Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Cấu trúc Difficult: Khái niệm, cách dùng và bài tập có đáp án

Trong tiếng Anh, từ “difficult” được sử dụng rất phổ biến trong các tình huống mô tả những việc không dễ dàng hay cần nỗ lực hơn để hoàn thành. Tuy nhiên, cách sử dụng từ này và cấu trúc liên quan đến nó thường khiến nhiều người học tiếng Anh gặp khó khăn.

Bài viết này sẽ giúp bạn khám phá sự phức tạp của cấu trúc difficult, cách dùng, so sánh với từ “difficult”, và cung cấp bài tập để nâng cao kỹ năng sử dụng từ này trong tiếng Anh bên dưới nhé !

Cấu trúc Difficult trong tiếng Anh
Cấu trúc Difficult trong tiếng Anh

1. Difficult là gì?

“Difficult” là một từ tiếng Anh có nghĩa là khó khăn, khó nhọc hoặc phức tạp. Từ này được sử dụng để mô tả một tình huống hoặc vấn đề mà cần nỗ lực, sự tập trung và kỹ năng để vượt qua hoặc giải quyết. Ví dụ, một bài kiểm tra khó hoặc một công việc phức tạp đều có thể được miêu tả là “difficult”.

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách dùng cấu trúc Difficult trong tiếng Anh

“Cấu trúc Difficult” là một thuật ngữ không phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, từ “difficult” thường được sử dụng để miêu tả một tình huống hoặc vấn đề mà gặp khó khăn trong việc giải quyết hoặc đối phó.

Có nhiều cách để sử dụng từ “difficult” trong tiếng Anh, ví dụ:

 1. Sử dụng “difficult” như tính từ để mô tả một tình huống hoặc vấn đề:
 • This math problem is difficult to solve. (Bài toán này khó giải quyết.)
 • I find it difficult to understand this book. (Tôi thấy khó để hiểu quyển sách này.)
 • It was a difficult decision to make. (Đó là một quyết định khó khăn.)
 1. Sử dụng “difficult” như danh từ để chỉ một vấn đề hoặc tình huống khó khăn:
 • Dealing with difficult customers is always a challenge. (Đối phó với khách hàng khó tính luôn là một thử thách.)
 • Learning a new language can be a difficult. (Học một ngôn ngữ mới có thể khó khăn.)
 • Overcoming difficult obstacles is essential to success. (Vượt qua những khó khăn là điều cần thiết để đạt được thành công.)
 1. Sử dụng “difficult” như trạng từ để chỉ việc làm điều gì đó khó khăn:
 • She managed to climb the mountain, but difficultly. (Cô ấy đã leo núi được, nhưng rất khó khăn.)
 • He answered the question difficultly. (Anh ấy trả lời câu hỏi khó khăn.)

Như vậy, cấu trúc để sử dụng từ “difficult” tùy thuộc vào cách sử dụng từ đó trong câu và ngữ cảnh của câu.

Cách dùng cấu trúc Difficult
Cách dùng cấu trúc Difficult

Xem thêm:

Cấu trúc It is

Cấu trúc It’s High Time

Cấu trúc If only và wish

Cấu trúc song song trong tiếng Anh

3. So sánh cấu trúc Difficult và Difficulty

“Difficult” và “Difficulty” đều là những từ liên quan đến khó khăn, nhưng có sự khác biệt về cấu trúc và cách sử dụng như sau:

Cấu trúc: “Difficult” là tính từ, còn “Difficulty” là danh từ.

Cách sử dụng: “Difficult” được sử dụng để mô tả một vấn đề, tình huống hoặc hành động gặp khó khăn, còn “Difficulty” được sử dụng để chỉ sự khó khăn hoặc vấn đề đó.

Ví dụ:

 • It was difficult to finish the project on time. (Khó để hoàn thành dự án đúng thời hạn.)
 • The difficulty of the project was that we had a tight deadline. (Sự khó khăn của dự án là chúng tôi có một thời hạn chặt chẽ.)
 • He found it difficult to learn how to swim. (Anh ta thấy khó khăn để học bơi.)
 • The difficulty of learning how to swim is mastering the breathing technique. (Sự khó khăn khi học bơi là nắm vững kỹ thuật thở.)
 • The mountain climb was very difficult. (Leo núi rất khó khăn.)

The difficulty of the mountain climb was the steepness of the trail. (Sự khó khăn khi leo núi là độ dốc của đường đi.)

Tóm lại, “difficult” được sử dụng như một tính từ để mô tả sự khó khăn của một vấn đề hoặc hành động, trong khi “difficulty” được sử dụng như một danh từ để chỉ sự khó khăn hoặc vấn đề đó.

4. Bài tập cấu trúc Difficult

Dưới đây là một bài tập về cấu trúc “difficult” trong tiếng Anh:

Điền từ “difficult” hoặc “difficulty” vào chỗ trống trong câu sau:

1. I have a lot of ____________ studying for my final exams.

2. Climbing Mount Everest is a ____________ task that requires months of preparation.

3. John has been having ____________ at work because his boss is very demanding.

4. It was very ____________ for her to say goodbye to her best friend who was moving away.

5. One of the ____________ of living in a big city is the high cost of housing.

6. The ____________ of learning a new language is memorizing vocabulary and grammar rules.

7. It’s ____________ to keep track of all the different passwords for my online accounts.

8. The teacher made the exam deliberately ____________ to challenge the students.

Bài tập về cấu trúc Difficult
Bài tập về cấu trúc Difficult

Đáp án:

1. difficulty

2. difficult

3. difficulties

4. difficult

5. difficulties

6. difficulty

7. difficult

8. difficult

Xem thêm:

Cấu trúc Remember

Cấu trúc Different From

Bác sĩ IELTS hy vọng bài tập này sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng sử dụng cấu trúc Difficult trong tiếng Anh hơn nhé.