Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Communication và Part 2,3

Chủ đề IELTS Speaking Part 1 Communication là một trong những đề tài phản ánh đời sống hiện đại và có thể xuất hiện trong phần thi IELTS Speaking. Để giúp thí sinh đạt điểm cao trong chủ đề này, bài viết này sẽ cung cấp cho họ từ vựng và ý tưởng để trả lời các câu hỏi liên quan đến Giao tiếp trong phần thi IELTS Speaking Part 1,2,3.

1. Từ vựng liên quan đến chủ đề Communication

Từ vựng liên quan đến chủ đề Communication
Từ vựng liên quan đến chủ đề Communication

Bạn cần có vốn từ vựng phong phú về chủ đề IELTS Speaking Part 1 Communication. Vốn từ vựng này sẽ giúp bạn xây dựng nội dung bài Speaking hay để đạt điểm tối đa nhé.

1.1. Danh từ về IELTS Speaking Part 1 Communication

Từ vựngLoại từPhiên âmNghĩa của từ
Dialogue(noun)/ˈdaɪəˌlɔːg/cuộc hội thoại
Interaction(noun)/ˌɪntərˈækʃn/sự tương tác
Miscommunication(noun)/ˌmɪskəmjuːnɪˈkeɪʃn/sự hiểu lầm
Eloquence(noun)/ˈɛləkwəns/sự hùng biện
Connotation(noun)/ˌkɒnəˈteɪʃn/hàm ý

1.2. Tính từ về IELTS Speaking Part 1 Topic Communication

Từ vựngLoại từPhiên âmNghĩa của từ
Inarticulate(adjective)/ɪnɑːˈtɪkjʊlət/(nói) không rõ ràng
Expressive(adjective)/ɪkˈsprɛsɪv/biểu cảm
Coherent(adjective)/koʊˈhɪrənt/mạch lạc
Verbose(adjective)/vərˈboʊs/dài dòng
Ambiguous(adjective)/æmˈbɪɡjʊəs/không rõ ràng, mơ hồ

1.3. Động từ về IELTS Speaking Part 1 Topic Communication

Từ vựngLoại từPhiên âmNghĩa của từ
Articulate(verb)/ɑːrˈtɪkjʊleɪt/nói, phát âm rõ ràng
Communicate(verb)/kəˈmjuːnɪkeɪt/giao tiếp hay truyền đạt
Convey(verb)/kənˈveɪ/truyền đạt
Interpret(verb)/ɪnˈtɜːrprɪt/giải thích hay thông dịch
Misinterpret(verb)/ˌmɪsɪnˈtɜːrprɪt/hiểu lầm
Negotiate(verb)/nɪˈgoʊʃieɪt/đàm phán
Persuade(verb)/pərˈsweɪd/thuyết phục
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Communication

Dưới đây sẽ là bài mẫu về chủ đề communication IELTS Speaking. Đây sẽ là những nội dung hữu ích mà Bác sĩ IELTS dành cho bạn.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Communication
Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Communication

2.1. Câu hỏi 1: How do you usually keep in touch with members of your family?

Well, as you may have known, in Vietnam, we emphasize greatly on familial ties. That being said, I stay in touch with my family primarily through video calls and instant messaging. I use apps like Zalo, which is popular in our country, and it allows me to share my daily life with them, even from a distance. However, I believe nothing beats our family gatherings during the weekends where we all come together for a meal, share stories, and strengthen our bond.

Dịch: Chào bạn, như bạn có thể biết, tại Việt Nam, chúng tôi đặt một sự nhấn mạnh lớn vào mối quan hệ gia đình. Nói như vậy, tôi duy trì liên lạc với gia đình chủ yếu thông qua cuộc gọi video và tin nhắn ngay lập tức. Tôi sử dụng các ứng dụng như Zalo, phổ biến ở nước chúng tôi, và nó cho phép tôi chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình với họ, ngay cả khi ở xa. Tuy nhiên, tôi tin rằng không có gì tốt hơn các buổi tụ tập gia đình vào cuối tuần, nơi chúng tôi tất cả tụ tập cùng nhau để cùng ăn một bữa, chia sẻ những câu chuyện và củng cố tình cảm gia đình.

2.2. Câu hỏi 2: Do you ever write letters by hand? Why/ Why not?

Yes, indeed, I occasionally engage in handwriting letters. You know, in our digital world, handwritten letters seem to be a fading art, but I cherish it greatly. I think there’s something quite profound and heartwarming about pouring into the act of putting pen to paper. It feels like you’re pouring a part of your soul into the letter, which makes it all the more special.

Dịch: Vâng, đúng vậy, đôi khi tôi viết thư bằng tay. Bạn biết đấy, trong thế giới số hóa của chúng ta, việc viết thư bằng tay dường như là một nghệ thuật đang dần phai mờ, nhưng tôi trân trọng nó rất nhiều. Tôi nghĩ có điều gì đó sâu sắc và ấm áp về việc đổ vào việc đặt bút lên giấy. Cảm giác như bạn đang đổ một phần tâm hồn của mình vào bức thư, điều đó làm cho nó trở nên đặc biệt hơn nhiều.

Xem thêm:

Talk about your hobbies

Talk about generation gap

Talk about natural disasters

Talk About Your Last Holiday

Talk About Your favorite Food hiệu quả

3. IELTS Speaking Communication – Part 2

Dưới đây là bảng dàn ý của bài IELTS Speaking communication, cùng xem qua nhé.

Recall a notable communication encounter you shared with someone. Provide details on:Nhớ lại một trải nghiệm giao tiếp đáng chú ý mà bạn đã chia sẻ với ai đó. Cung cấp chi tiết về:
The individual you interacted with.Người mà bạn đã tương tác.
When and where this communication transpired.Khi nào và ở đâu cuộc giao tiếp này diễn ra.
The subject matter of the communication.Nội dung chính của cuộc giao tiếp.
The emotional impact or feelings engendered by this interaction.Tác động cảm xúc hoặc cảm giác mà cuộc giao tiếp này tạo ra.
IELTS Speaking Communication – Part 2
IELTS Speaking Communication – Part 2

Bài mẫu: One of the most unforgettable communication experiences I’ve had occurred a few years ago with my grandfather. It unfolded during a family gathering at my grandparents’ residence on a balmy summer evening.

I recall sitting on the porch alongside my grandfather, gazing at the picturesque sunset. Our conversation revolved around his experiences during his youth, particularly his military service. We delved into his time in the military, focusing on his role in World War II and the hardships he encountered.

This interaction evoked a profound sense of admiration and respect for my grandfather. As I listened to his narratives, I developed a deep appreciation for the sacrifices he and his comrades made for our country. Connecting with him on a more profound level and learning about his life in ways I hadn’t before was a heartwarming experience. His stories were not only informative but also emotionally stirring, leaving me with a profound gratitude for the opportunity to communicate with him in such a meaningful manner.

In essence, this communication episode with my grandfather remains ingrained in my memory as a special and poignant moment that fortified our bond and provided me with invaluable insights into our family history.

Dịch: Một trong những trải nghiệm giao tiếp khó quên nhất của tôi xảy ra vài năm trước với ông nội. Nó diễn ra trong một buổi tụ tập gia đình tại nhà ông bà vào một buổi tối mùa hè ấm áp.

Tôi nhớ ngồi trên hiên cùng ông nội, nhìn ra cảnh hoàng hôn tuyệt vời. Cuộc trò chuyện của chúng tôi xoay quanh những ký ức của ông trong thời trẻ, đặc biệt là thời gian ông phục vụ trong quân ngũ. Chúng tôi nói về thời gian ông ở trong quân đội, tập trung vào vai trò của ông trong Thế chiến II và những khó khăn mà ông gặp phải.

Cuộc giao tiếp này gây ra một cảm giác sâu sắc của sự ngưỡng mộ và tôn trọng đối với ông nội của tôi. Khi tôi lắng nghe câu chuyện của ông, tôi phát triển sự đánh giá cao sâu sắc về những hy sinh mà ông và đồng đội của ông đã đưa ra cho đất nước chúng ta. Kết nối với ông ở một cấp độ sâu sắc hơn và hiểu về cuộc sống của ông một cách mới mẻ là một trải nghiệm ấm áp. Những câu chuyện của ông không chỉ là thông tin mà còn là những cảm xúc, để lại cho tôi một lòng biết ơn sâu sắc về cơ hội được giao tiếp với ông một cách ý nghĩa như vậy.

Nói chung, sự giao tiếp này với ông nội của tôi vẫn in sâu trong ký ức của tôi như một khoảnh khắc đặc biệt và đầy cảm xúc, đã củng cố tình cảm gia đình và mang lại cho tôi cái nhìn quý báu về lịch sử gia đình.

4. IELTS Speaking Communication – Part 3

5 câu hỏi thường gặp nhất trong chủ đề communication Speaking sẽ được Bacsiielts đề cập đến dưới đây. Nó sẽ đem lại cho bạn những gợi ý về cách triển khai câu trả lời hay nhất trong phần thi này.

IELTS Speaking Communication – Part 3
IELTS Speaking Communication – Part 3

4.1. Câu hỏi 1: How important is effective communication in today’s workplace?

Trả lời: In the contemporary workplace, effective communication holds paramount importance. It serves as the foundation for successful collaboration, streamlined problem-solving, and the cultivation of a positive work atmosphere. In the absence of clear and efficient communication, misunderstandings can emerge, giving rise to errors, conflicts, and a decline in productivity. Furthermore, with workplaces evolving into more diverse and globalized environments, the skill to communicate effectively with individuals from various backgrounds and cultures becomes progressively vital.

Dịch: Trong môi trường làm việc hiện đại, giao tiếp hiệu quả đặt ở vị thế hàng đầu quan trọng. Nó là nền tảng cho sự hợp tác thành công, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, và việc phát triển một không khí làm việc tích cực. Trong trường hợp không có giao tiếp rõ ràng và hiệu quả, có thể xuất hiện hiểu lầm, dẫn đến lỗi, xung đột và sự giảm hiệu suất. Hơn nữa, khi môi trường làm việc ngày càng đa dạng và toàn cầu hóa, khả năng giao tiếp hiệu quả với những người đến từ các nền văn hóa và nền văn minh khác nhau trở nên ngày càng quan trọng.

4.2. Câu hỏi 2: In what ways has technology improved or hindered communication in the modern world?

Trả lời: The advent of technology has ushered in both advancements and challenges in communication. On the positive side, it has substantially enhanced the speed and convenience of communication. Now, we can establish connections with individuals globally, at any time, offering immense benefits for both business and personal relationships. Nevertheless, it has also given rise to challenges such as information overload, the diminishing proficiency in face-to-face communication, and apprehensions regarding privacy and security. Hence, although technology has undeniably enriched communication in numerous aspects, it remains crucial to maintain a balance between digital and in-person interactions.

Dịch: Sự xuất hiện của công nghệ đã mang lại cả tiến bộ và thách thức trong giao tiếp. Mặt tích cực là công nghệ đã đáng kể cải thiện tốc độ và sự thuận tiện trong việc truyền thông. Bây giờ, chúng ta có thể kết nối với mọi người trên toàn thế giới, bất cứ lúc nào, mang lại những lợi ích lớn lao cho cả mối quan hệ kinh doanh và cá nhân. Tuy nhiên, nó cũng gây ra những thách thức như quá tải thông tin, sự suy giảm khả năng giao tiếp trực tiếp, và lo ngại về quyền riêng tư và an ninh. Do đó, mặc dù công nghệ đã không phủ nhận làm phong phú giao tiếp ở nhiều khía cạnh, nhưng vẫn quan trọng phải duy trì sự cân bằng giữa giao tiếp số và giao tiếp trực tiếp.

4.3. Câu hỏi 3: How does effective communication contribute to resolving conflicts?

Trả lời: Successful conflict resolution heavily relies on effective communication. When individuals engaged in a disagreement can openly and honestly express their concerns and emotions, it lays the foundation for improved understanding. Active listening and empathizing with the other party’s viewpoint are paramount in this endeavor. Through constructive dialogue, conflicts can be de-escalated, and mutually agreeable solutions can be achieved. Effective communication serves to bridge gaps in perception and encourages compromise, ultimately facilitating conflict resolution.

Dịch: Sự giải quyết xung đột hiệu quả đặc biệt phụ thuộc vào giao tiếp có hiệu quả. Khi những người tham gia tranh cãi có thể mở cửa và thể hiện một cách trung thực về quan ngại và cảm xúc của họ, điều này tạo nền tảng cho sự hiểu biết cải thiện. Việc lắng nghe tích cực và đồng cảm với quan điểm của bên kia là quan trọng trong quá trình này. Qua sự trao đổi xây dựng, xung đột có thể được giảm bớt và có thể đạt được những giải pháp mà cả hai bên đều chấp nhận. Giao tiếp hiệu quả giúp nối kết những khoảng trống trong nhận thức và khuyến khích sự thỏa hiệp, cuối cùng hỗ trợ quá trình giải quyết xung đột.

4.4. Câu hỏi 4: In what ways can schools and educational institutions promote better communication skills among students?

Trả lời: Schools and educational institutions play a crucial role in enhancing students’ communication skills. This can be achieved by incorporating curricula that specifically target communication skills and placing emphasis on activities such as debates, group discussions, and presentations. Moreover, teachers should establish a nurturing and inclusive classroom atmosphere that promotes students’ free expression. Offering constructive feedback and opportunities for public speaking can contribute to building confidence in communication. In essence, schools should not solely concentrate on academic knowledge; they should also prioritize the cultivation of students’ interpersonal and communication abilities, which are indispensable for success in the real world.

Dịch: Trường học và các cơ sở giáo dục đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao kỹ năng giao tiếp của học sinh. Điều này có thể được đạt được bằng cách tích hợp chương trình học chuyên sâu vào kỹ năng giao tiếp và đặt sự tập trung vào các hoạt động như tranh luận, thảo luận nhóm và thuyết trình. Hơn nữa, giáo viên nên tạo ra một môi trường lớp học nuôi dưỡng và bao gồm khí khí thoải mái, khuyến khích học sinh tự do thể hiện ý kiến của họ. Việc đưa ra phản hồi tích cực và cơ hội để diễn thuyết có thể góp phần xây dựng lòng tự tin trong giao tiếp. Tóm lại, trường học không chỉ nên tập trung vào kiến thức học thuật mà còn ưu tiên việc phát triển kỹ năng giao tiếp và giữ gìn khả năng giao tiếp giữa các học sinh, những yếu tố quan trọng để thành công trong thế giới thực.

4.5. Câu hỏi 5: How can individuals improve their communication skills in their personal and professional lives?

Trả lời: Enhancing communication skills is achievable for individuals through the practice of active listening, which entails dedicating full attention to the speaker and striving to comprehend their perspective. Additionally, individuals can focus on refining the clarity and conciseness of their own communication, guaranteeing that their messages are easily grasped. Participating in communication-focused courses or workshops can prove beneficial, along with actively seeking feedback from colleagues, friends, or mentors. It’s crucial to emphasize that the improvement of communication is a continual process, requiring individuals to remain open to learning and adapting their communication style to various situations and audiences.

Dịch: Việc nâng cao kỹ năng giao tiếp là điều hoàn toàn khả thi đối với mỗi cá nhân thông qua việc thực hành lắng nghe tích cực, bao gồm việc dành toàn bộ sự chú ý cho người nói và cố gắng hiểu quan điểm của họ. Ngoài ra, mỗi cá nhân có thể tập trung vào làm cho sự rõ ràng và ngắn gọn trong giao tiếp của họ, đảm bảo rằng thông điệp của họ được hiểu một cách dễ dàng. Việc tham gia các khóa học hoặc workshop về giao tiếp có thể mang lại lợi ích, cũng như việc tích cực tìm kiếm phản hồi từ đồng nghiệp, bạn bè hoặc người hướng dẫn. Quan trọng nhấ là nhấn mạnh rằng việc cải thiện giao tiếp là một quá trình liên tục, đòi hỏi cá nhân phải luôn mở lòng để học hỏi và điều chỉnh phong cách giao tiếp của mình phù hợp với các tình huống và đối tượng giao tiếp khác nhau.

Xem bài viết nổi bật:

Talk about Tet holiday

Talk about the Internet

Talk about your favorite tv program

Talk about mid-autumn festival in Vietnam

Ielts Speaking part 1, 2,3 chủ đề Talk About Your Family

5. Lời kết

Nội dung trên là một số đề xuất về câu hỏi và cách trả lời mẫu cho chủ đề IELTS Speaking Part 1 Communication và Part 2,3. Mong rằng sau những chia sẻ này của Bacsiielts, bạn sẽ thấy hứng thú và có động lực để rèn luyện thêm với các chủ đề Speaking khác trong bài thi IELTS.

Bình luận

Bình luận