Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Bài tập câu tường thuật dạng câu hỏi có đáp án chi tiết nhất

Trong bài viết lần trước, Bác sĩ IELTS đã giải thích cho bạn tất tần tật kiến thức ngữ pháp về câu tường thuật. Đây là một dạng ngữ pháp khó, muốn ghi nhớ kỹ phần kiến thức này, bạn phải luyện bài tập thường xuyên với nhiều dạng bài khác nhau. Hãy cùng luyện tập các dạng bài tập câu tường thuật trong bài viết dưới đây.

1. Giới thiệu lý thuyết về câu tường thuật

Trước khi đi vào phần bài tập, hãy cùng chúng tôi ôn tập về lý thuyết câu tường thuật để có thể làm bài một cách tốt nhất nhé.

 • Câu trực tiếp

Câu trực tiếp (direct speech) là là trích dẫn chính xác lời người nói diễn đạt. Câu trực được đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Peter said: “I want go to the cinema”.

 • Câu gián tiếp

Là thuật lại lời nói của một người khác trong dạng gián tiếp, không sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Peter said that he wanted go to the cinema.

 • Nguyên tắc chuyển đổi câu trực tiếp thành câu gián tiếp

Có 3 nguyên tắc cần chú ý khi chuyển từ câu trực tiếp thành gián tiếp:

 • Đổi ngôi, đổi tân ngữ
 • Lùi thì
 • Đổi cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn
Bài tập câu tường thuật
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Tổng hợp các dạng bài tập về câu tường thuật

Khi luyện bài tập về câu tường thuật thì một bài tập được soạn theo chủ đề và có đáp án chi tiết là vô cùng cần thiết. Dưới đây, là tổng hợp những bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án, bài tập câu tường thuật lớp 9 có đáp án, bài tập câu tường thuật mệnh lệnh, bài tập câu tường thuật dạng câu hỏi đầy đủ nhất.

Bài tập 1: Chuyển các câu trực tiếp dưới đây thành câu gián tiếp

 1. He said, “I like this movie.”
 2. “Where is your mother?” she asked me.
 3. “I can’t speak Korean,” she said.
 4. “Say hello to Dr. Steve,” they said.
 5. “The film began at 9 o’clock,” he said.
 6. They said: “the man is still living”
 7. “Where have you spent your money?” Marry asked him​.
 8. “I never smoke,” he said.
 9.  “Do you know Ranmori?” he wanted to know.
 10. “I want to have a big chicken,” Benjamin says.
 11. “If I were you, I’d stop smoking. They won’t be good for your health in the long run,” I said.
 12. “Don’t touch that wire, will you,” said the mother.
 13. Patricia: “My mother will celebrate her birthday next weekend.”
 14.  “I’m sorry I’m late,” he said.
 15. “Shall I do the cleaning up for you?” he said.
 16. “If I were you, I would buy that book ”, she said.
 17. “Why don’t we go to the cinema tonight?” he said.
 18. “Would you like to come to my birthday party next Saturday?” she said.
 19. “Let’s go swimming this Sunday”, he said.
 20. “ Shall I carry the bag for you?” he said.
 21. “What a beautiful dress!” she said.
 22. “How ugly!” he said.
 23. “Remember to lock the door” she said.
Bài tập câu tường thuật dạng câu hỏi
Bài tập câu tường thuật dạng câu hỏi

Bài tập 2: Bài tập câu tường thuật dạng câu hỏi

1. “Where is my bike?” she asked.

She asked……………………………………….………………….

2. “How are you today?” Martin asked us.

Martin asked us………………………………………….……………….

3. He asked, “Do I have to do it?”

He asked……………………………………….………………….

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

The mother asked her daughter………………………………………………………….

5. “Which dress do you like best?” she asked her boyfriend.

She asked her boyfriend…………………………………………………………..

6. “What are they doing?” she asked.

She wanted to know……………………………………….…………………

7. “Are you going to the cinema?” he asked me.

He wanted to know………………………………………..…………………

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

The teacher wanted to know………………………………………..…………………

9. “How do you know that?” she asked me.

She asked me………………………………………….……………….

10. “Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me.

My friend asked me………………………………………….……………….

Xem thêm các bài viết khác:

Bài tập nhấn trọng âm

Bài tập tính từ và trạng từ

Bài tập về giới từ in on at có đáp án

Bài tập về trật tự tính từ trong tiếng Anh

Bài tập 3: Bài tập câu tường thuật lớp 9 có đáp án

1. Jack asked me _____.

A. Where do you come from?                                             

B. where I came from  

C. where I came from      

D. where did I come from?

2. She asked me _____ I liked pop music.

A.when                                   

B.what                                       

C.if                                                     

D.x

3. The doctor ____ him to take more exercise.

A.told                                        

B.tell                                           

C. have told                                    

D. are telling

4. I wanted to know_____ return home.

A. when would she         

B. when will she                     

C. when she will              

D. when she would

5. Claire told me that her father____ a race horse.

A. owns        

B. owned                     

C. owning            

D. A and B

6. What did that man say ______?

A. at you       

B. for you              

C. to you                  

D. you

7. I rang my friend in Australia yesterday, and she said it _______ raining there.

A. is       

B. were       

C. has been            

D. was

8. The builders have ______ that everything will be ready on time.

A. promised      

B. promise               

C. promises                

D. promising

9. The doctor _______ him to take more exercise.

A. told          

B. tell               

C. have told            

D. are telling

10. The last time I saw Linda, she looked very relaxed. She explained she’d been on holiday the ______ week.

A. ago       

B. following             

C. next               

D. previous

11.  Yesterday, Laura ______ him put some shelves up.

A. asked          

B. is asking              

C. ask               

D. was asked

12. Tom has ______ this story wasn’t completely true.

A. admitting that        

B. was admitted that            

C. admitted that                 

D. admit that

13. When I rang Tessa some time last week, she said she was busy ______ day.

A. that            

B. the             

C. then                 

D. this

14. I wonder _____ the tickets are on sale yet.

A. what           

B. when            

C. where             

D. whether

15. Mathew _____ Emma that her train was about to leave.

A.  has reminded        

B. has reminded that           

C. reminded             

D. reminded that

Bài tập 4: Bài tập câu tường thuật mệnh lệnh

1. “Please download the information from this file,” the director said to us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning to go to the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said to Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come to my house without prior notice.” May’s colleague said to her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you do this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite and courteous person so I love him very much.”

Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to him: “Please lend me your car to carry this cargo to the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

10. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said to her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

Bài tập câu tường thuật

Bài tập 5: Chọn đáp án đúng

1. Sarah was driving too fast, so I ______ to slow down.

A. asked her          B. asked                C. ask           D.have asked her

2. Someone ______ me there’s been an accident on the motorway.

A. asked                B. said                    C. spoke                    D. told

3. I couldn’t move the piano alone, so I asked Tom_______.

A. giving a hand          B. gave a hand           C. to give a hand      D. give a hand

4. Tom said that New York _______ more lively than London.

A. is          B. be               C. was              D. were

5. When he was at Oliver’s flat yesterday, Martin asked if he ______ use the phone.

A. can      B. could                   C. may               D. must

6. George couldn’t help me. He ______ me to ask Kate.

A. tell                B. said                    C. told        D. say

7. Judy ______ going for a walk, but no one else wanted to.

A.admitted            B. offered                C. promised                        D. suggested

8. I said that I had met her ______ .

A. yesterday      B. the previous day               C. the day                        D. the before day.

9. The man asked the boys ______ .

A. why did they fight             B. why they were fighting       

C. why they fight                   D.why were they  fighting

10. “______the door”, he said.

A. please open   B. open pleased             C. please to open               D. please, opening

11. I wanted to know ______ return home.

A. when would she B. when will she        C. when she will           D. when she would

12. The woman wonders _______ doing well at school.

A. whether her children are      B. if her children were

B. whether her children were    D. her children are if

13. Peter said he was leaving for Paris ______.

A. next week      B. the week previous           C. following week    D. the following week

14. “I don’t usually drink milk when ______ ” Mrs. Pike said.

A. she was hungry     B. I was hungry                   C. I am hungry                D. I will be

15. They said that their house had been broken into ______.

A. the two days before     B. two days ago       C. two days before      D. since two days

Bài tập 6: Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

“Stop talking, Joe,” the teacher said. → The teacher told Joe……………………….

“Be patient,” she said to him. → She told him………………………………………….

“Go to your room,” her father said to her. → Her father told her……………………….

“Hurry up,” she said to us. → She told us……………………………………………….

“Give me the key,” he told her. → He asked her…………………………………………

“Play it again, Sam,” she said. → She asked Sam………………………………………

“Sit down, Caron,” he said. → He asked Caron…………………………………………..

“Fill in the form, Sir,” the receptionist said. → The receptionist asked the guest………

“Take off your shoes,” she told us. → She told us…………………………………………

“Mind your own business,” she told him. → She told him………………………………..

Đáp án:

Bài tập 1:

 1. He said he liked that song.
 2. She asked me where my sister was.
 3. She said that she didn’t speak Korean.
 4. They asked me to say hello to Jim.
 5. He said the film had begun at 9 o’clock.
 6. They said that the man was still living
 7. She asked him where he had spent his money.
 8. He said he never smokes.
 9. He wanted to know if she knew Ranmori.
 1. Benjamin says that he often has a big chicken.
 2. I advised her to stop smoking and explained that they wouldn’t be good for her health in the long run.
 3. The mother warned the child not to touch the wire.
 4. Patricia said that her mother would celebrate her birthday the following weekend.
 5. He apologized for being late.
 6. He offered to do the cleaning up for me.
 7. She advised me to buy that book.
 8. He suggested going to the cinema that night.
 9. She invited me to come to her birthday party the following Saturday.
 10. He suggested going swimming that Sunday.
 11. He offered to carry the bag for me.
 12. She complimented me on my beautiful dress.
 13. He said/ exclaimed that it was ugly.
 14. She reminded me to lock the door.

Bài tập 2:

 1. She asked where her umbrella was.
 2. Martin asked us how we were.
 3. He asked if he had to do it.
 4. The mother asked her daughter where she had been.
 5. She asked her boyfriend which dress he liked best.
 6. She wanted to know what they were doing.
 7. He wanted to know if I was going to the cinema.
 8. The teacher wanted to know who spoke English.
 9. She asked me how I knew that.
 10. My friend asked me if Caron had talked to Kevin.

Bài tập 3:

 1. C
 2. C
 3. A
 4. D
 5. D
 6. C
 7. D
 8. A
 9. A
 10. D
 11. A
 12. C
 13. A
 14. D
 15. C

Bài tập 4:

 1. The director told us to download the information from that file.
 2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.
 3. Mary asked us which way we were planning to go to the beach.
 4. The clerk told Lisa to bring that outfit over there if it had any damage.
 5. May’s colleague told her not to come to her house without prior notice.
 6. My manager told me if I could do that project best.
 7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite and courteous person so she loved him very much.
 8. The customer asked me if there was any restroom nearby.
 9. Jenny asked him to lend her his car to carry that cargo to the train station because her dad needed it right then.
 10. Jisoo’s mother told her not to stay up late.

Bài tập 5:

 1. A
 2. D
 3. C
 4. C
 5. B
 6. C
 7. D
 8. B
 9. B
 10. A
 11. D
 12. B
 13. D
 14. C
 15. B

Bài tập 6:

 1. The teacher told Joe to stop talking
 2. She told him to be patient
 3. Her father told her to go to her room
 4. She told us to hurry up
 5. He asked her to give him the key
 6. She asked Sam to play it again
 7. He asked Caron to sit down
 8. The receptionist asked the guest to fill in the form
 9. She told us to take off our shoes
 10. She told him to mind his own business.

Xem thêm:

Bài tập câu hỏi đuôi

Bài tập câu bị động

Bài tập câu cảm thán

Bài tập về so sánh hơn

Bài tập so sánh hơn của tính từ ngắn

Phần kết

Bên trên là tổng hợp đa dạng nhất về bài tập câu tường thuật. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì, đừng ngần ngại liên hệ với Bác sĩ IELTS để được “bắt bệnh” nhé. Chúc bạn học tốt!