Phòng Khám IELTS

Giải đáp hết mọi thắc mắc "Tại sao"
trong quá trình học IELTS.

Bài tập về câu ghép trong tiếng Anh hay nhất và có đáp án

Ở phần ngữ pháp về các câu ghép trong tiếng Anh thì bài tập về câu ghép trong tiếng Anh là một trong những phần quan trọng nhất. Bởi sau khi có những kiến thức về lý thuyết, nếu bạn không vận dụng toàn bộ kiến thức đó thì cũng sẽ không nhớ được lâu. Vì vậy, cùng Bác sĩ IELTS khám phá về câu ghép và bài tập về câu ghép trong tiếng Anh.

Bài tập về câu ghép trong tiếng Anh
Bài tập về câu ghép trong tiếng Anh

1. Tóm tắt lý thuyết câu ghép trong tiếng Anh

1.1. Định nghĩa câu ghép trong tiếng Anh

Câu ghép trong tiếng Anh (Compound sentence) có cấu tạo bởi 2 hay nhiều mệnh đề có tính độc lập. Những mệnh đề này sẽ được nối với nhau bởi liên từ, chúng ta có thể thêm các dấu như: dấu chấm hoặc dấu phẩy trước liên từ hoặc những trạng từ nối. Mỗi một mệnh đề có tầm quan trọng như nhau và đều có thể đứng được một mình.

1.2. Các cách ghép câu trong tiếng Anh

Thông thường, chúng ta sẽ có 3 cách để kết nối những mệnh đề độc lập thành một câu ghép, sau đây là một số ví dụ về câu ghép trong tiếng Anh:

 • Sử dụng một liên từ nối

Ex: I enjoy playing tennis, but my brother enjoys playing badminton.

 • Sử dụng bằng một trạng từ nối

Ex: I enjoy playing football; however, I hate playing tennis.

 • Sử dụng các dấu chấm phẩy (;)

Ex: I enjoy playing tennis; I hate playing badminton

Sử dụng những liên từ (conjunction)

Đối với tiếng Anh, thông thường sẽ có 7 liên từ được thường dùng để nối trong câu ghép bao gồm sẽ có: for, and, nor, but, or, yet, so (hay còn gọi tắt là FANBOYS).

Trong đó một số liên từ được sử dụng như:

 • For: có nghĩa là vì
 • And: có nghĩa là và
 • Nor: có nghĩa là (không)… lẫn….
 • But: có nghĩa là nhưng
 • Or: có nghĩa là hoặc
 • Yet: có nghĩa là nhưng
 • So: có nghĩa là vì vậy
Cách sử dụng câu ghép trong tiếng Anh
Cách sử dụng câu ghép trong tiếng Anh

Câu ghép trong tiếng Anh sử dụng liên từ có cấu tạo như sau:

 • Liên từ for được dùng để chỉ nguyên nhân

Ex: I never stay in that restaurant, for it is really bad.

Tôi không bao giờ tới ở nhà hàng đó vì nó thật tệ.

 • Liên từ and được có tác dụng để cộng thêm vào

Ex: I like playing the violin and I often go to the violin club.

Tôi thích chơi đàn vi ô lông và tôi thường đến câu lạc bộ vi ô lông.

 • Đối với liên từ nor thì sẽ được dùng để bổ sung cho một ý phủ định vào ý phủ định đã được nêu ở trước đó.

Ex: Marry doesn’t do homework, nor does she learn vocabulary.

Marry không làm bài tập về nhà cũng không chịu học từ vựng.

 • Liên từ but: có nghĩa là chỉ sự mâu thuẫn

Ex: Peter studied hard, but he didn’t pass the exam.

Peter đã học hành rất chăm chỉ nhưng cậu ấy vẫn thi không đậu.

 • Liên từ or là từ được dùng để bổ sung một lựa chọn khác

Ex: You should stop eat fast food, or your health will be worse.

Bạn nên ngừng ăn đồ ăn nhanh, nếu không sức khỏe của bạn sẽ tồi tệ hơn.

 • Liên từ yet là từ được sử dụng để diễn tả ý kiến trái ngược so với ý trước đó

Ex: She is rich, yet she isn’t mean.

Cô ta giàu nhưng không keo kiệt.

 • Liên từ so là từ được sử dụng để nói về một kết quả của sự việc đã được nhắc đến trước đó.

Ex: She didn’t bring a map, so she got lost.

Cô ta không mang theo bản đồ và cô ta đã bị lạc đường.

Sử dụng các trạng từ nối (conjunctive adverbs) trong câu ghép

 • Ở các mệnh đề độc lập trong câu ghép cũng có thể kết nối được bằng một trong các trạng từ như: However, Otherwise, Furthermore,..
 • Bạn cần chú ý một số lưu ý cho việc đánh dấu khi sử dụng trạng từ nối.

Cấu tạo của câu ghép trạng từ nối như sau:

Independent clause 1; conjunctive adverb, independent clause 2

Những trạng từ thường có ý nghĩa tương tự “and”: Furthermore; besides; in addition to; either; also; moreover; both … and; not only … but also; as well as; …

Ex: 

My big sister is good at English; moreover, he is excellent at Geography.

Anh cả tôi giỏi tiếng Anh ngoài ra, anh còn rất giỏi Địa lý.

 • Trường hợp có những trạng từ mang nghĩa tương tự “but, yet”: However; nevertheless; still; nonetheless; even so; all the same; although; even though; in spite of; despite; whereas; while; on the other hand; …

Ex: John is so fat; however, he keeps eating junk food.

John rất mập; tuy nhiên, anh ấy vẫn liên tục ăn đồ ăn nhanh.

 • Ở những trạng từ mang ý nghĩa tương tự “or”: Otherwise; either … or; neither … nor; …

Ex: I should be in a hurry; otherwise, you will be late.

Bạn nên nhanh chân mau lên, nếu không bạn sẽ đi học trễ. 

 • Trong trường hợp có những trạng từ mang nghĩa tương tự “so”: Consequently; therefore; thus; accordingly; according to; hence; as a result of; in consequence of; …

Ex: She wanted to study late; therefore, she drank another cup of coffee.

Cô ta muốn thức khuya để học; vì thế, cô ta đã thêm một cốc cà phê nữa.

Sử dụng dấu chấm phẩy (;) trong câu ghép

 • Những mệnh đề độc lập ở trong một câu ghép cũng có thể được kết nối chỉ với một dấu (;)
 • Các kiểu câu này thường được sử dụng khi hai mệnh đề độc lập có quan hệ gần gũi với nhau.
 • Nếu giữa chúng không có bất kỳ mối quan hệ gần gũi nào, chúng sẽ thường được viết tách thành hai câu đơn, được tách biệt hoàn toàn bằng dấu chấm.

Cấu tạo câu ghép có dấu chấm phẩy

Independent Clause 1; Independent Clause 2

Ex: I’m making a cake; my sister is cooking for dinner.

Tôi thì đang làm bánh, chị gái tôi đang nấu ăn.

Xem thêm các bài viết khác:

Bài tập nhấn trọng âm

Bài tập tính từ và trạng từ

Bài tập về giới từ in on at có đáp án

Bài tập về trật tự tính từ trong tiếng Anh

Tính từ ghép trong tiếng Anh
NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM NGAY 5 TRIỆU HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC IELTS
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Bài tập về câu ghép trong tiếng Anh

Bài tập 1: Complete the sentences with the words given: and, but, or, so, for

 1. I feel tired, _____I feel weak.
 2. The Korean eat healthily, _____they live for a long time.
 3. I have the flu, _____I don’t feel very tired.
 4. You should eat less fast food, _____you can put on weight.
 5. You can go and see the doctor, _____you can go to bed now and relax.
 1. The Korea eat a lot of rice, _____they eat lots of fish, too.
 2. I want to eat ice, _____I have a sore throat
 3. You should eat less fast food, _____you can put on weight.
 4. Americans often eat fast food, _____ many of them are overweight.
 5. You can walk, _____ you can ride a bike to get there.

Bài tập 2: 

 1. She worked for a woman. He used to be an artist.
 2. They called a doctor. She lived nearby.
 3. I wrote an email to my brother. He lives in Italy.
 4. Nhung liked the waiter. She was very friendly.
 5. We broke a car. It belonged to my uncle.
 6. Bo dropped a cup. It was new.
 7. Minh loves books. They have happy endings.

Bài tập 3: Hoàn thành bài tập về câu ghép trong tiếng Anh với so, but, while, because, or, although

 1. I haven’t really studied for this exam, ……………….. I feel a little nervous.
 2. I told her not to come, ……………….. he came anyway.
 3. ……………….. I was really tired, I took a nap for 15 minutes.
 4. ……………….. he likes to play basketball, his favorite sport is tennis.
 5. ……………….. it was really hot outside, I wore shorts.
 6. I was on time, ……………….. everyone else was late.
 7. Minh doesn’t like to drive, ……………….. he takes the bus everywhere.
 8. Keep quiet ……………….. go out.
 9. I turned on the fan ……………….. the room was hot.
 10. Carryl showed up for the meeting ……………….. I asked her not to be there.

Bài tập 4: Những câu trong bài tập dưới đây là câu ghép hay câu phức

 1. I can swim but my sister can’t do it. 
 2. Jasmine brings an umbrella, for it is going to rain.
 3. The number of cars which were sold last year was 6,000.
 4. When he handed in her exercises, she forgot to give his teacher the last page. 
 5. We will go to the stadium after we finish our homework. 
 6. My students play football every morning.  
 7. I can walk home or I will take a taxi.
 8. If I try to learn Math now, I will have better opportunities in the future. 
 9. He is good at Geography; besides, he can speak 4 languages fluently. 
Bài tập về câu ghép trong tiếng Anh
Bài tập về câu ghép trong tiếng Anh

Đáp án của các bài tập về câu ghép trong tiếng Anh

Bài tập 1

1. and2. so3. but4. or5. or
6. and7. but8. for9. so10. or

Bài tập 2

 1. She worked for a woman who used to be an artist.
 1. They called a doctor who lived nearby.
 2. I wrote an email to my brother who lives in Italy.
 3. Nhung liked the waiter who was very friendly.
 4. We broke a car that belonged to my uncle.
 5. Bo dropped a cup which was new.
 6. Minh loves books that have happy endings.

Bài tập 3

1. so2. but3. Because4. While5. Because
6.but7. so8. or9. because10. although

Bài tập 4

 1. I can swim but my sister can’t do it. (Câu ghép)
 2. Jasmine brings an umbrella, for it is going to rain. (Câu ghép)
 3. The number of cars which were sold last year was 6,000. (Câu phức)
 4. When she handed in her exercises, she forgot to give her teacher the last page. (Câu phức) 
 5. We will go to the stadium after we finish our homework. (Câu phức)
 6. My students play football every morning. (Câu đơn) 
 7. I can walk home or I will take a taxi. (Câu ghép) 
 8. If I try to learn Math now, I will have better opportunities in the future. (Câu phức)
 9. She is good at Geography; besides, she can speak 4 languages fluently. (Câu ghép)

Xem thêm:

Bài tập câu bị động

Bài tập câu bị động thì quá khứ đơn

Bài tập câu cảm thán

Bài tập về so sánh hơn

Bài tập so sánh hơn của tính từ ngắn

Bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ

Bài tập câu tường thuật dạng câu hỏi

Có thể thấy những kiến thức về câu ghép và các dạng bài tập về câu ghép trong tiếng Anh là vô cùng đa dạng. Vì vậy, các bạn phải nắm kiến thức thật kỹ và áp dụng giải đề liên tục để tạo thói quen và giúp bản thân ghi nhớ lâu hơn. Bác sĩ IELTS hi vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn chinh phục chặng đường chinh phục mọi cấu trúc ngữ pháp.