzɔːrt/ (n): nơi nghỉ, khu nghỉ dưỡng
 24. Sightseeing /ˈsaɪtˈsiɪŋ/(noun): Tham quan
 25. Souvenir/ˌsuvəˈnɪr/ (noun): Quà lưu niệm
 26. Suitcase /ˈsutˌkeɪs/(noun): Va li
 27. Ticket/ˈtɪkət/ (noun): Vé (máy bay, tàu hỏa,…)
 28. Tour guide /tʊr gaɪd/(noun): Hướng dẫn viên du lịch
 29. Tour/tʊr/ (noun): Chuyến du lịch
 30. Tourist /ˈtʊrəst/(noun): Khách du lịch
 31. Travel/ˈtrævəl/ (verb): Đi du lịch
 32. Trip /trɪp/(noun): Chuyến đi
 33. Vacation/veɪˈkeɪʃən/ (noun): Kì nghỉ

Nhóm từ về Phương tiện giao thông

 1. A three-wheeler /ə θriː-ˈwiːlər/: xe ba bánh
 2. Ambulance /ˈæmbjələns/: xe cứu thương
 3. Bicycle /ˈbaɪsɪkl/: xe đạp
 4. Bulldozer /ˈbʊldoʊzər/: xe ủi
 5. Bus /bʌs/: xe buýt
 6. Camel /ˈkæml/: lạc là
 7. Canoe /kəˈnuː/: xuồng
 8. Car /kɑːr/: xe hơi
 9. Caravan /ˈkærəvæn/: nhà lưu động
 10. Cargo ship /ˈkɑːrɡoʊ ʃɪp/: tàu chở hàng
 11. Concrete mixer truck /ˈkɑːŋkriːtˈmɪksərtrʌk/: xe trộn bê tông
 12. Crane truck /kreɪn trʌk/: xe cần cẩu
 13. Cruise ship /kruːz ʃɪp/: tàu du lịch
 14. Donkey /ˈdɑːŋki/: con lừa
 15. Dump truck /ˈdʌmp trʌk/: xe chở cát
 16. Ferry /ˈferi/: phà
 17. Fire truck /ˈfaɪər trʌk/: xe cứu hỏa
 18. Helicopter /ˈhelɪkɑːptər/: máy bay trực thăng
 19. Horse /hɔːrs/: ngựa
 20. Horse-drawn carriage /hɔːrs – drɔːn ˈkærɪdʒ/: xe ngựa kéo
 21. Hot-air balloon /ˌhɑːt ˈer bəluːn/: khinh khí cầu
 22. Jet /dʒet/: máy bay phản lực
 23. Litter = sedan chair /ˈlɪtər/ = /sɪˈdæn tʃer/: cái kiệu
 24. Motor canoe /ˈmoʊtər kəˈnuː/: xuồng máy
 25. Motorbike /ˈmoʊtərbaɪk/: xe máy
 26. Ox wagon /ɑːksˈwæɡən/: xe bò
 27. Propeller plane /prəˈpelər pleɪn/: máy bay xài động cơ cánh quạt
 28. Rocket /ˈrɑːkɪt/: tên lửa
 29. Sailboat /ˈseɪlboʊt/: thuyền buồm
 30. Scooter /ˈskuːtər/: xe tay ga
 31. Snow plough truck /snoʊ plaʊ trʌk/: xe ủi tuyết
 32. Snow sled /snoʊ slɛd/: ván trượt tuyết
 33. Submarine /ˈsʌbməriːn/: tàu ngầm
 34. Tank truck /tæŋk trʌk/: xe bồn (chở chất lỏng)
 35. Train /treɪn/: xe lửa
 36. Tram /træm/: tàu điện trên mặt đất
 37. Truck /trʌk/: xe tải
 38. Vietnamese tricycle /ˌvjetnəˈmiːzˈtraɪsɪkl/: xe xích lô
 39. Wheelchair /ˈwiːltʃer/: xe lăn

Nhóm từ về thời gian (ngày và giờ)

 1. Afternoon/ˌæftərˈnun/ (noun): Buổi chiều
 2. April/ˈeɪprəl/: Tháng Tư
 3. August/ˈɑgəst/: Tháng Tám
 4. Calendar /ˈkæləndər/(noun): Lịch
 5. Century/ˈsɛnʧəri/ (noun): Thế kỉ
 6. Date /deɪt/ (noun): Ngày (thường chỉ ngày trong tháng)
 7. Day/deɪ/ (noun): Ngày (thường chỉ ngày trong tuần)
 8. Decade/dɛˈkeɪd/ (noun): Thập kỉ
 9. December/dɪˈsɛmbər/: Tháng Mười hai
 10. Evening /ˈivnɪŋ/(noun): Buổi tối
 11. Fall/Autumn /fɔl/ – /ˈɔtəm/(noun): Mùa thu
 12. February/fɛbruˌɛri/: Tháng Hai
 13. Frida/ˈfraɪdi/y: Thứ Sáu
 14. Hour /ˈaʊər/(noun): Giờ, tiếng
 15. January/ˈʤænjuˌɛri/: Tháng Một
 16. July/ˌʤuˈlaɪ/: Tháng Bảy
 17. June/ʤun/: Tháng Sáu
 18. March/mɑrʧ/: Tháng Ba
 19. May/meɪ/: Tháng Năm
 20. Minute /ˈmɪnət/(noun): Phút
 21. Monday/ˈmʌndi/: Thứ Hai
 22. Month/mʌnθ/ (noun): Tháng
 23. Morning/ˈmɔrnɪŋ/ (noun): Buổi sáng
 24. Night (noun): Buổi đêm
 25. Noon (noun): Buổi trưa
 26. November/noʊˈvɛmbər/: Tháng Mười một
 27. October/ɑkˈtoʊbər/: Tháng Mười
 28. Quarter /ˈkwɔrtər/(noun): Quý
 29. Saturday/ˈsætərdi/: Thứ Bảy
 30. Season /ˈsizən/(noun): Mùa
 31. Second/ˈsɛkənd/ (noun): Giây
 32. September/sɛpˈtɛmbər/: Tháng Chín
 33. Spring/sprɪŋ/ (noun): Mùa xuân
 34. Summer /ˈsʌmər/(noun): Mùa hè
 35. Sunday/ˈsʌnˌdeɪ/: Chủ nhật
 36. Thursday/ˈθɜrzˌdeɪ/: Thứ Năm
 37. Time/taɪm/ (noun): Thời gian
 38. Tuesday/ˈtuzdi/: Thứ Ba
 39. Watch/wɑʧ/ (noun): Đồng hồ đeo tay
 40. Wednesday/ˈwɛnzdi/: Thứ Tư
 41. Week /wi:k/(noun): Tuần
 42. Winter/ˈwɪntər/ (noun): Mùa đông
 43. Year /jɪr/(noun): Năm

Nhóm từ về Ngôn ngữ, chữ viết

 1. Adjective /ˈæʤɪktɪv/(noun): Tính từ
 2. Advanced/ədˈvænst/ (adjective): Nâng cao
 3. Adverb/ˈædvərb/ (noun): Trạng từ
 4. Apostrophe/əˈpɑːstrəfi/: dấu phẩy phía trên bên phải
 5. Beginner /bɪˈgɪnər/(noun): Người mới bắt đầu
 6. Colon/ˈkoʊlən/: hai chấm
 7. Comma/ˈkɑːmə/: dấu phẩy
 8. Conversation/ˌkɑnvərˈseɪʃən/ (noun): Cuộc trò chuyện
 9. Dash: dấu gạch ngang dài
 10. Dialogue /ˈdaɪəˌlɔg/(noun): Cuộc hội thoại
 11. Dictionary /ˈdɪkʃəˌnɛri/(noun): Từ điển
 12. Dot/dɒt/:dấu chấm
 13. Ellipsis/ɪˈlɪpsɪs/: dấu ba chấm
 14. Exclamation mark: dấu chấm than
 15. Fluent /ˈfluənt/(adjective): Trôi chảy
 16. Grammar /ˈgræmər/(noun): Ngữ pháp
 17. Hyphen/ˈhaɪfn/: dấu gạch ngang
 18. Intermediate /ˌɪntərˈmidiɪt/(adjective): Trung bình
 19. Language/ˈlæŋgwəʤ/ (noun): Ngôn ngữ
 20. Listen/ˈlɪsən/ (verb): Nghe
 21. Native/ˈneɪtɪv/ (adjective): Bản địa
 22. Noun /naʊn/(noun): Danh từ
 23. Question mark/ˈkwestʃən mɑːrk/: dấu chấm hỏi
 24. Read (verb): Đọc
 25. Semicolon/ˈsemikoʊlən/: dấu chấm phẩy
 26. Sentence/ˈsɛntəns/ (noun): Câu văn
 27. Speak /spik/(verb): Nói
 28. Verb/vɜrb/ (noun): Động từ
 29. Vocabulary/voʊˈkæbjəˌlɛri/ (noun): Từ vựng
 30. Word /wɜrd/(noun): Từ ngữ
 31. Write/raɪt/ (verb): Viết

Nhóm từ về Ngày lễ và Đám cưới

 1. Apricot blossom (n) Hoa mai
 2.  Before New Year’s Eve (n) Tất Niên
 3. Blessing /ˈblɛsɪŋ/(noun): Phước lành
 4. Celebrate /ˈsɛləˌbreɪt/(verb): Ăn mừng, chào mừng
 5. Christmas /ˈkrɪsməs/(noun): Lễ Giáng sinh
 6. Decorate /ˈdɛkəˌreɪt/(verb): Trang trí, trang hoàng
 7. Easter/ˈistər/ (noun): Lễ Phục sinh
 8. Festival/ˈfɛstɪvəl/ (noun): Lễ hội
 9. Festive/ˈfɛstɪv/ (adjective): Có tính chất, không khí lễ hội
 10.  Flowers (n) Các loại hoa/ cây
 11. Holiday/ˈhɑlɪˌdeɪ/ (noun): Ngày lễ
 12. Independence day/ˌɪndɪˈpɛndəns deɪ/ (noun): Lễ Quốc khánh
 13. Joy/ʤɔɪ/ (noun): Niềm vui sướng
 14. Kumquat tree (n) Cây quất
 15. Lunar / lunisolar calendar (n) Lịch Âm lịch
 16. Lunar new year /ˈlunər nju jɪr/(noun): Tết nguyên đán
 17.  Marigold (n) Cúc vạn thọ
 18. Mid-autumn /mɪd-ˈɔtəm (noun): Tết Trung thu
 19. New year’s eve/nu jɪrz iv/ (noun): Giao thừa
 20.  Orchid (n) Hoa lan
 21.  Paperwhite (n) Hoa thủy tiên
 22. Peach blossom (n) Hoa đào
 23. Present / Gift/ˈprɛzənt / –  /gɪft/ (noun): Món quà
 24. The New Year (n) Tân Niên
 25. The New Year tree (n) Cây nêu
 26. Tradition/trəˈdɪʃən/ (noun): Truyền thống
 27. Wish/wɪʃ/ (noun): Điều ước, lời chúc; (verb): Ước
 28. Bride /braid/ cô dâu
 29. Bridesmaids /ˈbraɪdz.meɪd/ phù dâu
 30. Champagne /ʃæm’pein/ rượu sâm-panh
 31. Cold feet //kəʊld fit/ hồi hộp, lo lắng về đám cưới
 32. Dancing /’dɑ:nsiɳ/ điệu nhảy trong đám cưới
 33. Get married /get /’mærid/ cưới, kết hôn
 34. Groom /gru:m/ chú rể
 35. Groomsmen /’gru:mzmen/ phù rể
 36. Just married /dʤʌst ‘mærid/ mới cưới
 37. Matching dresses /mætʃinɳ dresis/ váy của phù dâu
 38. Newlyweds/ˈnjuː.li.wed/ cặp đôi mới cưới, những người vừa lập gia đình
 39. Reception /ri’sepʃn/ tiệc chiêu đãi sau đám cưới
 40. Tuxedo /tʌkˈsiː.dəʊ/ áo tuxedo (lễ phục)
 41. Wedding band /ring /’wediɳ bænd/riɳ/ nhẫn cưới
 42. Wedding bouquet /’wediɳ’bukei/ bó hoa cưới của cô dâu
 43. Wedding cake /’wediɳkeik/ bánh cưới
 44. Wedding party /’wediɳ pɑ:ti/ tiệc cưới

Nhóm từ về Thức ăn, đồ uống

 1. Cake /keɪk/ Bánh ngọt
 2. Biscuit /ˈbɪskɪt/ Bánh quy
 3.  Bread /bred/ Bánh mì
 4.  Butter /ˈbʌtə(r)/ Bơ
 5. Cheese /tʃiːz/ Pho mát
 6. Jam /dʒæm/ Mứt
 7. Chicken /ˈtʃɪkɪn/ Gà
 8. Egg /eɡ/ Trứng
 9. Fish /fɪʃ/ Cá
 10. Noodles /ˈnuːdlz/ Mì ống, mì sợi
 11. Sausage /ˈsɒsɪdʒ/ Xúc xích, dồi, lạp xưởng
 12. Soup /suːp/ Canh, cháo
 13. Rice /raɪs/ Gạo
 14. Hamburger /ˈhæmbɜːɡə(r)/ Bánh hăm bơ gơ
 15. Pork /pɔːk/ Thịt lợn
 16. Beef /biːf/ Thịt bò
 17. Bacon /ˈbeɪkən/ Thịt xông khói.
 18. Salad /ˈsæləd/ Rau trộn
 19. Cooking Methods – Phương pháp nấu ăn
 20. Boil (v) /bɔɪl/ Luộc 
 21. Bake (v) /beɪk/ Nướng bằng lò
 22. Roast (v) /rəʊst/ Quay, nướng
 23. Fry (v) /fraɪ/ Chiên, rán
 24. Grill (v) /ɡrɪl/ Nướng than (trực tiếp)
 25. Steam (v) /stiːm/ Hấp
 26. Food Tastes – Hương vị của món ăn
 27. Sweet (adj) /swiːt/ Ngọt
 28. Sour (adj) /ˈsaʊə(r)/ Chua; ôi; thiu
 29. Salty (adj) /ˈsɔːlti/ Mặn
 30. Delicious (adj) /dɪˈlɪʃəs/ Thơm ngon
 31. Tasty (adj) /ˈteɪsti/ Ngon, đầy hương vị
 32. Bland (adj) /blænd/ Nhạt nhẽo
 33. Horrible (adj) /ˈhɒrəbl/ Khó chịu, kinh khủng
 34. Spicy (adj) /ˈspaɪsi/ Cay, có gia vị
 35. Hot (adj) /hɒt/ Nóng, cay nồng
 36. Mild (adj) /maɪld/ Nhẹ (mùi)
 37. Fresh (adj) /freʃ/ Tươi, mới, tươi sống
 38. Rotten (adj) /ˈrɒtn/ Thối rữa, đã hỏng
 39. Stale (adj) /steɪl/ Ôi, thiu (bánh mì, bánh ngọt)
 40. Mouldy (adj) /ˈməʊldi/ Bị mốc
 41. Overdone (adj) /ˌəʊvəˈduː/ Nấu quá chín
 42. Ripe (adj) /raɪp/ Chín (trái cây)
 43. Unripe (adj) /ˌʌnˈraɪp/ Chưa chính
 44. Tender (adj) /ˈtendə(r)/ Không dai, mềm
 45. Tough (adj) /tʌf/ Dai
 46. Beer /bɪə(r)/ Bia
 47. Wine /waɪn/ Rượu
 48. Coffee /ˈkɒfi/ Cà phê
 49. Fruit juice /fruːt/ /dʒuːs/ Nước ép trái cây
 50. Fruit smoothie /fruːt/ /ˈsmuːði/ Sinh tố trái cây
 51. Hot chocolate /ˌhɒt/ /ˈtʃɒklət/ Sô cô la nóng
 52. Milk /mɪlk/ Sữa
 53. Soda /ˈsəʊdə/ Nước có ga
 54. Tea /tiː/
 55. Water /ˈwɔːtə(r)/
 56. Từ vựng về gia vị:
 57. Salt/sɒlt/: muối
 58. Sugar/ˈʃʊɡər/: đường
 59. Pepper/ˈpepər/: tiêu
 60. MSG (monosodium glutamate): bột ngọt
 61. Five-spice powder:ngũ vị hương
 62. Curry powder:bột cà ri
 63. Chili powder:bột ớt
 64. Mustard/ˈmʌstəd/: mù tạt
 65. Fish sauce:nước mắm
 66. Soy sauce:/ˌsɔɪˈsɔːs/: nước tương
 67. Salad dressing:dầu giấm (để trộn xà lách)
 68. Vinegar/ˈvɪnɪɡər/: dấm

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng về Công việc, nghề nghiệp

Có những từ liên quan đến Lĩnh vực Việc làm nào trong 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng?

Nhóm từ về Công ty, Doanh nghiệp

 1. Accountant/əˈkaʊntənt/ (noun): Kế toán
 2. Boss/bɑs/ (noun): Sếp, cấp trên
 3. Capital /ˈkæpətəl/(noun): Vốn
 4. Company /ˈkʌmpəni/(noun): Công ty
 5. Department /dɪˈpɑrtmənt/(noun): Phòng ban, bộ phận
 6. Director/dəˈrɛktər/ (noun): Giám đốc
 7.  Diversify: đa dạng hóa
 8. Dividend /ˈdɪvɪˌdɛnd/(noun): Cổ tức
 9. Do business with: làm ăn với
 10. Downsize: cắt giảm nhân công
 11. Employ/ɛmˈplɔɪ/ (verb): Tuyển dụng
 12. Employee /ɛmˈplɔɪi/(noun): Nhân viên
 13. Employer /ɛmˈplɔɪər/(noun): Nhà tuyển dụng
 14. Enterprise /ˈɛntərˌpraɪz/(noun): Doanh nghiệp
 15.  Envelope: bao thư (nói chung)
 16. Establish (a company) : thành lập (công ty)
 17.  File: hồ sơ, tài liệu
 18. Firm /fɜrm/(noun): Tập đoàn
 19. Franchise: nhượng quyền thương hiệu
 20. Go bankrupt : phá sản
 21. Invest /ɪnˈvɛst/(verb): Đầu tư
 22. Leader/ˈlidər/ (noun): Nhóm trưởng, Chỉ huy
 23. Loss/lɔs/ (noun): Lỗ, mất mát, thiếu hụt
 24. Manager/ˈmænəʤər/: Trưởng phòng, quản lí
 25.  Merge : sát nhập
 26. Notepad: giấy được đóng thành xấp, tập giấy
 27. Notebook: sổ ta
 28.  Outsource: thuê gia công
 29. Paper: giấy
 30. Partner/ˈpɑrtnər/ (noun): Đối tác
 31. Product /ˈprɑdəkt/(noun): Sản phẩm
 32. Profit /ˈprɑfət/(noun): Lợi nhuận
 33. Revenue/ˈrɛvəˌnu/ (noun): Doanh thu
 34. Secretary/ˈsɛkrəˌtɛri/ (noun): Thư ký
 35. Service/ˈsɜrvəs/ (noun): Dịch vụ
 36. Shareholder /ˈʃɛrˌhoʊldər/(noun): Cổ đông

Nhóm từ về Công ty, Doanh nghiệp của 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng

Nhóm từ về Công việc, ngành nghề

 1. Actor/Actress/ˈæktər/ – /ˈæktrəs/ (noun): Diễn viên nam/nữ
 2. Architect /ˈɑrkəˌtɛkt/(noun): Kiến trúc sư
 3. Baker/ˈbeɪkər/ (noun): Thợ làm bánh
 4. Builder. /ˈbɪldər/ thợ xây dựng.
 5. Businessman/ˈbɪznəˌsmæn/ (noun): Doanh nhân
 6. Cashier. /kæʃˈɪər/ thu ngân.
 7. Chef /ʃɛf/(noun): Bếp trưởng
 8. Cleaner/Janitor/ˈklinər/ – /ˈʤænətər/ (noun): Lao công, dọn dẹp
 9. Cook. /kʊk/ đầu bếp.
 10. Dentist. /ˈdentɪst/ nha sĩ
 11. Dentist/ˈdɛntəst/ (noun): Nha sĩ
 12. Designer/dɪˈzaɪnər/ (noun): Nhà thiết kế
 13. Doctor. /ˈdɒktər/ bác sĩ
 14. Engineer /ˈɛnʤəˈnɪr/(noun): Kỹ sư
 15. Farmer/ˈfɑrmər/ (noun): Người nông dân
 16. Fireman /ˈfaɪrmən/(noun): Lính cứu hỏa
 17. Fisherman/ˈfɪʃərˌmæn/ (noun): Ngư dân
 18. Florist/ˈflɑrɪst/ (noun): Người bán hoa
 19. Gardener /ˈgɑrdənər/(noun): Người làm vườn
 20. Hairdresser /ˈhɛrˌdrɛsər/(noun): Thợ làm tóc, tiệm làm tóc
 21. Journalist/ˈʤɜrnələst/ (noun): Phóng viên
 22. Judge/ʤʌʤ/ (noun): Thẩm phán
 23. Lawyer/ˈlɔjər/ (noun): Luật sư
 24. Mechanic/məˈkænɪk/ (noun): Thợ cơ khí
 25. Model/ˈmɑdəl/ (noun): Người mẫu
 26. Pilot /ˈpaɪlət/(noun): Phi công
 27. Plumber /ˈplʌmər/(noun): Thợ sửa ống nước
 28. Policeman /pəˈlismən/(noun): Cảnh sát
 29. Reporter. /rɪˈpɔːtər/ phóng viên.
 30. Scientist/ˈsaɪəntɪst/ (noun): Nhà khoa học
 31. Security man /sɪˈkjʊrəti mən/(noun): Bảo vệ
 32. Soldier /ˈsoʊlʤər/(noun): Người lính
 33. Tailor /ˈteɪlər/(noun): Thợ may
 34. Tailor. /ˈteɪlər/ thợ may.
 35. Teacher. /ˈtiːtʃər/ giáo viên.
 36. Waiter/Waitress /ˈweɪtər/ – /ˈweɪtrəs/(noun): Bồi bàn (nam/nữ)
 37. Worker /ˈwɜrkər/(noun): Công nhân

Nhóm từ Môi trường công sở

 1. Achievement/əˈʧivmənt/ (noun): Thành tựu, thành tích
 2. Apply/əˈplaɪ/ (verb): Ứng tuyển, áp dụng
 3. Colleague/Coworker /ˈkɑlig/ – /ˈkoʊˈwɜrkər/(noun): Đồng nghiệp
 4. Contract/ˈkɑnˌtrækt/ (noun): Hợp đồng
 5. Deadline/ˈdɛˌdlaɪn/ (noun): Hạn chót
 6. Experience/ɪkˈspɪriəns/ (noun): Kinh nghiệm, trải nghiệm
 7. Fire /ˈfaɪər/(verb): Sa thải, đuổi việc
 8. Interview (noun): Buổi phỏng vấn; (verb): Phỏng vấn
 9. Meeting /ˈmitɪŋ/(noun): Cuộc họp
 10. Offer/ˈɔfər/ (verb): Đề nghị; (noun): Lời đề nghị
 11. Office/ˈɔfəs/ (noun): Văn phòng
 12. Position (noun): Vị trí, chức vụ
 13. Promote/prəˈmoʊt/ (verb): Đề bạt, thăng chức
 14. Punishment /ˈpʌnɪʃmənt/(noun): Hình phạt
 15. Report /rɪˈpɔrt/(verb): Báo cáo; (noun): Bản báo cáo
 16. Resign/Quit /rɪˈzaɪn/ – /kwɪt/(verb): Từ chức, nghỉ việc
 17. Responsibility/riˌspɑnsəˈbɪləti/ (noun): Trách nhiệm
 18. Retire/rɪˈtaɪr/ (verb): Nghỉ hưu
 19. Reward /rɪˈwɔrd/(noun): Giải thưởng; (verb): Thưởng (cho ai đó)
 20. Salary/Wage/ˈsæləri/ – /weɪʤ/ (noun): Lương, tiền công
 21. Succeed /səkˈsid/(verb): (đạt được) Thành công
 22. Successful/səkˈsɛsfəl/ (adjective): Thành công
 23. Task/tæsk/ (noun): Nhiệm vụ, đầu việc
 24. Teamwork/ˈtimˌwɜrk/ (noun): Làm việc nhóm

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng với chủ đề về Nghệ thuật

Dưới đây là các từ về Nghệ thuật bạn cần biết trong 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng.

Nhóm từ về Nghệ thuật, tác phẩm

 1. Applaud /əˈplɔd/(verb): Vỗ tay, tán thưởng
 2. Art /ɑrt/(noun): Nghệ thuật
 3. Artist /ˈɑrtɪst/(noun): Nghệ sĩ
 4. Artwork/ˈɑrˌtwɜrk/ (noun): Tác phẩm nghệ thuật
 5. Audience/ˈɔdiəns/ (noun): Khán giả
 6. Author/ˈɔθər/ (noun): Tác giả
 7. Band /bænd/(noun): Ban nhạc
 8. Brush /brʌʃ/(noun): Cọ vẽ
 9. Camera/ˈkæmrə/ (noun): Máy ảnh
 10. Canvas/ˈkænvəs/ (noun): Vải bạt (để vẽ tranh sơn dầu)
 11. Choir/ˈkwaɪər/ (noun): Dàn hợp xướng
 12. Clap/klæp/ (verb): Vỗ tay, hoan hô
 13. Collection (noun): Bộ sưu tập
 14. Composer/kəmˈpoʊzər/ (noun): Nhà soạn nhạc
 15. Concert /kənˈsɜrt/(noun): Buổi trình diễn âm nhạc
 16. Creative /kriˈeɪtɪv/(adjective): tính sáng tạo
 17. Culture /ˈkʌlʧər/(noun): Văn hóa
 18. Design /dɪˈzaɪn/(verb): Thiết kế
 19. Drawing /ˈdrɔɪŋ/(noun): Bức vẽ
 20. Exhibition/ˌɛksəˈbɪʃən/ (noun): Triển lãm
 21. Film /fɪlm/(noun): Bộ phim
 22. Gallery/ˈgæləri/ (noun): Phòng triển lãm, trưng bày
 23. Illustration /ˌɪləˈstreɪʃən/(noun): Hình minh họa
 24. Image/ˈɪmɪʤ/ (noun): Bức ảnh
 25. Inspiration/ˌɪnspəˈreɪʃən/ (noun): Nguồn cảm hứng
 26. Inspire /ɪnˈspaɪr/(verb): Truyền cảm hứng
 27. Literature/ˈlɪtərəʧər/ (noun): Văn học, văn chương
 28. Masterpiece/ˈmæstərˌpis/ (noun): Kiệt tác
 29. Model /ˈmɑdəl/(noun): Mẫu (vẽ), người mẫu
 30. Movie /ˈmuvi/(noun): Bộ phim
 31. Music/ˈmjuzɪk/ (noun): Âm nhạc
 32. Musical Instrument /ˈmjuzɪkəl ˈɪnstrəmənt/(noun): Nhạc cụ
 33. Novel /ˈnɑvəl/(noun): Tiểu thuyết
 34. Painting /ˈpeɪntɪŋ/(noun): Bức vẽ, bức tranh
 35. Paper/ˈpeɪpər/ (noun): Tờ giấy
 36. Pattern /ˈpætərn/(noun): Họa tiết
 37. Performance /pərˈfɔrməns/(noun): Tiết mục, buổi trình diễn, phần thể hiện
 38. Photo /ˈfoʊˌtoʊ/(noun): Bức ảnh
 39. Photographer/fəˈtɑgrəfər/ (noun): Nhiếp ảnh gia
 40. Poem /ˈpoʊəm/(noun): Bài thơ
 41. Poet/ˈpoʊət/ (noun): Nhà thơ, thi sĩ
 42. Poetry /ˈpoʊətri/(noun): Thơ ca
 43. Portrait/ˈpɔrtrət/ (noun): Tranh chân dung
 44. Pottery/ˈpɑtəri/ (noun): Đồ gốm, nghệ thuật làm gốm
 45. Sculpture /ˈskʌlpʧər/(noun): Bức tượng điêu khắc
 46. Show /ʃoʊ/(noun): Buổi biểu diễn
 47. Singer/ˈsɪŋər/ (noun): Ca sĩ
 48. Sketch/skɛʧ/ (noun): Bản nháp, bản thảo; (verb): viết//vẽ nháp
 49. Song/sɔŋ/ (noun): Bài hát, ca khúc
 50. Story/ˈstɔri/ (noun): Câu chuyện
 51. Studio/ˈstudiˌoʊ/ (noun): Xưởng (vẽ, làm phim, chụp ảnh,…)
 52. Theater (noun): Nhà hát
 53. Video/ˈvɪdioʊ/ (noun): Đoạn phim

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng về Truyền thông, thông tin

Mảng Truyền thông và thông tin có các từ vựng tiếng Anh trong 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng sau:

Nhóm từ về Máy tính và mạng

 1. Access /ˈækˌsɛs/(noun): Sự truy cập; (verb): Truy cập
 2. Application/ˌæpləˈkeɪʃən/ (noun): Ứng dụng (điện thoại di động)
 3. Blog /blɔg/(noun): Nhật ký trực tuyến
 4. Browser/ˈbraʊzər/ (noun): Trình duyệt
 5. cable: dây
 6. Click /klɪk/(noun): Cái nhấp chuột (verb): Nhấp chuột
 7. Computer/kəmˈpjutər/ (noun): Máy tính để bàn
 8. Connection /kəˈnɛkʃən/(noun): Kết nối
 9. Data /ˈdeɪtə/(noun): Dữ liệu
 10. Delete/dɪˈlit/ (verb): Xóa bỏ
 11. desktop computer (thường viết tắt là desktop): máy tính bàn
 12. Download/ˈdaʊnˌloʊd/ (verb): Tải xuống
 13. Ebook/i-bʊk/ (noun): Sách điện tử
 14. E-mail/i-meɪl/: thư điện tử
 15. Error /ˈɛrər/(noun): Lỗi
 16. File /faɪl/(noun): Tập tin
 17. Folder/ˈfoʊldər/ (noun): Thư mục
 18. hard drive: ổ cứng
 19. Hardware /ˈhɑrˌdwɛr/(noun): Phần cứng
 20. Headphone/ˈhɛdˌfoʊn/ (noun): Tai nghe
 21. Install /ɪnˈstɔl/(verb): Cài đặt, lắp đặt
 22. Internet/ˈɪntərˌnɛt/ (noun): Mạng internet
 23. Keyboard /ˈkiˌbɔrd/(noun): Bàn phím máy tính
 24.  keyboard: bàn phím
 25. Laptop /ˈlæpˌtɑp/(noun): Máy tính xách tay
 26. laptop: máy tính xách tay
 27. Link /lɪŋk/(noun): Đường dẫn
 28. Log in /lɔg ɪn/(phrasal verb): Đăng nhập
 29. monitor: phần màn hình
 30. Mouse /maʊs/(noun): Chuột máy tính
 31. mouse: chuột
 32. Password/ˈpæˌswɜrd/ (noun): Mật khẩu
 33.  PC (viết tắt của personal computer): máy tính cá nhân
 34. power cable: cáp nguồn
 35. Printer /ˈprɪntər/(noun): Máy in
 36.  printer: máy in
 37. Program/ˈproʊˌgræm/ (noun): Chương trình (máy tính)
 38. screen: màn hình
 39. Sign up/saɪn ʌp/ (phrasal verb): Đăng kí
 40. Smartphone /smärtˌfōn/(noun): Điện thoại thông minh
 41. Social network /ˈsoʊʃəl ˈnɛˌtwɜrk/(noun): Mạng xã hội
 42. Software/ˈsɔfˌtwɛr/ (noun): Phần mềm
 43. Speaker/ˈspikər/ (noun): Loa
 44.  speakers: loa
 45. Surf /sɜrf/(verb): Lướt (web)
 46. System/ˈsɪstəm/ (noun): Hệ thống
 47. Tablet /ˈtæblət/(noun): Máy tính bảng
 48. Virus /ˈvaɪrəs/(noun): vi rút
 49. Website/ˈwɛbˌsaɪt/ (noun): Trang web
 50. Wifi /Wīfī/(noun): mạng wifi
 51. Wireless/ˈwaɪrlɪs/ (adjective): Không dây

Nhóm từ Điện thoại

 1. Answer/ˈænsər/ (verb): Trả lời; (noun): Câu trả lời
 2. Answerphone – /ˈɑːnsəˌfəʊn/: Máy trả lời tự động
 3.  Area code – /ˈeərɪə kəʊd/: Mã vùng
 4.  Battery – /ˈbætəri/: Pin
 5.  Business call – /ˈbɪznɪs kɔːl/: Cuộc gọi công việc
 6. Call /kɔl/(verb): Gọi điện thoại; (noun): Cuộc gọi
 7. Call box – /kɔːl bɒks/: Cây gọi điện thoại
 8. Cellphone /ˈsɛlfoʊn/(noun): Điện thoại di động
 9. Communicate /kəmˈjunəˌkeɪt/(verb): Giao tiếp
 10. Contact/ˈkɑnˌtækt/ (verb): Liên hệ; (noun): Địa chỉ liên hệ
 11. Cordless phone – /ˈkɔːdləs fəʊn/: Điện thoại không dây
 12. Country code – /ˈkʌntri kəʊd/: Mã nước
 13.  Dialling tone – /ˈdaɪəlɪŋ təʊn/: Tín hiệu gọi
 14. Directory enquiries – /dɪˈrɛktəri ɪnˈkwaɪəriz/: Tổng đài báo số điện thoại
 15. Engaged – /ɪnˈgeɪʤd/: Máy bận
 16.  Ex-directory – /ɛks-dɪˈrɛktəri/: Số điện thoại không có trong danh bạ
 17. Extension – /ɪksˈtɛnʃən/: Số máy lẻ
 18.  Fault – /fɔːlt/: Lỗi
 19. Fax /fæks/(verb): Gửi qua đường fax; (noun): Bản fax
 20. Hotline/ˈhɑtˌlaɪn/ (noun): Đường dây nóng
 21. Interference – /ˌɪntəˈfɪərəns/: Nhiễu tín hiệu
 22.  International directory enquiries – /ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl dɪˈrɛktəri ɪnˈkwaɪəriz/: Tổng đài báo số điện thoại quốc tế.
 23. Message – /ˈmɛsɪʤ/: Tin nhắn
 24. Message/ˈmɛsəʤ/ (noun): Tin nhắn; (verb): Gửi tin nhắn
 25. Missed call – /mɪst kɔːl/: Cuộc gọi nhỡ
 26. Missed/mɪst/ (adjective): Lỡ, nhỡ
 27.  Mobile phone – /ˈməʊbaɪl fəʊn/: Điện thoại di động
 28.  Mobile phone charger – /ˈməʊbaɪl fəʊn ˈʧɑːʤə/: Sạc điện thoại di động
 29. Off the hook – /ɒf ðə hʊk/: Máy kênh
 30.  Operator – /ˈɒpəreɪtə/: Người trực tổng đài
 31. Outside line – /ˌaʊtˈsaɪd laɪn/: Kết nối với số bên ngoài công ty
 32.  Personal call – /ˈpɜːsnl kɔːl/: Cuộc gọi cá nhân
 33. Phone book – /fəʊn bʊk/: Danh bạ
 34.  Phone box – /fəʊn bɒks/: Cây gọi điện thoại
 35. Phone card – /fəʊn kɑːd/: Thẻ điện thoại
 36. Phone number/foʊn ˈnʌmbər/ (noun): Số điện thoại
 37. Receive/rəˈsiv/ (verb): Nhận được
 38.  Receiver – /rɪˈsiːvə/: Ống nghe
 39. Ring/rɪŋ/ (verb): Reo (chuông); (noun): Cuộc gọi
 40.  Ringtone – /ˈrɪŋtəʊn/: Nhạc chuông
 41. Send/sɛnd/ (verb): Gửi đi
 42. Signal – /ˈsɪgnl/: Tín hiệu
 43. Signature /ˈsɪgnəʧər/(noun): Chữ ký
 44.  Smartphone – /ˈsmɑːtfəʊn/: Điện thoại thông minh
 45. Stamp/stæmp/ (noun): Con tem
 46. Switchboard – /ˈswɪʧbɔːd/: Tổng đài
 47.  Telephone – /ˈtɛlɪfəʊn/: Điện thoại
 48. Telephone number – /ˈtɛlɪfəʊn ˈnʌmbə/: Số điện thoại
 49. Telephone/ˈtɛləˌfoʊn/ (noun): Điện thoại để bàn
 50. Text message – /tɛkst ˈmɛsɪʤ/: Tin nhắn văn bản
 51. Text/tɛkst/ (verb): Nhắn tin; (noun): Tin nhắn
 52. To be cut off – /tuː biː kʌt ɒf/: Bị cắt tín hiệu
 53.  To call hoặc to phone – /tuː kɔːl həʊặsiː tuː fəʊn/: Gọi điện
 54. To call someone back – /tuː kɔːl ˈsʌmwʌn bæk/: Gọi lại cho ai
 55.  To dial a number – /tuː ˈdaɪəl ə ˈnʌmbə/: Quay số
 56.  To hang up – /tuː hæŋ ʌp/: Dập máy
 57. To leave a message – /tuː liːv ə ˈmɛsɪʤ/: Để lại tin nhắn
 58. To put the phone on loudspeaker – /tuː pʊt ðə fəʊn ɒn ˌlaʊdˈspiːkə/: Bật loa
 59.  To ring – /tuː rɪŋ/: Gọi điện
 60.  To send a text message – /tuː sɛnd ə tɛkst ˈmɛsɪʤ/: Gửi tin nhắn
 61.  To text – /tuː tɛkst/: Nhắn tin
 62.  Wrong number – /rɒŋ ˈnʌmbə/: Nhầm số

Nhóm từ Báo chí và Truyền thông

 1. Advertisement /ˌædvərˈtaɪzmənt/(noun): Quảng cáo
 2. Article/ˈɑrtɪkəl/ (noun): Bài báo
 3. Broadcast/ˈbrɔdˌkæst/ (verb): Phát sóng; (noun): Chương trình phát sóng
 4. Cable /ˈkeɪbəl/(noun): Dây cáp
 5. Channel/ˈʧænəl/ (noun): Kênh truyền hình
 6. Character /ˈkɛrɪktər/ (noun): Nhân vật
 7. Column /ˈkɑləm/(noun): Chuyên mục
 8. Commercial /kəˈmɜrʃəl/(noun): Quảng cáo; (adjective): Tính chất thương mại
 9. Daily /ˈdeɪli/(adverb): Hàng ngày; (adjective): Có tính chất hàng ngày
 10. Editor /ˈɛdətər/(noun): Biên tập viên
 11. Episode/ˈɛpəˌsoʊd/ (noun): Tập (phim)
 12. Headline/ˈhɛˌdlaɪn/ (noun): Tiêu đề
 13. Issue/ˈɪʃu/ (noun): Số, kì phát hành (báo)
 14. Live /lɪv/(adjective): Truyền hình trực tiếp
 15. Magazine/ˈmægəˌzin (noun): Tạp chí
 16. Monthly/ˈmʌnθli/ (adverb): Hàng tháng
 17. Newspaper /ˈnuzˌpeɪpər/(noun): Báo giấy
 18. Press/prɛs/ (noun): Truyền thông, báo chí
 19. Publisher /ˈpʌblɪʃər/(noun): Nhà xuất bản
 20. Reporter/rɪˈpɔrtər/ (noun): Phóng viên
 21. Script/skrɪpt/ (noun): Kịch bản
 22. Subtitle/ˈsʌbˌtaɪtəl/ (noun): Phụ đề
 23. TV series/ˈtiˈvi ˈsɪriz/ (noun): Phim truyền hình
 24. TV show/ˈtiˈvi ʃoʊ/ (noun): Chương trình truyền hình
 25. TV station/ˈtiˈvi ˈsteɪʃən/ (noun): Đài truyền hình
 26. Weekly /ˈwikli/(adverb): Hàng tuần

Chủ đề về Mức độ và Trạng thái  của 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng 

Tổng hợp các từ chỉ Mức độ và trạng thái trong danh sách 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng.

Nhóm từ về Sự đo lường

 1. Area/ˈɛriə/ (noun): Diện tích
 2. Centimeter /ˈsɛntəˌmitər/(noun): Cen ti mét
 3. Distance/ˈdɪstəns/ (noun): Khoảng cách
 4. Estimate/ˈɛstəmət/ (verb): Ước lượng, dự đoán
 5. Gram/græm/ (noun): Gam
 6. Hectare /ˈhɛkˌtɑr/(noun): Hecta
 7. Height /haɪt/(noun): Chiều cao
 8. Kilo/ˈkɪˌloʊ/ (noun): Kilogram, cân
 9. Kilometer/kəˈlɑmətər/ (noun): Ki lô mét
 10. Length /lɛŋkθ/(noun): Chiều dài
 11. Liter/ˈmɛʒər/ /ˈlitər/(noun): Lít
 12. Measure /ˈmɛʒər/(verb): Đo đạc
 13. Meter /ˈmitər/(noun): Mét
 14. Mile/maɪl/ (noun): Dặm
 15. Ruler/ˈrulər/ (noun): Thước kẻ
 16. Unit/ˈjunət/ (noun): Đơn vị
 17. Weight/weɪt/ (noun): Cân nặng, khối lượng
 18. Width/wɪdθ/ (noun): Chiều rộng

Nhóm từ về Tốc độ, vận tốc

 1. Fast/fæst/ (adjective): Nhanh
 2. Hasty /ˈheɪsti/(adjective): Vội vàng, nhanh chóng
 3. Hurry /ˈhɜri/(noun): Sự vội vã, gấp rút; (verb): Thúc giục, làm vội vàng
 4. Pace /peɪs/(noun): Nhịp độ
 5. Prompt/prɑmpt/ (adjective): Mau lẹ, tức thì; (verb): Thúc đẩy
 6. Quick /kwɪk/(adjective): Nhanh, mau
 7. Quicken /ˈkwɪkən/(verb): Làm tăng nhanh, đẩy mạnh
 8. Rapid /ˈræpəd/(adjective): Nhanh chóng, mau lẹ
 9. Run /rʌn/(verb): Chạy
 10. Rush/rʌʃ/ (noun): Sự vội vàng, sự gấp rút; (verb): Vội vã thực hiện
 11. Slow/sloʊ/ (adjective): Chậm chạp
 12. Speed /spid/(noun): Tốc độ
 13. Sprint/sprɪnt/ (verb): Chạy nhanh, chạy nước rút
 14. Swift/swɪft/ (adjective): Mau, nhanh
 15. Velocity /vəˈlɑsəti/(noun): Vận tốc
 16. Walk /wɔk/(noun): Đi bộ, đi dạo

Nhóm từ về tần suất, xác suất

 1. Always /ˈɔlˌweɪz/(adverb): Luôn luôn
 2. Frequently /ˈfrikwəntli/(adverb): Thường xuyên
 3. Never/ˈnɛvər/ (adverb): Không bao giờ
 4. Normally/ˈnɔrməli/ (adverb):Thông thường
 5. Occasionally /əˈkeɪʒənəli/(adverb): Thi thoảng
 6. Often/ˈɔfən/ (adverb): Thường
 7. Rarely/ˈrɛrli/ (adverb): Hiếm khi
 8. Sometimes/səmˈtaɪmz/ (adverb): Đôi lúc
 9. Usually /ˈjuʒəwəli/(adverb): Thông thường

Nhóm từ về Mức độ

 1. Absolutely/æbsəˈlutli/ (adverb): Tuyệt đối, hoàn toàn
 2. Actually /ˈækʧuəli/(adverb): Thực ra, thực sự
 3. Almost/ˈɔlˌmoʊst/ (adverb): Gần như, hầu như
 4. Barely /ˈbɛrli/(adverb): Chỉ vừa đủ, gần như là không
 5. Completely/kəmˈplitli/ (adverb): Hoàn toàn
 6. Enough /ɪˈnʌf/(adverb): Đủ
 7. Entirely /ɪnˈtaɪərli/(adverb): Hoàn toàn, trọn vẹn
 8. Highly/ˈhaɪli/ (adverb): Rất, hết sức, ở mức độ cao
 9. Just/ʤʌst/ (adverb): Chỉ
 10. Nearly/ˈnɪrli/ (adverb): Gần như, suýt
 11. Only /ˈoʊnli/ (adjective): Duy nhất, chỉ một
 12. Perfectly /ˈpɜrfəktli/(adverb): Một cách hoàn hảo
 13. Pretty/ˈprɪti/ (adverb): Khá là
 14. Quite/kwaɪt/ (adverb): Khá là
 15. Rather /ˈræðər/(adverb): Phần nào, hơi, khá là
 16. Really /ˈrɪli/(adverb): Thật sự
 17. Remarkably /rɪˈmɑrkəbli/(adverb): Đặc biệt, phi thường
 18. Slightly/ˈslaɪtli/ (adverb): Hơi hơi, một chút
 19. Terribly/ˈtɛrəbli/ (adverb): Tồi tệ, kinh khủng
 20. Too/tu/ (adverb): Quá, rất, cũng
 21. Totally/ˈtoʊtəli/ (adverb): Hoàn toàn
 22. Very/ˈvɛri/ (adverb): Rất

Nhóm từ về Vị trí và Địa điểm

 1. Above/əˈbʌv/ (preposition): Phía trên
 2. Across from /əˈkrɔs/(preposition): Đối diện (với cái gì)
 3. Along/əˈlɔŋ/ (preposition): Dọc theo
 4. Among /əˈmʌŋ/(preposition): Ở giữa (3 vật thể trở lên)
 5. Around /əˈraʊnd/(preposition): Xung quanh
 6. At/æt/ (preposition): Tại
 7. Behind /bɪˈhaɪnd/(preposition): Phía sau
 8. Below/bɪˈloʊ/ (preposition): Bên dưới
 9. Between/bɪˈtwin/ (preposition): Nằm giữa (2 vật)
 10. In /ɪn/(preposition): Trong
 11. In front of /ɪn frʌnt ʌv/(prep.): Phía trước
 12. Inside/ɪnˈsaɪd/ (preposition): Phía trong
 13. Near/Close to/nɪr/ – /kloʊs to/ (preposition): Gần với
 14. Next to/Beside/nɛkst tu/ – /bɪˈsaɪd/ (preposition): Bên cạnh
 15. On/ɑn/ (preposition): Trên
 16. Opposite/ˈɑpəzət/ (preposition): Đối diện
 17. Outside /ˈaʊtˈsaɪd/(preposition): Bên ngoài
 18. Over/ˈoʊvər/ (preposition): Phía trên
 19. Towards/təˈwɔrdz/ (preposition): Về phía, hướng về
 20. Under/ˈʌndər/ (preposition): Phía dưới
 21. Up/ʌp/ (preposition): Lên, ở trên

Nhóm từ về Sự tăng, giảm của 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng

 1. Decline /dɪˈklaɪn/(verb): Sụt giảm; (noun): Sự sụt giảm
 2. Decrease/ˈdiˌkris/ (verb): Giảm; (noun): Sự giảm sút
 3. Diminish /dɪˈmɪnɪʃ/(verb): Giảm sút
 4. Drop /drɑp/(verb): Sụt giảm; (noun): Sự sụt giảm
 5. Grow /groʊ/(verb): Phát triển, tăng trưởng
 6. Increase/ˈɪnˌkris/ (verb): Tăng lên; (noun): Sự tăng lên
 7. Lessen/ˈlɛsən/ (verb): Giảm bớt
 8. Raise/reɪz/ (verb): Tăng lên, nâng lên; (noun): Sự tăng lên
 9. Reduce /rəˈdus/(verb): Giảm
 10. Rise/raɪz/ (verb): Tăng lên

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng với chủ đề về Làm đẹp

Vừa làm đẹp vừa giỏi tiếng Anh với loạt từ vựng “xinh đẹp” trong danh sách 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng bên dưới.

Nhóm từ Trang điểm và Trang sức

 1. Blusher: má hồng
 2. Blusher: phấn má hồng
 3. Bronzer: phấn tối màu để cắt mặt
 4. Brush: lược to, tròn
 5. Buff: bông đánh phấn
 6. Comb: lược nhỏ (lược 1 hàng)
 7. Concealer: kem che khuyết điểm
 8. Face mask: mặt nạ
 9. Foundation: kem nền
 10. Gel: dang gieo
 11. Highlighter: kem highlight
 12. Liquid: dạng lỏng, nước
 13. Moisturizer: kem dưỡng ẩm
 14. Pencil: dạng chì
 15. Powder: dạng phấn
 16. Powder: Phấn phủ
 17. Sheer: chất phấn trong, không nặng
 18. Skin lotion: dung dịch săn da
 19. Bangle /’bæɳgl/: vòng đeo (ở cổ tay hay cánh tay)
 20. Bracelet /ˈbreɪ.slət/: vòng đeo tay
 21. Chain /tʃeɪn/: chuỗi vòng cổ
 22. Charm /tʃɑːrm/: những vật trang trí nhỏ
 23. Charm bracelet: vòng đeo tay (gắn nhiều đồ trang trí nhỏ xung quanh
 24. Clasp: cái móc, cái gài
 25. Cufflink: khuy cài cổ tay áo (măng sét)
 26. Earrings /ˈɪrɪŋ/  : bông tai (hoa tai)
 27. Engagement ring: nhẫn đính hôn
 28. Hoop earrings: vòng đeo Tai
 29. Medallion /mi’dæljən/: mặt dây chuyền (tròn, bằng kim loại)
 30. Pearl necklace: dây chuyền ngọc trai
 31. Pendant: /’pendənt/: mặt dây chuyền (bằng đá quý)
 32. Pin /pɪn/: cái ghim cài áo
 33. Signet ring: nhẫn có khắc hình phía trên
 34. Wedding ring: nhẫn cưới

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng về Học thuật

Ở khía cạnh Học thuật, bạn cần nắm vững các từ vựng quan trọng trong 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng này:

Nhóm danh từ sử dụng nhiều

 1. Air /ɛr/ không khí
 2.  Area /ˈɛriə/ khu vực
 3.  Art /ɑrt/ nghệ thuật
 4. Back /bæk/ phía sau
 5. Body /ˈbɑdi/ cơ thể
 6.  Book /bʊk/ cuốn sách
 7.  Business /ˈbɪznəs/ kinh doanh
 8.  Car /kɑr/ xe hơi
 9.  Case /keɪs/ trường hợp
 10. Change /ʧeɪnʤ/ thay đổi
 11. Child /ʧaɪld/ con cái 
 12.  City /ˈsɪti/ thành phố
 13.  Community /kəmˈjunəti/ cộng đồng
 14. Company /’kʌmpəni/ công ty
 15. Country /ˈkʌntri/ đất nước
 16. Day /deɪ/ ngày
 17.  Door /dɔr/ cánh cửa
 18. End /ɛnd/ kết thúc
 19.  Eye /aɪ/ mắt
 20. Face /feɪs/ gương mặt
 21.  Fact /fækt/ sự thật
 22. Family /ˈfæməli/ gia đình
 23.  Father /ˈfɑðər/ cha
 24. Force /fɔrs/ lực lượng
 25.  Friend /frɛnd/ người bạn
 26. Game /geɪm/ trò chơi
 27. Girl /gɜrl/ cô gái
 28.  Government /ˈgʌvərmənt/ chính phủ
 29. Guy /gaɪ/ chàng trai
 30.  Hand /hænd/ bàn tay
 31.  Head /hɛd/ đầu
 32.  Health /hɛlθ/ sức khỏe
 33. History /ˈhɪstəri/ lịch sử
 34.  Home /hoʊm/ nhà
 35.  Hour /ˈaʊər/ giờ 
 36.  House /haʊs/ ngôi nhà
 37.  Idea /aɪˈdiə/ ý tưởng
 38.  Information /ˌɪnfərˈmeɪʃən/ thông tin
 39.  Issue /ˈɪʃu/ vấn đề
 40.  Job /ʤɑb/ nghề nghiệp
 41.  Kid /kɪd/ trẻ con
 42.  Kind /kaɪnd/ loại
 43.  Law /lɔ/ luật pháp
 44. Level /ˈlɛvəl/ cấp bậc 
 45. Life /laɪf/ cuộc sống
 46.  Line /laɪn/ vạch kẻ
 47.  Lot /lɑt/ từng phần
 48.  Man /mən/ đàn ông
 49. Member /ˈmɛmbər/ thành viên
 50.  Minute /ˈmɪnət/ phút
 51.  Moment /ˈmoʊmənt/ hiện tại
 52.  Money /ˈmʌni/ tiền bạc
 53.  Month /mʌnθ/ tháng
 54. Morning /ˈmɔrnɪŋ/ buổi sáng
 55.  Mother /’mʌðər/ mẹ
 56.  Name /neɪm/ tên gọi
 57.  Night /naɪt/ ban đêm
 58.  Number /ˈnʌmbər/ con số
 59. Office /ˈɔfəs/ văn phòng
 60. Others /ˈʌðərz/ những cái khác
 61. Parent /ˈpɛrənt/ phụ huynh
 62.  Part /pɑrt/ bộ phận
 63.  Party /ˈpɑrti/ bữa tiệc
 64. People /ˈpipəl/ con người
 65. Person /ˈpɜrsən/ con người
 66.  Place /pleɪs/ vị trí
 67.  Point /pɔɪnt/ điểm
 68. Power /ˈpaʊər/ năng lượng
 69. President /ˈprɛzəˌdɛnt/ chủ tịch
 70.  Problem /ˈprɑbləm/ vấn đề
 71. Program /ˈproʊˌgræ m/chương trình
 72.  Question /ˈkwɛsʧən/ câu hỏi
 73.  Reason /ˈrizən/ lý do
 74. Research /riˈsɜrʧ/ nghiên cứu
 75. Result /rɪˈzʌlt/ kết quả
 76.  Right /raɪt/ quyền lợi
 77.  Room /rum/ căn phòng
 78.  Group /grup/ nhóm
 79. School /skul/ trường học
 80.  Service /ˈsɜrvəs/ dịch vụ
 81.  Side /saɪd/ khía cạnh
 82. State /steɪt/ trạng thái
 83. Story /ˈstɔri/ câu chuyện
 84.  Student /ˈstudənt/ học sinh
 85.  Study /ˈstʌdi/ học tập
 86.  System /ˈsɪstəm/ hệ thống
 87.  Teacher /tiʧər/ giáo viên
 88. Team /tim/ nhóm, đội
 89. Thing /θɪŋ/ sự vật
 90. Time /taɪm/ thời gian
 91.  War /wɔr/ chiến tranh
 92.  Water /ˈwɔtər/ nước 
 93.  Way /weɪ/ con đường
 94.  Week /wi:k/ tuần
 95.  Woman /ˈwʊmən/ phụ nữ
 96.  Word /wɜrd/ từ
 97.  Work /wɜrk/ công việc
 98. World /wɜrld/ thế giới
 99.  Year /jɪr/ năm
 100.  Education /ɛʤəˈkeɪʃən/ giáo dục

Nhóm tính từ sử dụng nhiều

 1. Able: có thể làm được điều gì đó
 2. Accurate: chính xác
 3. Actual: thực tế
 4. Additional: thêm vào
 5.  Available: sẵn có
 6. Aware: nhận thức
 7.  Basic: cơ bản
 8. Capable: có khả năng
 9. Competitive: cạnh tranh
 10. Critical: Quan trọng
 11. Cute: dễ thương
 12. Dangerous: Nguy hiểm
 13. Different: khác nhau
 14. Difficult: khó khăn
 15. Dramatic: ấn tượng
 16. Educational: giáo dục
 17. Efficient: hiệu quả
 18. Electrical: điện
 19. Electronic: điện tử
 20. Emotional: cảm xúc
 21. Entire: toàn bộ
 22. Environmental: môi trường
 23. Every: mỗi
 24. Expensive: đắt
 25. Federal: liên bang
 26. Financial: tài chính
 27. Foreign: nước ngoài
 28. Global: toàn cầu
 29. Happy: hạnh phúc
 30. Healthy: khỏe mạnh
 31. Helpful: hữu ích
 32.  Historical: tính lịch sử
 33.  Hot: nóng
 34. Huge: lớn
 35. Hungry: đói
 36. Immediate: ngay lập tức
 37.  Important: Quan trọng
 38. Impossible: không thể
 39. Intelligent: thông minh
 40. Interesting: thú vị
 41. Known: được biết đến
 42.  Large: lớn
 43. Legal: pháp lý
 44. Medical: y tế
 45.  Mental: thuộc tinh thần
 46. Nice: đẹp
 47. Numerous: nhiều
 48. Old: cũ
 49. Political: chính trị
 50. Poor: người nghèo
 51.  Popular: phổ biến
 52. Powerful: mạnh mẽ
 53. Practical: thực tế
 54. Pregnant: mang thai
 55. Psychological: tâm lý
 56. Rare: hiếm
 57. Recent: gần đây
 58. Relevant: có liên quan
 59. Responsible: chịu trách nhiệm
 60.  Scared: sợ hãi
 61. Serious: nghiêm trọng
 62.  Several: vài
 63. Severe: nghiêm trọng
 64. Significant: đáng kể
 65. Similar: tương tự
 66. Strong: mạnh mẽ
 67. Successful: thành công
 68. Sufficient: đủ
 69. Suitable: phù hợp
 70. Technical: kỹ thuật
 71. Traditional: truyền thống
 72. Typical: điển hình
 73. United: liên kết, hợp nhất
 74. Unusual: bất thường
 75. Used: được sử dụng
 76.  Useful: hữu ích
 77. Various: khác nhau, không giống nhau
 78. Whose: có
 79. Willing: sẵn sàng
 80. Wonderful: tuyệt vời

Nhóm động từ sử dụng nhiều

 1. Accept /ækˈsɛpt/ chấp nhận
 2. Achieve /əˈʧiv/ đạt được
 3. Act /ækt/ ra vẻ, hành động
 4. Admin /admin/ thừa nhận
 5. Affect /əˈfɛkt/ ảnh hưởng tới
 6. Announce /əˈnaʊns/ thông báo
 7. Apply /əˈplaɪ/ áp dụng
 8. Argue /ˈɑrgju/ tranh cãi
 9. Arrive /əˈraɪv/ đến
 10. Assume /əˈsum/ cho rằng
 11. Avoid /əˈvɔɪd/ tránh
 12. Base /beɪs/ dựa trên
 13. Bend forward: Cúi về phía trước
 14. Blow your nose: Hỉ mũi
 15. Break /breɪk/ làm vỡ
 16. Brush your teeth: Đánh răng
 17. Catch /kæʧ/ bắt lấy
 18. Cause /kɑz/ gây ra
 19. Choose /ʧuz/ chọn
 20. Claim /kleɪm/ tuyên bố
 21. Clap your hands: Vỗ tay
 22. Clear your throat: Hắng giọng
 23. Close /kloʊs/ đóng lại
 24. Compare /kəmˈpɛr/ so sánh
 25. Contain /kənˈteɪn/ chứa
 26. Control /kənˈtroʊl/ kiểm soát
 27. Cover /ˈkʌvər/ bao phủ
 28. Cross your legs: Khoanh chân, bắt chéo chân
 29. Cut /kʌt/ cắt bỏ
 30. Deal /dil/ xử lý
 31. Design /dɪˈzaɪn/ thiết kế
 32. Determine /dəˈtɜrmən/ xác định
 33. Discuss /dɪˈskʌs/ thảo luận
 34. Drive /draɪv/ lái xe
 35. Eat /it/ ăn
 36. Encourage /ɛnˈkɜrɪʤ/ khuyến khích
 37. End /ɛnd/ kết thúc
 38. Enjoy /ɛnˈʤɔɪ/ thưởng thức
 39. Ensure /ɛnˈʃʊr/ chắc chắn
 40. Enter /ˈɛntər/ tiến vào
 41. Establish /ɪˈstæblɪʃ/ thiết lập
 42. Exist /ɪgˈzɪst/ tồn tại
 43. Explain /ɪkˈspleɪn/ giải thích
 44. Express /ɪkˈsprɛs/ diễn đạt
 45. Face /feɪs/ đối mặt 
 46. Fail /feɪl/ thất bại
 47. Fill /fɪl/ lấp đầy
 48. Finish /ˈfɪnɪʃ/ hoàn thành
 49. Fold your arms: Khoanh tay
 50. Force /fɔrs/ bắt buộc
 51. Forget /fərˈgɛt/ quên
 52. Form /fɔrm/ hình thành
 53. Grow /groʊ/ lớn lên
 54. Identify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/ xác định
 55. Improve /ɪmˈpruv/ nâng cao
 56. Increase /ˈɪnˌkris/ tăng lên
 57. Indicate /ˈɪndəˌkeɪt/ chỉ ra rằng
 58. Introduce /ˌɪntrəˈdus/ giới thiệu
 59. Join /ʤɔɪn/ ghép
 60. Kill /kɪl/ giết
 61. Learn /lɜrn/ học hỏi
 62.  Lie /laɪ/ nói xạo
 63. Lie on your back (stomach/left side/right side): Nằm ngửa (sấp, bên trái, bê phải)
 64. Listen /ˈlɪsən/ nghe 
 65. Listen to music: Nghe nhạc
 66. Love /lʌv/ yêu thương
 67. Maintain /meɪnˈteɪn/ duy trì
 68. Manage /ˈmænəʤ/ quản lý
 69. Mention /ˈmɛnʃən/ nhắc tới
 70. Nod your head: Gật đầu
 71. Note /noʊt/ ghi lại
 72. Obtain /əbˈteɪn/ đạt được
 73. Occur /əˈkɜr/ xảy ra
 74.  Pass /pæs/ vượt qua
 75. Pick /pɪk/ nhặt lên
 76. Place /pleɪs/ đặt, để
 77. Plan /plæn/ lên kế hoạch
 78. Point /pɔɪnt/ chỉ vào
 79. Prepare /priˈpɛr/ chuẩn bị
 80. Present /ˈprɛzənt/ giới thiệu
 81. Prove /pruv/ chứng minh
 82. Publish /ˈpʌblɪʃ/ xuất bản
 83. Pull /pʊl/ kéo
 84. Raise /reɪz/: nâng cao
 85. Raise an eyebrow/Raise your eyebrows: Nhướn lông mày
 86. Raise your hand: Giơ tay lên
 87. Reduce /rəˈdus/ giảm
 88. Refer /rəˈfɜr/ nhắc tới
 89. Reflect /rəˈflɛkt/ suy nghĩ
 90. Relate /rɪˈleɪt/ có liên quan
 91. Remove /riˈmuv/ loại bỏ
 92. Replace /ˌriˈpleɪs/ thay thế
 93. Report /rɪˈpɔrt/ báo cáo
 94. Represent /ˌrɛprəˈzɛnt/ đại diện cho
 95. Rise /raɪz/ tăng lên
 96. Roll your eyes: Đảo mắt
 97. Save /seɪv/ lưu giữ
 98. Seek /si:k/ tìm kiếm
 99. Serve /sɜrv/ phục vụ
 100. Shake your hands: Bắt tay
 101. Shake your head: Lắc đầu
 102. Share /ʃɛr/ chia sẻ
 103. Shrug your shoulders: Nhún vai
 104. Smile /smaɪl/ mỉm cười
 105. Stay /steɪ/ ở lại 
 106. Stick your tongue out: Lè lưỡi
 107. Stomp your feet: Dậm chân
 108. Suffer /ˈsʌfər/ chịu khổ
 109. Support /səˈpɔrt/ ủng hộ
 110. Suppose /səˈpoʊz/ giả sử
 111. Tend /tɛnd/ có xu hướng
 112. Thank /θæŋk/ cảm ơn
 113. Throw /θroʊ/ ném
 114. Treat /trit/ đối xử
 115. Turn your head: Quay đầu, ngoảnh mặt đi hướng khác
 116. Visit /ˈvɪzət/ thăm nom
 117. Watch /wɑʧ/ xem
 118. Wear /wɛr/ đội, mặc
 119. Wink your eyes: Nháy mắt
 120. Wish /wɪʃ/ muốn
 121. Wonder /ˈwʌndər/ tự hỏi

Nhóm trạng từ sử dụng nhiều

 1. A lot /ə lɒt/ rất nhiều
 2. Absolutely /ˈæbsəluːtli/ tuyệt đối
 3. Accurately /ˈækjʊrɪtli/ một cách chính xác
 4. Almost /ˈɔːlməʊst/ gần như
 5. Already /ɔːlˈrɛdi/ đã rồi
 6. Always /ˈɔːlweɪz/ luôn luôn
 7. Angrily /ˈæŋgrɪli/ một cách tức giận
 8. Anxiously /ˈæŋkʃəsli/ một cách lo
 9. Anywhere /ˈɛnɪweə/ bất kỳ đâu
 10. As a result /æz ə rɪˈzʌlt/ kết quả là
 11. Away /əˈweɪ/ đi khỏi
 12. Badly /ˈbædli/ cực kì
 13. Beautifully /ˈbjuːtəfʊli/ một cách đẹp đẽ
 14. Besides /bɪˈsaɪdz/ bên cạnh đó
 15. Bravely /ˈbreɪvli/ một cách dũng cảm
 16. Carefully /ˈkeəfli/ một cách cẩn thận
 17. Carelessly /ˈkeəlɪsli/ một cách cẩu thả
 18. Cautiously /ˈkɔːʃəsli/ một cách cẩn trọng
 19. Early /ˈɜːli/ sớm
 20. Easily /ˈiːzɪli/ một cách dễ dàng
 21. Enormously /ɪˈnɔːməsli/ cực kì
 22. Enough /ɪˈnʌf/ đủ
 23. Entirely /ɪnˈtaɪəli/ toàn bộ
 24. Especially /ɪsˈpɛʃəli/ đặc biệt là
 25. Everywhere /ˈɛvrɪweə/ khắp mọi nơi
 26. Expertly/ˈɛkspɜːtli/ một cách điêu luyện
 27. Finally/ˈfaɪnəli/ cuối cùng thì
 28. Frequently /ˈfriːkwəntli/ thường xuyên
 29. Fully /ˈfʊli/ hoàn toàn
 30. Furthermore /ˈfɜːðəˈmɔː/ hơn nữa
 31. Generally/ˈʤɛnərəli/ nói chung
 32. Greedily /ˈgriːdɪli/ một cách tham lam
 33. Happily/ˈhæpɪli/ một cách vui vẻ
 34. Hardly /ˈhɑːdli/ hầu như không
 35. Hardly ever /ˈhɑːdli ˈɛvə/ hầu như không
 36. Here /hɪə/ ở đây
 37. Highly /ˈhaɪli/ hết sức
 38. However/haʊˈɛvə/ mặc dù
 39. Hungrily /ˈhʌŋgrɪli/ một cách đói khát
 40. Inside /ɪnˈsaɪd/ bên trong
 41. Instead /ɪnˈstɛd/ thay vào đó
 42. Just /ʤʌst/ chỉ
 43. Largely /ˈlɑːʤli/ phần lớn là
 44. Lately /ˈleɪtli/ gần đây
 45. Lazily /ˈleɪzɪli/ một cách lười biếng
 46. Little /ˈlɪtl/ một ít
 47. Loudly /ˈlaʊdli/ một cách ồn ào
 48. Mainly ˈ/ˈmeɪnli/ chủ yếu là
 49. Moreover /mɔːˈrəʊvə/ hơn nữa
 50. Nearby /ˈnɪəbaɪ/ gần đây
 51. Never /ˈnɛvə/ không bao giờ
 52. Now /naʊ/ ngay bây giờ
 53. Nowhere /ˈnəʊweə/ không ở đâu cả
 54. Occasionally /əˈkeɪʒnəli/ đôi khi
 55. Often /ˈɒf(ə)n/ thường
 56. Only /ˈəʊnli/ duy nhất
 57. Outside /ˌaʊtˈsaɪd/ bên ngoài
 58. Particularly /pəˈtɪkjʊləli/ cụ thể là
 59. Perfectly /ˈpɜːfɪktli/ hoàn hảo
 60. Politely /pəˈlaɪtli/ một cách lịch sự
 61. Pretty /ˈprɪti/ khá là
 62. Professionally /prəˈfɛʃnəli/ một cách chuyên nghiệp
 63. Quickly /ˈkwɪkli/ một cách nhanh chóng
 64. Quite /kwaɪt/ khá là
 65. Rarely /ˈreəli/ hiếm khi
 66. Rather /ˈrɑːðə/ khá là
 67. Recently /ˈriːsntli/ gần đây
 68. Recklessly /ˈrɛklɪsli/ một cách bất cẩn
 69. Remarkably /rɪˈmɑːkəbli/ đáng kể
 70. Seldom /ˈsɛldəm/ hiếm khi
 71. Simply /ˈsɪmpli/ đơn giản
 72. Simply /ˈsɪmpli/ đơn giản là
 73. Slightly /ˈslaɪtli/ một chút
 74. Sometimes /ˈsʌmtaɪmz/ thỉnh thoảng
 75. Somewhere /ˈsʌmweə/ một nơi nào đó
 76. Soon /suːn/ sớm thôi
 77. Specifically/spəˈsɪfɪk(ə)li/ cụ thể là
 78. Still /stɪl/ vẫn
 79. Strongly /ˈstrɒŋli/ cực kì
 80. Terribly /ˈtɛrəbli/ cực kì
 81. Then /ðɛn/ sau đó
 82. There /ðeə/ ở kia
 83. Tomorrow /təˈmɒrəʊ/ ngày mai
 84. Unlike /ʌnˈlaɪk/ không giống như
 85. Usually /ˈjuːʒʊəli/ thường xuyên
 86. Very /ˈvɛri/ rất
 87. Yesterday /ˈjɛstədeɪ/ hôm qua

Nhóm các từ dễ nhầm lẫn

 1. Angel /’eindʒəl/ (n) = thiên thần 
 2. Angle /’æηgl/ (n) = góc (trong hình học)
 3. Dessert /di’zə:t/ (n) = món tráng miệng
 4. Desert /di’zə:t/ (v) = bỏ, bỏ mặc, đào ngũ 
 5. Desert /’dezət/ (n) = sa mạc
 6. Later /`leitə/ (adv) = sau đó, rồi thì (thường dùng với động từ thời tương lai)
 7. Latter/’lætə/ (adj) = cái thứ 2, người thứ 2, cái sau, người sau.
 8. Affect /ə’fekt/ (v) = tác động đến  Effect /i’fekt/ (n) = ảnh hưởng, hiệu quả; (v) = thực hiện, đem lạ
 9. Emigrant /’emigrənt/ (n) = người di cư 
 10. Immigrant /’imigrənt/ (n) = người nhập cư
 11. Elude /iˈluːd/(v) = tránh khỏi, lảng tránh, vượt ngoài tầm hiểu biết.
 12. Allude /ə’lu:d/ (v) = nói đến ai/cái gì một cách rút gọn hoặc gián tiếp; ám chỉ; nói bóng gió
 13. Complement /’kɔmpliment/ (n) = bổ ngữ
 14. Complement / ‘kɔmplimənt/ (n) = lời khen ngợi
 15. Formerly /’fɔ:məli/ (adv) = trước kia
 16. Formally /’fɔ:mli/(adv) = chỉnh tề (ăn mặc); chính thức 
 17. Cite /sait/ (v) = trích dẫn
 18. Site /sait/ (n) = địa điểm, khu đất ( để xây dựng).
 19. Sight /sait/ (n) = khe ngắm, tầm ngắm; quang cảnh, cảnh tượng; (v) = quan sát, nhìn thấy
 20. Principal /’prinsəpl/ (n) = hiệu trưởng (trường phổ thông); (Adj) = chính, chủ yếu.
 21. Principle / ‘prinsəpl/ (n) = nguyên tắc, luật lệ   

Nhóm từ đồ dùng học tập

 1. Backpack: ba lô
 2. Bag: cặp sách
 3. Ballpoint: bút bi
 4. Beaker: cốc bêse (dùng trong phòng thí nghiệm)
 5. Binder: bìa rời (báo, tạp chí)
 6. Book : vở
 7. Bookcase/ Bookshelf: giá để sách
 8. Board: bảng
 9. Blackboard: bảng đen
 10. Carbon paper: giấy than
 11. Calculator: máy tính cầm tay
 12. Clamp: cái kẹp
 13. Clock: đồng hồ treo tường
 14. Chair: cái ghế
 15. Chalk: phấn viết
 16. Coloured Pencil: bút chì màu
 17. Compass: com-pa
 18. Computer: máy tính bàn
 19. Crayon: bút màu sáp
 20. Cutter: dao rọc giấy
 21. Desk: bàn học
 22. Dictionary: từ điển
 23. Dossier: hồ sơ
 24. Draft paper: giấy nháp
 25. Duster: khăn lau bảng
 26. Eraser/ Rubber: cái tẩy
 27. Index card: giấy ghi có dòng kẻ.
 28. Felt pen/ Felt tip: bút dạ
 29. File Holder: tập hồ sơ
 30. File cabinet: tủ đựng tài liệu
 31. Flash card: thẻ ghi chú
 32. Funnel: Cái phễu (thường dùng trong phòng thí nghiệm)
 33. Globe: quả địa cầu
 34. Glue: Keo dán hồ
 35. Highlighter: bút đánh dấu màu
 36. Magnifying Glass: Kính lúp
 37. Map: bản đồ
 38. Marker; bút lông
 39. Notebook: sổ ghi chép
 40. Paint: sơn, màu
 41. Paint Brush: bút tô màu
 42. Palette: bảng màu
 43. Paper: giấy viết
 44. Paper Clip: kẹp giấy
 45. Paper fastener: dụng cụ kẹp giữ giấy
 46. Pen: bút mực
 47. Pencil: bút chì
 48. Pencil Case: hộp bút
 49. Pencil Sharpener: gọt bút chì
 50. Pins: đinh ghim, kẹp
 51. Post-it notes: giấy nhớ
 52. Protractor: thước đo góc
 53. Ribbon: dải ruy-băng
 54. Ruler: thước kẻ
 55. Scissors: cái kéo
 56. Scotch Tape: băng dính trong suốt
 57. Set Square: Ê-ke
 58. Stapler: dụng cụ dập ghim
 59. Staple remover: cái gỡ ghim bấm
 60. Stencil: giấy nến
 61. Tape measure: thước cuộn
 62. Test Tube: ống thí nghiệm
 63. Textbook: sách giáo khoa
 64. Thumbtack: đinh ghim (kích thước ngắn)
 65. Watercolour: màu nước

Nhóm từ về Con số của 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng

 1. Add /æd/  cộng
 2. Addition /ə’dɪʃn/ phép cộng                     
 3. Algebra /’ældʤibrə/ đại số
 4. Angle /’æɳgl/ góc
 5. Arithmetic /ə’riθmətik/ số học                    
 6. Circle /’sə:kl/ hình tròn                                  
 7. Circumference /sə:’kʌmfərəns/ chu vi đường tròn
 8. Cube /kju:b/ hình lập phương
 9. Curve /kə:v/ đường cong                           
 10. Decimal /’desiməl/ thập phân                       
 11. Decimal point /’desiməl pɔint/ dấu thập phân
 12. Diameter /dai’æmitə/ đường kính                
 13. Divide /dɪˈvaɪd/ chia                                    
 14. Division /dɪ’vɪʒn/ phép chia
 15. Equal /’i:kwəl/ bằng
 16. Fraction /’frækʃən/ phân số
 17. Geometry /ʤi’ɔmitri/ hình học                    
 18. Height /hait/ chiều cao                               
 19. Hexagon /’heksəgən/ hình lục giác
 20. Length /leɳθ/ chiều dài                              
 21. Minus /’mainəs/ âm                                     
 22. Multiplication /¸mʌltipli’keiʃən/ phép nhân
 23. Multiply /’mʌltiplai/ nhân
 24. Oval /oval/ hình bầu dục                           
 25. Parallel /’pærəlel/ song song
 26. Pentagon /’pentə¸gɔn/ hình ngũ giác            
 27. Percent /pəˈsent/ phần trăm
 28. Percentage /pə´sentidʒ/ tỷ lệ phần trăm
 29. Plus /plʌs/ dương
 30. Pyramid /’pirəmid/ hình chóp                   
 31. Radius /’reidiəs/ bán kính
 32. Rectangle /’rek¸tæηgl/ hình chữ nhật
 33. Right angle /rait ‘æɳgl/ góc vuông              
 34. Sphere /sfiə/ hình cầu
 35. Square /skweə/ hình vuông
 36. Square root /skweə ru:t/ căn bình phương
 37. Squared /skweəd/ bình phương                 
 38. Straight line /streɪt lain/ đường thẳng
 39. Subtract /səb’trækt/ trừ                                 
 40. Subtraction /səb’trækʃən/ phép trừ             
 41. Take away /teik ə’wei/ trừ đi
 42. Times /taims/ lần                                        
 43. Total /’təʊtl/ tổng                                         
 44. Triangle /’traiæηgl/ hình tam giác              
 45. Volume /’vɔlju:m/ dung lượng                  
 46. Width wɪtθ/ chiều rộng

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng về Âm nhạc

Còn gì bằng khi vừa nghe nhạc chill chill vừa học giỏi từ vựng Âm nhạc tiếng Anh siêu xịn sò trong 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhỉ?

 1. (cd)composer /kəmˈpoʊzər/: nhà soạn nhạc
 2. Accordion /əˈkɔːrdiən/: phong cầm, đàn xếp
 3. Audience /ˈɔːdiəns/: khán giả
 4. Bagpipe /ˈbæɡpaɪp/: kèn tú
 5. Bass guitar /beɪs ɡɪˈtɑːr/: đàn ghi ta bass
 6. Bass Beat /biːt/: nhịp, phách
 7. Bassist /ˈbeɪsɪst/: nhạc công guitar
 8. Blues /bluːz/: dòng nhạc du nhập sang Bắc Mỹ từ Tây Phi Châu
 9. Bolero /bəˈleroʊ/: nhạc vàng, nhạc bolero
 10. Cassette /kəˈset/: băng cát-xét
 11. Cassette player /kəˈset ˈpleɪər/: máy nghe băng
 12. Cello /ˈtʃeloʊ/: hồ cầm
 13. Choral /ˈkɔːrəl/: hợp xướng, đồng ca
 14. Clarinet /ˌklærəˈnet/: kèn 
 15. Clarinet /ˌklærəˈnet/: kèn clarinet
 16. Clarinet Classical music /ˈklæsɪklˈmjuːzɪk/: nhạc cổ điển
 17. Compact disc /ˌkɑːmpækt ˈdɪsk/: đĩa thu âm 
 18. Concerto /kənˈtʃertoʊ/: bài nhạc hợp tấu
 19. Conductor /kənˈdʌktər/: người chỉ huy dàn nhạc
 20. Country /ˈkʌntri/: dòng nhạc đồng quê
 21. Dance /dæns/: nhạc dance, nhạc nhảy
 22. Drum /drʌm/: trống
 23. Drummer /ˈdrʌmər/: tay trống
 24. Duet /duˈet/: song ca
 25. EDM /ˌiː diː ˈem/: nhạc nhảy điện tử (electronic dance music)
 26. Flautist /ˈflaʊtɪst/: người thổi sáo (ở Mỹ gọi là flutist)
 27. Flute /fluːt/: sáo
 28. Gong /ɡɔːŋ/: cồng
 29. Guitar /ɡɪˈtɑːr/: ghi ta
 30. Hard rock /ˌhɑːrd ˈrɑːk/: nhạc rock nặng
 31. Harmonica /hɑːrˈmɑːnɪkə/: kèn harmonica
 32. Harmony /ˈhɑːrməni/: hòa âm
 33. Harp /hɑːrp/: hạc cầm, đàn harp
 34. Headphones /ˈhedfoʊnz/: tai nghe
 35. Hip hop /ˈhɪp hɑːp/: dòng nhạc hip hop
 36. Hymn /hɪm/: thánh ca
 37. Instrument /ˈɪnstrəmənt/: nhạc cụ
 38. Jazz /dʒæz/: nhạc Jazz
 39. Jingle /ˈdʒɪŋɡl/: điệu nhạc ngắn dễ nhớ
 40. Keyboard /ˈkiːbɔːrd/: nhạc cụ điện tử có bàn phím như piano điện, organ
 41. Lullaby /ˈlʌləbaɪ/: những bài hát 
 42. Mini Wedding music /ˈwedɪŋˈmjuːzɪk/: nhạc đám cưới
 43. Musician /mjuˈzɪʃn/: nhạc sĩ
 44. National anthem /ˈnæʃnəl ˈænθəm/: Quốc Ca
 45. Note /noʊt/: nốt nhạc
 46. Opera /ˈɑːprə/: nhạc kịch
 47. Orchestra /ˈɔːrkɪstrə/: dàn nhạc
 48. Organ /ˈɔːrɡən/: đàn organ
 49. Organist /ˈɔːrɡənɪst/: nghệ sĩ organ
 50. Percussion /pərˈkʌʃn/: nhạc cụ chơi bằng dùi hoặc bàn ta
 51. Performer /pərˈfɔːrmər/: người biểu diễn
 52. Pianist /ˈpiːənɪst/: nghệ sĩ dương cầm
 53. Piano /piˈænoʊ/: đàn piano
 54. Pop /pɑːp/: nhạc po
 55. R&B /ˌɑːr ən ˈbiː/: dòng nhạc Rhythm and Blues, kết hợp dòng nhạc jazz, nhạc phúc âm và Blues
 56. Rap /ræp/: nhạc rap
 57. Rapper /ˈræpər/: người hát rap
 58. Recording studio /rɪˈkɔːrdɪŋ stuːdioʊ/: phòng thu âm rock /rɑːk/: nhạc rock
 59. Mandolin /ˌmændəˈlɪn/: măng cầm
 60. Saxophone /ˈsæksəfoʊn/: kèn saxophone
 61. Saxophonist /ˈsæksəfoʊnɪst/: nghệ sĩ kèn saxophone singer /ˈsɪŋər/: ca sĩ 
 62. sing /sɪŋ/: hát
 63. Solo /ˈsoʊloʊ/: độc diễn
 64.  sonata /səˈnɑːtə/: bản xô-nát, soạn cho piano hoặc piano và violin
 65. Song /sɔːŋ/: bài hát
 66.  soul /soʊl/: nhạc linh hồn, có nguồn gốc từ nhạc phúc âm và R&B
 67. Speaker /ˈspiːkər/: loastage /steɪdʒ/: sân khấu 
 68. string /strɪŋ/: nhạc cụ có dây
 69. Symphony /ˈsɪmfəni/: bản giao hưởng
 70. Theme song /ðəm sɔːŋ/: nhạc nền cho phim
 71. Traditional Vietnamese musical /trəˈdɪʃənlˌvjetnəˈmiːzˈmiːzˈmjuːzɪkl/: cải lương
 72. Trombonist /trɑːmˈboʊnɪst/: nhạc công kèn trôm-bôn
 73. Trumpeter /ˈtrʌmpɪtər/: nghệ sĩ
 74.  Trumpet Trumpet /ˈtrʌmpɪt/: kèn trumpet
 75. Turntable /ˈtɜːrnteɪbl/: bàn quay đĩa hát
 76. Ukulele /ˌjuːkəˈleɪli/: đàn ukulele
 77. Viola /viˈoʊlə/: vĩ cầm lớn
 78. Violin /ˌvaɪəˈlɪn/: vĩ cầm
 79. Voice /vɔɪs/: giọng nói
 80. Walkman /ˈwɔːkmən/: máy nghe nhạc
 81. Xylophone /ˈzaɪləfoʊn/: mộc cầm

Xem thêm:

Từ vựng tiếng Anh về vũ trụ và các hành tinh trên trái đất

Với việc nắm vững 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng này, bạn có thể thoải mái giao tiếp tiếng Anh kể cả với người bản xứ họ cũng chỉ sử dụng số lượng từ như thế trong cuộc sống đời thường. Hãy dành thời gian mỗi ngày khoảng 10 đến 15 phút để học từ 5 đến 10 từ, làm như thế đều đặn thì chỉ trong khoảng 1 năm là bạn làm chủ được tiếng Anh giao tiếp rồi đấy. Bạn có thể tham khảo thêm tại thư viện Vocabulary Chúc bạn sớm chinh phục được 3000 từ này nhé!

Bình luận

Bình luận