Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Chắt lọc những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh 2023

Những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh sẽ truyền động lực cho bạn, giúp bạn duy trì đam mê trong việc theo đuổi mục tiêu của mình. Đi theo đuổi ước mơ là một cuộc hành trình không bao giờ muộn, miễn là bạn luôn toàn tâm toàn ý và kiên định trong quyết tâm của mình. Hãy cùng Bacsiielts khám phá bài viết dưới đây với những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất!

1. Những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh truyền cảm hứng cho bạn

Những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh truyền cảm hứng cho bạn
Những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh truyền cảm hứng cho bạn

Nhiều người trong chúng ta chắc chắn vẫn nhớ về Nick Vujicic, một chàng trai để lại ấn tượng sâu sắc. Không phải ai cũng có thể tin rằng Nick Vujicic có thể làm những điều phi thường hơn cả những người bình thường. Điều này thể hiện sức mạnh của con người đối với ước mơ của bản thân. Nếu bạn có lòng quyết tâm và không ngừng nỗ lực, mọi thành công đều có thể đạt được.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng Bác sĩ IELTS học tiếng Anh thông qua những câu nói ấn tượng về ước mơ bằng tiếng Anh để tìm thêm động viên mới nhé.

 • Michelangelo đã có câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh: “The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it”.

Dịch nghĩa: Mối nguy hiểm lớn nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là mục tiêu của chúng ta cao quá và chúng ta không đạt được nó, mà là khi nó quá thấp và chúng ta đạt được nó.

 • Ben Sweetland đã chia sẻ: “The world is full of abundance and opportunity, but far too many people come to the fountain of like with a sieve instead of a tank car… a teaspoon instead of a steam shovel. They expect little and as a result they get little”.

Dịch nghĩa: Thế giới tràn đầy sự phong phú và cơ hội, nhưng có quá nhiều người đến với đài phun nước giống như một cái sàng thay vì một chiếc xe bồn… một thìa cà phê thay vì một cái xẻng chạy bằng hơi nước. Họ mong đợi rất ít và kết quả là họ nhận được rất ít.

 • Soichiro Honda, người sáng lập ra hãng xe máy Honda nói rằng: “Many people dream of success. Success can only be achieved through repeated failure and introspection. In fact, success represents the 1% of your work that results from 99% that is called failure”.

Dịch nghĩa: Nhiều người mơ ước thành công. Thành công chỉ có thể đạt được thông qua thất bại lặp đi lặp lại và sự xem xét nội tâm. Trên thực tế, thành công đại diện cho 1% công việc của bạn là kết quả của 99% được gọi là thất bại.

 • Nữ nghệ sĩ Flavia Weedn đã góp một câu vào những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh: “If one dream should fall and break into a thousand pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again”.

Dịch nghĩa: Nếu một giấc mơ rơi xuống và vỡ thành ngàn mảnh, đừng ngại nhặt một trong những mảnh đó lên và bắt đầu lại.

 • Henry David Thoreau đã từng nói: “Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined”.

Dịch nghĩa: Đi tự tin trong sự chỉ đạo của những ước mơ của bạn. Sống cuộc đời mà bạn đã tưởng tượng.

 • Chia sẻ của Nick Vujicic: “Hold that thought: Anything is possible. When you feel wiped out and blown away by a huge challenge, trust that anything is possible. You may not see a way out at the moment. You may feel that the whole world is lined up against you. But believe that circumstances can change, solutions can appear, and help can arrive from unexpected places. Then anything is possible!”.

Dịch nghĩa: Hãy giữ suy nghĩ đó: Mọi việc đều có thể. Khi bạn cảm thấy kiệt sức và choáng ngợp trước một thử thách lớn, hãy tin rằng mọi thứ đều có thể xảy ra. Bạn có thể không nhìn thấy lối thoát vào lúc này. Bạn có thể cảm thấy rằng cả thế giới đang xếp hàng chống lại bạn. Nhưng hãy tin rằng hoàn cảnh có thể thay đổi, giải pháp có thể xuất hiện và sự giúp đỡ có thể đến từ những nơi không ngờ tới. Sau đó, bất cứ mọi thứ đều có thể!

 • Nick Vujicic cũng đã nói: “I was never crippled until I lost hope. Believe me, the loss of hope is far worse than the loss of limbs”.

Dịch nghĩa: Tôi chưa bao giờ bị tê liệt cho đến khi tôi mất hy vọng. Tin tôi đi, mất hy vọng còn tệ hơn mất cả tay chân.

 • Thomas Jefferson đã từng nói: “If you want something you’ve never had, you must be willing to do something you’ve never done”.

Dịch nghĩa: Nếu bạn muốn có thứ bạn chưa từng có thì bạn phải sẵn sàng làm những việc bạn chưa từng làm.

 • J Rohn chia sẻ về ước mơ rằng: “Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream”.

Dịch nghĩa: Học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi theo đuổi tất cả những gì bạn mơ ước.

 • Zig Ziglar đã nói rằng: “What you get by achieving your goals, is not as important as, what you become by achieving your goals”.

Dịch nghĩa: Những gì bạn nhận được khi đạt được mục tiêu không quan trọng bằng việc bạn trở thành người như thế nào khi đạt được mục tiêu.

 • Câu nói của Ben Sweetland: “The world is full of abundance and opportunity, but far too many people come to the fountain of like with a sieve instead of a tank car… a teaspoon instead of a steam shovel. They expect little and as a result they get little”.

Dịch nghĩa: Thế giới tràn đầy sự phong phú và cơ hội, nhưng có quá nhiều người đến với đài phun nước giống như một cái sàng thay vì một chiếc xe bồn… một thìa cà phê thay vì một cái xẻng chạy bằng hơi nước. Họ mong đợi rất ít và kết quả là họ nhận được rất ít

 • H Davy chia sẻ: “I have learned more from my failures than from my success”.

Dịch nghĩa: Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại hơn là từ thành công.

 • Mia Hamm đã nói về ước mơ rằng: “No – one gets an iron – clad guarantee of success. Certainly, factors like opportunity, luck and timing are important. But the backbone of success is usually found in old – fashioned, basic concepts like hard work, determination, good planning and perseverance”.

Dịch nghĩa: Không ai có được sự đảm bảo chắc chắn về sự thành công. Chắc chắn những yếu tố như cơ hội, may mắn và thời điểm đều quan trọng. Nhưng cốt lõi của thành công thường được tìm thấy trong những khái niệm cơ bản, lỗi thời như làm việc chăm chỉ, quyết tâm, lập kế hoạch tốt và kiên trì.

 • Winston Churchill nói rằng: “Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm”.

Dịch nghĩa: Thành công là khi bạn có khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết.

 • Alan Cohen có một câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh: “Those who are looking for a reason always seeking the reasons why the work is not finished. And people who find success are always looking for reasons why the work can be completed”.

Dịch nghĩa: Những người đi tìm lý do luôn tìm kiếm lý do tại sao công việc chưa hoàn thành. Và những người tìm được thành công luôn tìm kiếm lý do tại sao công việc có thể hoàn thành được

 • Anthony Robbins cho rằng: “There are no real successes without rejection. The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome”.

Dịch nghĩa: Không có thành công thực sự nào mà không bị từ chối. Càng bị từ chối nhiều, bạn càng giỏi, bạn càng học được nhiều, bạn càng tiến gần đến kết quả của mình.

 • Anonymous đã từng nói về ước mơ: ‘I may not be there yet, but I’m closer than I was yesterday”.

Dịch nghĩa: Có thể tôi chưa đến đó nhưng tôi đã ở gần hơn ngày hôm qua.

 • H. Jackson Brown nói rằng: “In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance”.

Dịch nghĩa: Trong cuộc đối đầu giữa suối và đá, suối luôn thắng, không phải nhờ sức mạnh mà bằng sự kiên trì.

 • David Feherty chia sẻ: “It’s how you deal with failure that determines how you achieve success”.

Dịch nghĩa: Cách bạn đối mặt với thất bại sẽ quyết định cách bạn đạt được thành công.

 • George Bernard Shaw chia sẻ về ước mơ: “When I was a young man I observed 9 out of 10 things I did were failures. I didn’t want to be a failure so I did 10 times more work”.

Dịch nghĩa: Khi còn trẻ, tôi quan sát thấy 9 trong số 10 việc tôi làm là thất bại. Tôi không muốn thất bại nên đã làm việc gấp 10 lần.

Xem thêm:

Những câu nói hay về hoàng hôn tiếng Anh

Những câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng Anh
Những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh tạo động lực cho bạn
Những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh tạo động lực cho bạn
 • Nido Qubein có một câu nói: “Winners compare their achievements with their goals, while losers compare their achievements with those of other people”.

Dịch nghĩa: Người chiến thắng so sánh thành tích của họ với mục tiêu, trong khi kẻ thua cuộc so sánh thành tích của họ với thành tích của người khác.

 • Abraham Lincoln nói: “I do the very best I know how the very best I can and I mean to keep on doing so until the end. If the end brings me out all right, what is said against me will not amount to anything. If the end brings me out all wrong ten angels swearing I was right would make no difference”.

Dịch nghĩa: Tôi làm hết sức mình, tôi biết cách tốt nhất có thể và ý tôi là tiếp tục làm như vậy cho đến hết. Nếu kết cục đưa tôi ra được thì những gì người ta nói chống lại tôi sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu cái kết khiến tôi sai lầm thì mười thiên thần thề rằng tôi đúng cũng chẳng có gì khác biệt

 • Một câu nói hay về ước mơ: “Winners make it happen; losers let it happen”.

Dịch nghĩa: Người chiến thắng làm cho điều đó xảy ra; kẻ thua cuộc hãy để nó xảy ra.

 • Dr Diane Bauer từng nói: “The person interested in success has to learn to view failure as a healthy, inevitable part of the process of getting to the top”.

Dịch nghĩa: Người quan tâm đến thành công phải học cách xem thất bại là một phần lành mạnh, không thể tránh khỏi trong quá trình đạt đến đỉnh cao.

 • Một câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh: “Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up”.

Dịch nghĩa: Nhiều người thất bại trong cuộc sống là những người không nhận ra rằng họ đã gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

 • Mary Crowley nói rằng: “If you have made mistakes, even serious ones, there is always another chance for you. What we call failure is not the falling down, but the staying down”.

Dịch nghĩa: Nếu bạn đã phạm sai lầm, thậm chí là những sai lầm nghiêm trọng, luôn có một cơ hội khác dành cho bạn. Cái chúng ta gọi là thất bại không phải là vấp ngã mà là ở lại

 • Ralph Waldo Emerson từng nói: “Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail”.

Dịch nghĩa: Vinh quang lớn nhất của chúng ta không phải là không bao giờ thất bại mà là đứng dậy sau mỗi lần thất bại.

 • Henry C Clink cũng có chia sẻ về ước mơ: “While one person hesitates to try because afraid of failure, the other is busy making mistakes and becoming successful”.

Dịch nghĩa: Trong khi một người ngần ngại thử vì sợ thất bại thì người kia lại bận mắc sai lầm và thành công.

 • John F. Kennedy đã nói: “Only the people who dare to fail, will achieve big success”.

Dịch nghĩa: Chỉ những người dám thất bại họ mới có thể  đạt được thành công lớn.

 • Jawaharlal Nehru đã nói: “Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are too cowardly to take the consequences”.

Dịch nghĩa: Thành công luôn đến với những người dám hành động và hiếm khi đến gần những người quá hèn nhát không dám nhận lấy hậu quả.

 • Tục ngữ Đức có câu: “Great things are done more through courage than through wisdom”.

Dịch nghĩa: Những điều vĩ đại được thực hiện nhờ lòng dũng cảm hơn là trí tuệ.

 • Thomas Carlyle đã truyền cảm hứng về ước mơ qua câu nói: “The clock of granite which was an obstacle in the pathway of the weak became a stepping stone in the pathway of the strong”.

Dịch nghĩa: Khối đá granit vốn là chướng ngại vật trên con đường của kẻ yếu đã trở thành hòn đá lót đường cho kẻ mạnh mẽ.

 • Jean Paul Ritcher từng nói: “Shy person scares before the danger comes, coward person scares at the time the danger comes, brave person scares when the danger is over”.

Dịch nghĩa: Người nhút nhát sợ hãi trước khi nguy hiểm đến, người hèn nhát sợ hãi khi nguy hiểm đến, người dũng cảm sợ hãi khi nguy hiểm đã qua

 • Một câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh: “A coward gets scared and quits. A hero gets scared but still goes on”.

Dịch nghĩa: Một kẻ hèn nhát sợ hãi và bỏ cuộc. Người anh hùng sợ hãi nhưng vẫn tiếp tục.

 • Mc Arthur chia sẻ rằng: “What does not kill me certainly makes me stronger”.

Dịch nghĩa: Điều gì không giết được tôi chắc chắn nó sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn.

 • Tục ngữ Nhật Bản có câu: “Fall over seven times. Stand up Eight!”.

Dịch nghĩa: Rơi bảy lần. Hãy đứng lên tám!

 • K Calbp nói: “If you are going through hell. keep going”.

Dịch nghĩa: Nếu bạn đang đi qua địa ngục, hãy cứ tiếp tục đi.

 • Charled A. Beard đã nói: “When it is dark enough, you can see the stars”.

Dịch nghĩa: Khi trời đủ tối, bạn mới có thể nhìn thấy những vì sao.

 • Richard M De Vos chia sẻ về ước mơ như sau: “Few things in the world are more powerful than a positive push. A smile. A word of optimism and hope. A “you can do it” when things are tough”.

Dịch nghĩa: Rất ít thứ trên thế giới có sức mạnh hơn một cú hích tích cực. Một nụ cười. Một lời lạc quan và hy vọng. Câu nói “bạn có thể làm được” khi mọi việc khó khăn.

 • Calvin Coolidge cho rằng: “If you see the troubles coming down the road, you can be sure that nine will run into the ditch before they reach you”.

Dịch nghĩa: Nếu bạn nhìn thấy những rắc rối đang ập đến trên đường, bạn có thể chắc chắn rằng chín người sẽ lao xuống mương trước khi chúng đến với bạn.

 • Alexander Graham Bell đã từng nói: “When one door closes, another opens. But we often look so regretfully upon the closed door that we don’t see the one that has opened for us”.

Dịch nghĩa: Khi một cánh cửa đóng lại thì cái khác mở ra. Nhưng chúng ta thường tiếc nuối nhìn cánh cửa đã đóng mà không thấy cánh cửa đã mở ra cho mình.

 • Lucretius nói: “The drops of rain make a hole in the stone not by violence but by oft falling”.

Dịch nghĩa: Những giọt mưa tạo thành một lỗ trên đá không phải bằng bạo lực mà bằng cách rơi thường xuyên.

 • Có một câu nói hay về ước mơ bạn nên biết: “Don’t be discouraged. It’s often the last key in the bunch that opens the lock”.

Dịch nghĩa: Đừng nản lòng. Thường là chiếc chìa cuối cùng trong chùm mở được ổ khóa.

 • Câu nói hay về ước mơ: “When the world says, “Give up”, Hope whispers, “Try it one more time”.

Dịch nghĩa: Khi thế giới nói: “Hãy từ bỏ”, Hope thì thầm: “Hãy thử lại một lần nữa”.

 • Moshe Arens nói rằng: “Failure is just a resting place. It is an opportunity to begin again more intelligently”.

Dịch nghĩa: Thất bại chỉ là nơi nghỉ ngơi. Đó là một cơ hội để bắt đầu lại bằng một cách thông minh hơn.

 • Flavia Weedn đã nói rằng: “If one dream should fall and break into a thousand pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again”.

Dịch nghĩa: Nếu một giấc mơ rơi xuống và vỡ thành ngàn mảnh, đừng ngại nhặt một trong những mảnh đó lên và bắt đầu lại.

 • Walter Elliott đã truyền cảm hứng qua câu nói: “Perseverance is not a long race; it is many short races one after another”.

Dịch nghĩa: Sự kiên trì không phải là một cuộc đua dài; đó là nhiều cuộc đua ngắn nối tiếp nhau.

JV, William Eardley nói: “Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in”.

Dịch nghĩa: Tham vọng là con đường dẫn đến sự thành công. Sự kiên trì là phương tiện bạn đến.

 • Một câu nói được nhiều người tâm đắc: “He who loses money loses much. He who loses a friend loses much. He who loses determination loses all”.

Dịch nghĩa: Người mất tiền là mất nhiều. Người mất một người bạn là mất nhiều. Người mất quyết tâm là người sẽ mất tất cả.

 • Một câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn: “Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun’s rays do not burn until brought to a focus”.

Dịch nghĩa: Hãy tập trung mọi suy nghĩ của bạn vào công việc trước mắt. Tia nắng sẽ  không cháy nếu nó không tập trung.

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Danh ngôn tiếng Anh hay về ước mơ

Danh ngôn tiếng Anh hay về ước mơ
Danh ngôn tiếng Anh hay về ước mơ

Trong kho tàng danh ngôn tiếng Anh, chúng ta có thể tìm thấy nhiều danh ngôn thú vị về ước mơ, ý chí và quyết tâm. Những lời trích dẫn này chắt lọc từ cuộc sống hàng ngày và mang trong mình những bài học quý báu mà chúng ta có thể học hỏi và áp dụng vào cuộc sống của mình. Cùng khám phá những lời nói này nhé!

 • George Bernard Shaw nói rằng: ‘Some men see things as they are and say “Why”? Others dream of things that never were and say “why not”?”.

Tạm dịch: Một số người họ nhìn sự việc như hiện tại và nói “Tại sao”? Những người khác mơ những điều chưa từng có và nói “tại sao không”?

 • C.S.Lewis đã chia sẻ: “You are never too old to set another goal or to dream a new dream”.

Tạm dịch: Bạn không bao giờ quá già để đặt ra mục tiêu khác hoặc mơ một giấc mơ mới.

 • K Calbp đã có một câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh như sau: “Big dreams can create the fear of failure. Lack of dreams guarantees it”.

Tạm dịch: Những giấc mơ lớn có thể tạo ra nỗi sợ thất bại. Thiếu ước mơ đảm bảo điều đó sẽ xảy ra.

 • Linda Staten cũng có một chia sẻ về ước mơ: “There will always be dreams grander or humbler than your own, but there will never be a dream exactly like your own…for you are unique and more wondrous than you know!”.

Tạm dịch: Sẽ luôn có những giấc mơ vĩ đại hơn hoặc khiêm tốn hơn giấc mơ của bạn, nhưng sẽ không bao giờ có giấc mơ giống hệt giấc mơ của bạn… vì bạn là duy nhất và kỳ diệu hơn những gì bạn biết!

 • Henry David Thoreau ông đã từng nói rằng: “Do not lose hold of your dreams or aspirations. For if you do, you may still exist but you have ceased to live”.

Tạm dịch: “Đừng đánh mất ước mơ hay khát vọng của bạn. Vì nếu làm vậy, bạn có thể vẫn tồn tại nhưng bạn đã không còn sống nữa”.

 • Chia sẻ của Kahil Gibran về ước mơ: “Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity”.

Tạm dịch: “Hãy tin tưởng vào những giấc mơ, vì trong đó ẩn giấu cánh cổng dẫn đến thiên đường”.

 • Samuel Johnson đã cho ra đời một câu danh ngôn về ước mơ: “Dreams are like stars…you may never touch them, but if you follow them they will lead you to your destiny”.

Tạm dịch: “Những giấc mơ giống như những ngôi sao…bạn có thể không bao giờ chạm tới chúng, nhưng nếu bạn theo đuổi chúng, chúng sẽ dẫn bạn đến định mệnh của mình”.

 • John Updike đã góp một câu danh ngôn vào những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh như sau: “Dreams come true, without that possibility, nature would not incite us to have them.”

Tạm dịch: “Ước mơ trở thành hiện thực, nếu không có khả năng đó thì thiên nhiên sẽ không khuyến khích chúng ta thực hiện chúng.”

 • Chia sẻ của Ashley Smith về ước mơ: “Life is full of beauty. Notice it. Notice the bumble bee, the small child, and the smiling faces. Smell the rain, and feel the wind. Live your life to the fullest potential, and fight for your dream”.

Tạm dịch: “Cuộc sống đầy những điều tốt đẹp. Để ý nó. Hãy chú ý đến chú ong nghệ, đứa trẻ nhỏ và những khuôn mặt tươi cười. Ngửi mùi mưa và cảm nhận gió. Hãy sống hết mình và chiến đấu hết mình vì ước mơ của mình”.

 • “The most destitute individuals are not those without a penny, but those without a dream.”

Tạm dịch: Những người cơ cực nhất không phải là những người không có một xu dính túi mà là những người không có ước mơ.

 • “Dreams perceive the imperceptible, sense the intangible, and accomplish the insurmountable”.

Tạm dịch: Những giấc mơ nhận thức được những điều không thể nhận thấy, cảm nhận được những điều vô hình và hoàn thành những điều không thể vượt qua.

 • “A dream is akin to a bird that anticipates the dawn and cautiously begins to sing even while darkness still surrounds it.”

Tạm dịch: Giấc mơ giống như một con chim báo trước bình minh và thận trọng cất tiếng hót ngay cả khi bóng tối vẫn bao quanh nó.

Tham khảo thêm:

Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu

Những câu nói tạo động lực bằng tiếng Anh

Những câu nói tiếng Anh hay về sự lạc quan

Những câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ

Những câu nói tiếng Anh hay và ý nghĩa về cuộc sống

3. Lời kết

Qua những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh đã được tổng hợp trong bài viết. Hy vọng rằng các bạn sẽ được thêm sự động viên để theo đuổi và gìn giữ ước mơ của mình. Bác sĩ IELTS chúc cho các bạn luôn tiến xa trong hành trình học tập và làm hiện thực những hoài bão của mình.